Volume XV (2018), № 3

 

Volume XV (2018), № 3

Belliculum Diplomaticum VII Lublinense “Od pergaminu i papieru do e-Government

Strona tytułowa,  spis treści

Strona redakcji: http://wrh.edu.pl

RADA NAUKOWA

prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria
prof. dr Oleg Witaljewicz Gorbaczow, Uralski Federalny Uniwersytet, Jekaterynburg, Rosja
dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa
dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Finlandia
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa
dr Janusz Nowak, kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie
dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandée, La Roche-sur-Yon, Francja
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr George Soroka, Harvard University, USA
dr hab. Maria Starnawska, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja
dr hab. Tadeusz M. Trajdos, prof. Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

KOLEGIUM REDAKCYJNE I REDAKCJA

Leszek Gawor (dział: filozofia), Artur Goszczyński (sekretarz), Artur Górak (redaktor naczelny), Krzysztof Latawiec (dział: historia), Tomasz Lawenda (dział: historia literatury), Dariusz Magier (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Stępniewski (dział: stosunki międzynarodowe), Andrzej Szabaciuk (dział: politologia)

Czasopismo recenzowane (patrz Kolegium Recenzentów)

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Tytus Przemysław Krupski
Tłumaczenia angielskie: Robert Stępień, rosyjskie: Artur Górak
Wydawca: Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, ul. Wisznicka 63, 21-300 Radzyń Podlaski

© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X
Druk: ELPIL, Siedlce, ul. Artyleryjska 11, www.elpil.com.pl


Belliculum Diplomaticum VII Lublinense
Od pergaminu i papieru do e-Government

Daniel Sawicki (Biała Podlaska), Twórczość indywidualna i jej wpływ na rozwój staroruskiego śpiewu cerkiewnego w XVI i XVII wieku , “Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XV, № 3: Belliculum Diplomaticum VII Lublinense. Od pergaminu i papieru do e-Government, s. 7-22. pdf

Marcin Frąś (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Kancelarie wielkopolskich miast prywatnych jako problem badawczy, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XV, № 3: Belliculum Diplomaticum VII Lublinense. Od pergaminu i papieru do e-Government, s. 35-42. pdf

Krzysztof Syta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Dokumentacja gospodarczo-finansowa w administracji latyfundium Branickich h. Gryf w XVIII w. – kilka uwag na marginesie procesu aktotwórczego, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XV, № 3: Belliculum Diplomaticum VII Lublinense. Od pergaminu i papieru do e-Government, s. 23-34. pdf

Marcin Mielnik (Polskie Towarzystwo Historii Techniki, Warszawa), Ewolucja dokumentacji w Księstwie Warszawskim: od komisji rządzącej do rady najwyższej tymczasowej, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XV, № 3: Belliculum Diplomaticum VII Lublinense. Od pergaminu i papieru do e-Government, s. 43-56. pdf

Tomasz Olejnik (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), Sanacja finansów publicznych – reformy księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XV, № 3: Belliculum Diplomaticum VII Lublinense. Od pergaminu i papieru do e-Government, s. 57-72. pdf

Robert Stępień (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Losy księgozbioru klasztornego benedyktynów sieciechowskich po kasacie opactwa w 1819 roku, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XV, № 3: Belliculum Diplomaticum VII Lublinense. Od pergaminu i papieru do e-Government, s. 73-86. pdf

Adam Grzegorz Dąbrowski (Archiwum Akt Nowych, Warszawa), Reforma metod pracy biurowej resortu spraw wewnętrznych w latach 1931-1932. Przyczynek do zagadnienia usprawnienia funkcjonowania rzędów administracji państwowej Drugiej Rzeczypospolitej, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XV, № 3: Belliculum Diplomaticum VII Lublinense. Od pergaminu i papieru do e-Government, s. 87-102. pdf

Tomasz Czarnota (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Kartotekarze i kartoteki w komitetach powiatowych PZPR województwa lubelskiego, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XV, № 3: Belliculum Diplomaticum VII Lublinense. Od pergaminu i papieru do e-Government, s. 103-128. pdf

Сергей Посохов, Евгений Рачков (Харківський національний університет), Электронный документ в системе управления (на материалах университетов Украины), “Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XV, № 3: Belliculum Diplomaticum VII Lublinense. Od pergaminu i papieru do e-Government, s. 129-142. pdf

Олег Горбачев (Уральский Федеральный Университет, Екатеринбург), Российская концепция электронного правительства: региональный аспект (на примере Свердловской области), “Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XV, № 3: Belliculum Diplomaticum VII Lublinense. Od pergaminu i papieru do e-Government, s. 143-154. pdf

Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski), Początki polskiego ruchu wolnomyślicielskiego, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XV, № 3: Belliculum Diplomaticum VII Lublinense. Od pergaminu i papieru do e-Government, s. 155-164. pdf

Damian Kutyła (Uniwersytet Rzeszowski), Filmy anime jako najpopularniejszy produkt eksportowy japońskiej popkultury, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XV, № 3: Belliculum Diplomaticum VII Lublinense. Od pergaminu i papieru do e-Government, s. 165-174. pdf

Damian Sitkiewicz (Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach), Problem napadów na dwory i folwarki na terenie Generalnego Gubernatorstwa (bez Galicji) w okresie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XV, № 3: Belliculum Diplomaticum VII Lublinense. Od pergaminu i papieru do e-Government, s. 175-198. pdf


Iwona Górnicka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) Punkta rady i mowy jego mości pana podskarbiego koronnego w zamku łowickim, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XV, № 3: Belliculum Diplomaticum VII Lublinense. Od pergaminu i papieru do e-Government, s. 199-202. pdf


Damian Kutyła (Uniwersytet Rzeszowski), Recenzja książki pt. Cnoty. Eseje z filozofii kultury, pod red. Magdaleny Żardeckiej-Nowak i Witolda M. Nowaka, Rzeszów 2016, ss. 216, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XV, № 3: Belliculum Diplomaticum VII Lublinense. Od pergaminu i papieru do e-Government, s. 203-206. pdf

O Autorach