Vol. XVII (2020), № 4

Wschodni Rocznik Humanistyczny, vol. XVII (2020), № 4: Political Sciences and History of Administration, edited by Tomasz Stępniewski and Andrzej Szabaciuk

Table of Content, spis treści
Page: http://wrh.edu.pl

SCIENTIFIC COUNCIL:
prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria
prof. dr Oleg Witaljewicz Gorbaczow, Uralski Federalny Uniwersytet, Jekaterynburg, Rosja
dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa
dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Finlandia
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa
dr Janusz Nowak, kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie
dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandée, La Roche-sur-Yon, Francja
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr George Soroka, Harvard University, USA
dr hab. Maria Starnawska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny z Siedlcach
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja
prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

EDITORAIL BOARD:
prof. dr hab. Leszek Gawor, Uniwersytet Rzeszowski, (dział: filozofia),
dr Artur Goszczyński (sekretarz),
dr hab. Artur Górak (redaktor naczelny),
prof. u. dr hab Krzysztof Latawiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, (dział: historia),
prof. u. dr hab. Dariusz Magier, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, (z-ca redaktora naczelnego),
prof. dr Ludmiła Mazur, Uralski Uniwersytet Federalny im. pierwszego prezydenta Rosji B. N. Jelcyna, Jekaterynburg. Federacja Rosyjska, (dział: nauki o dokumencie i archiwach),
prof. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina, (dział: historia),
prof. dr Adrian Selin, Uniwersytet Naukowo-Badawczy „Wyższa Szkoła Ekonomii w Sankt-Petersburgu, Federacja Rosyjska, (dział historia)
prof. u. dr hab. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: stosunki międzynarodowe),
dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: politologia).

JOURNAL REVIEWED: http://wrh.edu.pl/kolegium-recenzentow/

Graphic design, typesetting: Tytus Przemysław Krupski
LANGUAGE CORRECTION: Patrycja Kanak (ang.), Jakub Hapka (pol.), Artur Górak (ros.)
Translations: English – Robert Stępień, Russian – Artur Górak

Editor: Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, ul. Szeligowskiego 8/97, 20-883 Lublin
© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X

Mariusz Sulkowski (The Cardinal Wyszyński University in Warsaw),
The idea of progress as a secularized concept of God’s providence – an approach within the framework of political gnosis by Eric Voegelin,
s.

Artur Jan Kukuła (The John Paul II Catholic University of Lublin),
The scale and scope of support for the PHARE program of the European Communities for systemic reforms of the Polish economy in the initial period of political changes in Poland (1990-1993),
s.

Amadeusz Urbanik (Higher School of Humanities of the Universal Knowledge Society in Szczecin),
Ethnic policies of EU member states neighboring with Poland,
s.

Sylwia Gorlicka (Warsaw University),
Selected Western countries in the face of the Chechen conflict,
s.

Leszek Gawor (Rzeszow University),
Hugo Kołłątaj’s moral philosophy and concept of natural ethics,
s.

Ryszard Polak (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Filia w Białej Podlaskiej),
Działalność naukowa i światopogląd Napoleona Cybulskiego (1854 – 1919),
(Scientific activity and worldview of Napoleon Cybulski (1854 – 1919)),
s.

Aneta Rumak (Uniwersytet Rzeszowski),
Starożytnych filozofów ćwiczenia w umieraniu,
(Ancient philosophers exercises in dying),
s.

Яцек Легець (Университет Яна Кохановского, Кельце),
Политика генерал-губернатора А.П. Безака в отношении римско-католической церкви в Юго-Западном крае (1865-1868),
(Policy of Governor-General A.P. Bezak towards the Catholic Church in the Southwestern Country (1865-1868)),
s.

Станисав Вех (Университет Яна Кохановского, Кельце),
Конфессиональная политика виленских генералов-губернаторов в 1860–1870-х годах,
(Religious policy of Vilnius general-governors in the 6o-70th XIX century),
s.

Станислав Богданов (Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург),
Двор и административная власть в Российской империи в эпоху правления императора Николая II,
(The imperial court and the administrative authorities of the Russian Empire during the reign of Nicholas II),
s.

Анастасия Ховтура (Харківський національний університет),
Формування сфери побутового обслуговування губернських міст Лівобережної України (кінець XVIII – початок ХХ ст.),
(Shaping service sphere livelihood provincial towns Left-bank Ukraine (end XVIII – beginning XX),
s.

Андрей Дюкарев (Кубанский государственный университет, Краснодар),
Историческая память южнорусского казачества и народов Северного Кавказа: проблемы, параллели, точки соприкосновения,
(Historical memory of the South Russian Cossacks and the peoples of the North Caucasus: problems, analogies, points of contact),
s.

Oksana Jackiw (Przykarpacki Narodowy Uniwersytet, Iwano-Frankiwsk, Ukraina),
Działalność edukacyjna żeńskich zgromadzeń franciszkańskich na obszarze Galicji w 2 połowie XIX – na początku XX wieku,
(Educational activity of female Franciscan congregations in the area of Galicia in the second half of the 19th – early 20th century),
s.

Sławomira Cisłowska (Instytut Pamięci Narodowej, Radom),
Cykl życiowy dokumentu w strukturach Służby Bezpieczeństwa PRL na podstawie instrukcji kancelaryjnych,
(The life cycle of a document in the structures of the Security Service of the People’s Republic of Poland on the basis of office instructions),
s.

Леонид Смиловицкий (Tel Aviv University),
«Мы уже в Германии. Топчем фрицевскую землю …». Германия и немцы глазами евреев, советских солдат и офицеров. По страницам писем и дневников 1944-1945 гг.
(“We are already in Germany. Trampling on the Fritz’s land …”. Germany and the Germans through the eyes of Jews, as Soviet soldiers and officers.On pages of letters and diaries of 1944-1945),
s.

Konrad Słowiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
Problemy życia codziennego Polaków w świetle listów opublikowanych na łamach „Przyjaciółki” w latach 1948-1956,
(The problems of everyday life of Poles in the light of the letters published in „Przyjaciółka” in the years 1948-1956),
s.

Małgorzata Nikoniuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
Biała Podlaska w drodze życiowej Józefa Oleksego. Przyczynek do biografii,
(Biała Podlaska on the life path of Józef Oleksy. Contribution to a biography),
s.

Autors