Informacje dla Autorów

Zapraszamy naukowców zajmujących się naukami humanistycznymi i społecznymi do publikowania swoich prac na łamach Wschodniego Rocznika Humanistycznego.

Objętość artykułu nie powinna przekroczyć 40 stron, źródła i materiału – 20, a tekstów do działu “Recenzje, polemiki, omówienia, komunikaty” – 10 stron.

Materiały do publikacji należy przesyłać w wersji elektronicznej, w postaci edytowalnych plików tekstowych z wbudowanymi czcionkami i dołączonymi plikami graficznymi.

Uwagi techniczne:

Przypisy
Przypisy należy tworzyć w programie Word, na dole strony. Odnośniki w tekście powinny być umieszczone przed kropką kończącą zdanie, z wyjątkiem sytuacji, gdy kończy je skrót (np.: w. – wiek; r. – rok) albo przed przecinkiem wewnątrz zdania. Numery odnośników w tekście i przypisów należy plasować w indeksie górnym, bez zbędnych nawiasów i kropek po numerach. Dopuszczalne są skróty przyjęte w opracowaniach specjalistycznych, jednak z wyjaśnieniem ich znaczenia przy pierwszym zastosowaniu, np.: Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL). Tytuły cytowane ponownie skracamy zaznaczając to wielokropkiem. Przy ponownym cytowaniu dzieła należy stosować skrót tamże, natomiast przy cytowania dzieła tego samego autora co poprzednio – tenże. Nawiasy kwadratowe należy stosować przy cytowaniu monografii, zbiorów lub opracowań ciągłych: [w:] oraz przy urwanych cytatach w tekście: […] lub jako przypisy od autora, np.: [podkreślenie D.M]. Nawiasy okrągłe należy stosować w przypisach przy objaśnieniach od autora, np.: (dalej: APL).

Skróty
Imiona powinny być rozwijane przy ich wymienianiu po raz pierwszy. Należy stosować skróty powszechnie używane w literaturze, jak np. nazwy archiwów (np. Archiwum Akt Nowych – AAN; Archiwum Główne Akt Dawnych – AGAD; Archiwum Państwowe w Lublinie – APL) oraz instytucji naukowych (np. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk – IH PAN), tytułów naukowych (prof. dr hab.), stopni wojskowych (kpt., płk), tytułów duchowieństwa (bp, bpa, oo. – ojcowie, ss. – siostry), skróty jednostek monetarnych (złp, gr), skróty ogólnie przyjęte (rkps, mps, tzw., etc., m.in., itd., itp., in., wg, ok. – około, s. – strona, r. – rok). Polecamy korzystanie ze “Słownika skrótów” J. Parucha, wyd. Wiedzy Powszechnej.

Wyróżnienia w tekście
Cudzysłowy należy stosować w przypadku cytatów, przy nazwach czasopism (np. “Rocznik Międzyrzecki”). Kursywa zarezerwowana jest dla dzieł opublikowanych lub powielanych (tylko w przypisach) oraz terminów obcego pochodzenia. Nie należy stosować podkreśleń i pogrubionej czcionki.

Liczebniki
Nazwy miesięcy należy pisać słownie. Tomy, roczniki, zeszyty, numery części cytowanych periodyków i innych publikacji oraz numery stron piszemy cyframi arabskimi. Duże liczby należy skracać (np. 100 tys.), rocznice zapisywać słownie (np. pięćdziesięciolecie), podobnie dziesiątki lat (np. lata dwudzieste XX w.), natomiast numerację zjazdów i konferencji – liczbami rzymskimi (np. II zjazd).

Struktura
Zalecamy Autorom klasyczną strukturę tekstu naukowego nawiązującą do już klasycznej IMRAD (Introduction, Methods, Results, and Discussion). Na taką strukturę składają się: 1. Wstęp, gdzie opisujemy problem badawczy, jego stan badań, podstawę źródłową i zastosowane metody, 2. Rezultaty badań, które zalecamy podzielić na merytoryczne części, 3. Zakończenie i/lub podsumowanie. Tak zorganizowany artykuł, razem ze streszczeniem, słowami kluczowymi i bibliografią załącznikową, gwarantuje właściwe akademickie pozycjonowanie (Academic SEO).

Do artykułów oraz źródeł i materiałów prosimy dołączać
– streszczenie (5 – 8 wierszy), w języku polskim i angielskim,
– słowa kluczowe, w języku polskim i angielskim,
– dane o autorze (imię i nazwisko, adres i miejsce pracy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, zainteresowania badawcze),
– bibliografię załącznikową.
Autorzy opublikowanych materiałów otrzymają egzemplarz autorski Rocznika.

