Vol. XVI, no 1

EASTERN HUMANISTIC ANNALS

TOM XVI (2019) № 1 – Wschodni Rocznik Humanistyczny

Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski), O projekcie badawczym „Filozofia: Lwów-Preszów-Rzeszów”, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 7-10.
(About project: „Philosophy: Lviv – Preszov – Rzeszov”)

Vasil Gluchman (Uniwersytet Preszowski, Słowacja), Martha Nussbaum’s Humanism and Posthumanism, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 11-18.
(Humanizm i posthumanizm Marthy Nussbaum)

Jan  Kalajtzidis (Uniwersytet Preszowski, Słowacja), Definition of death as a challenge for humanity in the 21st century, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 19-26.
(Definicja śmierci jako wyzwanie dla ludzkości w XXI wieku)

Ryszard Wójtowicz (Uniwersytet Rzeszowski), Rola i znaczenie ideałów w życiu społeczno-politycznym w XXI wieku, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 27-38.
(The Role and Importanse of Ideals in Social and Political Life of the 21st century)

Marek Bosak (Uniwersytet Rzeszowski), Demokracja-demagogia-tyrania. Uwagi o aporiach wolności jednostki, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 39-52.
(Democracy – Demagogy – Tyranny. Remarks on the Aporias of individual Freedom)

Daniele Stasi  (Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet in Foggia, Italy), Marxism and bourgeois democracy. Reflections on a debate after the Second World War in Italy, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 53-66.
(Marksizm i burżuazyjna demokracja. Refleksje na temat debaty po drugiej wojnie światowej we Włoszech)

Irina Pukhta (Narodowy Uniwersytet im. Franko, Lwów, Ukraina), Critical Thinking in the “Post-Truth” Era, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 67-76.
(Myślenie krytyczne w epoce postprawdy)

Krzysztof Bochenek (Uniwersytet Rzeszowski), Zjawisko laicyzacji w społeczeństwie ponowoczesnym (konteksty filozoficzne), „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 77-86.
(The phenomenon of secularization in post-modern society (philosophical contexts))

Witold Nowak  (Uniwersytet Rzeszowski), Humanistyka jako kompensacja przyśpieszenia cywilizacyjnego, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 87-102. (Humanities as a compensation for civilization acceleration).

Oksana Sarabun (Narodowy Uniwersytet im. Franko, Lwów, Ukraina), The non-casual responsibility as a priori of human condition, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 103-114.
(Nieprzyczynowa odpowiedzialność jako aprioryczna sytuacja ludzkości)

Marcin Subczak (Uniwersytet Rzeszowski), Odpomniane oblicze filozofii, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 115-134.
(Recalled countenance of philosophy)

Adam Kubiak (Uniwersytet Rzeszowski), Impostors and Wardens. Lost in the Peripheral Trap of Identity , „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 135-148.
(Oszuści i Strażnicy. Zagubione peryferyjne pułapki tożsamości)

Jarosław Kinal (Uniwersytet Rzeszowski), Technique as factor of socio-economic change, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 149-158.
(Technika jako przyczyna społeczno-ekonomicznej zmiany)

Beata Guzowska (Uniwersytet Rzeszowski), The Personality in a Network Society – opportunities and threats, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 159-166.
(Jednostka w społeczeństwie sieciowym – szanse i zagrożenia)

Damian Kutyła (Uniwersytet Rzeszowski), Postapokaliptyczna przyszłość świata w kinematografii SF, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 167-180.
(Post-apocalyptic future of the world in science fiction cinematography)

Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski), The Vision of a Global Environmental Disaster and the Extinction of Humankind, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 181-192.
(Perspektywa globalnej katastrofy ekologicznej i dystynkcji gatunku ludzkiego)

Izabela Pasternak (Uniwersytet Rzeszowski), Aksjologiczne zróżnicowanie podstaw polityki ochrony środowiska, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 193-202.
(Axiological diversity of the foundations of environmental policy)

Ryszard Polak (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej), Polscy bioetycy chrześcijańscy wobec postępu medycyny w XXI wieku, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 203-233.
(Polish Christian bioethics in the face of medical progress in the 21st century)