Aktualności

Sukces Wschodniego Rocznika Humanistycznego. W procesie oceny w bazie ICI Journals Master List 2017  eksperci Index Copernicus wyznaczyli wartość wskaźnika Index Copernicus Value za rok 2017. – ICV 2017 = 80.60.
Poprzednia ocena ICV 2016 to 37.09

Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, adres strony internetowejhttp://www.tonik-libra.pl

, philosophy, literature, slavic, history, archeology
Historia, Filozofia, Literaturoznawstwo, Politologia,
polski, angielski, ukraiński, rosyjski

Obowiązująca punktacja ministerialna :

Rok Segment Punkty Data wykazu
2016 B 7 2016-12-09
2015 B 7 2015-12-23
2014 B 5 2014-12-23
2013 B 5 2013-12-17
2012 B 4 2012-12-20
2011 B 4 2012-12-20
2010 B 2 2010-11-06
2009 B 2 2009-05-05

Obowiązująca punktacja ministerialna na podstawie listy 4-letniej

Rok początku Rok końca Segment Punkty Data wykazu
2013 2016 B 7 2017-01-26
Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”
ul. Wisznicka 67 
Radzyń Podlaski
Rzeczpospolita Polska
e-mail: wrh.tonik@gmail.com
Artur Górak
*****

Wschodni Rocznik Humanistyczny na stonach

Wschodni Rocznik Humanistyczny powstał w 2004 roku jako niezależna inicjatywa społeczna ludzi nauki. Czasopismo jest  wydawane przez Towarzystwo Nauki i Kultury ‚Libra’. Dominują dwa założenia programowe. Pierwsze to interdyscyplinarny, ale mieszczący się w kręgu nauk humanistycznych i społecznych, zakres zainteresowań. Pragniemy ułatwić uczonym z różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (szczególnie historii, filozofii, historii literatury, historii sztuki, politologii itp.) wzajemne poznawanie dorobku i warsztatu. Drugim założeniem jest stworzenie platformy wymiany rezultatów badań dla ludzi nauki zainteresowanych problematyką wschodnioeuropejską. Skupiamy się na inicjowaniu i publikowaniu badań poświęconych problematyce roli Europy Centralnej i Wschodniej w historii (i szerzej – kulturze) Polski oraz na udziale Polski i Polaków w historii i kulturze tejże części Europy. Tym samym na łamach naszego periodyku prezentujemy wyniki badań nad dziejami i substancją humanistyczną krain onegdaj wchodzących w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów, i szerzej – krajów Europy Środkowo-Wschodniej, związanych z dziejami Polski, a przede wszystkim terytoriów Imperium Rosyjskiego i Związku Sowieckiego. Mamy nadzieję, że dzięki temu możliwa będzie pełniejsza, niż dotychczas, koordynacja badań dotyczących tej części spuścizny kulturowej Narodu Polskiego. Prace zamieszczane w Roczniku dzielimy między trzy działy: 1) rozprawy i studia 2) materiały i źródła 3) polemiki, recenzje, sprawozdania. Blisko jedna trzecia opublikowanych prac jest autorstwa uczonych z krajów Europy Wschodniej (Rosji, Gruzji, Ukrainy, Litwy, Mołdawii i Białorusi).

Od tego (2017) roku WRH będzie ukazywać się w nowej formule – czterech numerów na rok.

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom XIV (2017) Nr 1