UWAGI OGÓLNE

Redakcja wymaga od Autorów deklaracji o oryginalności tekstu lub wcześniejszej (równoległej) jego publikacji ewentualnie publikacji jego innej wersji językowej a także ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji oraz kontrybcji.
Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
Do wiadomości Redakcji należy podać informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i in. podmiotów.
Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązującej w nauce.

Przesłanie artykułu do redakcji oznacza zgodę na jego publikację na zasadach licencji Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl) – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez Utworów Zależnych 4.0 Międzynarodowa

Ponadto

Wydawca i Redakcja uznają, że wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji powinny stosować się do standardów etycznych zgodnych z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE).

 1.     Redaktor jest odpowiedzialny za to, które artykuły są kierowane do recenzji i za wszystko, co zostało opublikowane w czasopiśmie. Redaktor działa w porozumieniu z kolegium redakcyjnym i wyznacza redaktorów poszczególnych artykułów nadesłanych do redakcji. Nadesłane artykuły powinny być oceniane bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne autora. Redaktor nie ujawnia żadnych informacji o rozpatrywanym artykule nikomu poza autorem, członkami komitetu redakcyjnego i recenzentami. Ponadto redaktor danego artykułu powinien dążyć do zapewnienia sprawiedliwej i merytorycznej recenzji.
 2. W przypadku ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się zachowania nieetycznego – jak plagiat, fałszowanie danych czy ponowna publikacja wydanej już uprzednio pracy bądź jej części (tzw. autoplagiat) – Redakcja zwróci się do niego z prośbą o wyjaśnienia, a następnie podejmie odpowiednie kroki, przewidziane w wytycznych COPE i zawiadamia władze jednostki naukowej autora.
 3. Recenzent pomaga redaktorowi w podejmowaniu decyzji o publikacji i pożądanych zmianach. W kontaktach między recenzentem a autorem pośredniczy redaktor i pomaga w poprawie artykułu. Personalna krytyka autora przez recenzenta jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni swoje opinie argumentować. Recenzowany artykuł jest dokumentem poufnym i recenzent nie ma prawa go rozpowszechniać jak i informacji w nim zawartych do czasu publikacji.
 4. Konflikt interesów zachodzi gdy autor, recenzent i redaktor powiązani są w sposób, który wpływa na ich działania w procesie wydawniczym.

DOKUMENTOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH

 • Naukowcy powinni prowadzić dokładną i przejrzystą dokumentację prowadzonych badań tak, aby umożliwić ich weryfikację. Coraz więcej instytucji naukowych wprowadza politykę otwartych danych. Także Komisja Europejska uruchomiła Pilotaż Otwartych Danych Badawczych w programie Horyzont 2020.
 • Redakcja Wschodniego Rocznika Humanistycznego rekomenduje Autorom gromadzenie i udostępnianie danych badawczych w dziedzinowych serwisach/repozytoriach. Pod pojęciem danych naukowych rozumiemy wszystkie dane, które zostały wytworzone, zebrane lub opracowane na potrzeby prowadzenia badań naukowych. Zalecamy kierowanie się zasadą „as closed as necessary, as open as possible”. Polecamy m.in. Repozytorium otwartych danych – RepOD (https://repod.pon.edu.pl/pl) prowadzone w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) w ramach działań Platformy Otwartej Nauki (PON) – ośrodka rozwoju polskich otwartych zasobów naukowych.
 • Rekomendacja Zespołu Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki, 25 maj 2004 r.:
  4. Zabezpieczanie i przechowywanie wyników badań. Wyniki badań powinny opierać się na weryfikowalnych świadectwach. Kierownictwo jednostki badawczej i pracownicy są odpowiedzialni za bezpieczne przechowywanie wystarczająco szczegółowych i precyzyjnych zapisów pierwotnych wyników badań oraz innej dokumentacji wykonywanych prac. Trwale zapisane i odpowiednio opisane dane mają umożliwić odtworzenie drogi prowadzącej do ogłoszonych wyników. Rekomenduje się, by wszyscy pracownicy naukowi starannie prowadzili i przechowywali osobiste zapisy prowadzonych badań. Rekomenduje się, by zagregowane dane były przechowywane przez wydział czy jednostkę badawczą, w której zostały wytworzone, przez kilka lat. Jako „dane” rozumie się tu wyniki pierwotne, na których zostały lub zostaną oparte publikacje, a w niektórych przypadkach również próbki czy materiały. Brak takich danych, w przypadkach postępowania w sprawie zarzutu nierzetelności naukowej, powinien być traktowany jako okoliczność obciążająca.

Deklaracja dostępności

Strona internetowa czasopisma Wschodni Rocznik Humanistyczny

Towarzystwo Nauki i Kultury “Libra” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa czasopisma Wschodni Rocznik Humanistyczny.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-07-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-10-09
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-10-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Artur Górak.
 • E-mail: wrh.tonik@gmail.com
 • Telefon: 501353309

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.