Informacje dla Autorów

Zapraszamy naukowców zajmujących się naukami humanistycznymi i społecznymi do publikowania swoich prac na łamach Wschodniego Rocznika Humanistycznego.

Objętość artykułu nie powinna przekroczyć 40 stron, źródła i materiału – 20, a tekstów do działu „Recenzje, polemiki, omówienia, komunikaty” – 10 stron.

Materiały do publikacji należy przesyłać w wersji elektronicznej, w postaci edytowalnych plików tekstowych z wbudowanymi czcionkami i dołączonymi plikami graficznymi.

 

Pozostałe uwagi techniczne:

Przypisy
Przypisy należy tworzyć w programie Word, na dole strony. Odnośniki w tekście powinny być umieszczone przed kropką kończącą zdanie, z wyjątkiem sytuacji, gdy kończy je skrót (np.: w. – wiek; r. – rok) albo przed przecinkiem wewnątrz zdania. Numery odnośników w tekście i przypisów należy plasować w indeksie górnym, bez zbędnych nawiasów i kropek po numerach. Dopuszczalne są skróty przyjęte w opracowaniach specjalistycznych, jednak z wyjaśnieniem ich znaczenia przy pierwszym zastosowaniu, np.: Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL). Tytuły cytowane ponownie skracamy zaznaczając to wielokropkiem. Przy ponownym cytowaniu dzieła należy stosować skrót tamże, natomiast przy cytowania dzieła tego samego autora co poprzednio – tenże. Nawiasy kwadratowe należy stosować przy cytowaniu monografii, zbiorów lub opracowań ciągłych: [w:] oraz przy urwanych cytatach w tekście: […] lub jako przypisy od autora, np.: [podkreślenie D.M]. Nawiasy okrągłe należy stosować w przypisach przy objaśnieniach od autora, np.: (dalej: APL).

Skróty
Imiona powinny być rozwijane przy ich wymienianiu po raz pierwszy. Należy stosować skróty powszechnie używane w literaturze, jak np. nazwy archiwów (np. Archiwum Akt Nowych – AAN; Archiwum Główne Akt Dawnych – AGAD; Archiwum Państwowe w Lublinie – APL) oraz instytucji naukowych (np. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk – IH PAN), tytułów naukowych (prof. dr hab.), stopni wojskowych (kpt., płk), tytułów duchowieństwa (bp, bpa, oo. – ojcowie, ss. – siostry), skróty jednostek monetarnych (złp, gr), skróty ogólnie przyjęte (rkps, mps, tzw., etc., m.in., itd., itp., in., wg, ok. – około, s. – strona, r. – rok). Polecamy korzystanie ze „Słownika skrótów” J. Parucha, wyd. Wiedzy Powszechnej.

Wyróżnienia w tekście
Cudzysłowy należy stosować w przypadku cytatów, przy nazwach czasopism (np. „Rocznik Międzyrzecki”). Kursywa zarezerwowana jest dla dzieł opublikowanych lub powielanych (tylko w przypisach) oraz terminów obcego pochodzenia. Nie należy stosować podkreśleń i pogrubionej czcionki.

Liczebniki
Nazwy miesięcy należy pisać słownie. Tomy, roczniki, zeszyty, numery części cytowanych periodyków i innych publikacji oraz numery stron piszemy cyframi arabskimi. Duże liczby należy skracać (np. 100 tys.), rocznice zapisywać słownie (np. pięćdziesięciolecie), podobnie dziesiątki lat (np. lata dwudzieste XX w.), natomiast numerację zjazdów i konferencji – liczbami rzymskimi (np. II zjazd).

Struktura
Zalecamy Autorom klasyczną strukturę tekstu naukowego nawiązującą do już klasycznej IMRAD (Introduction, Methods, Results, and Discussion). Na taką strukturę składają się: 1. Wstęp, gdzie opisujemy problem badawczy, jego stan badań, podstawę źródłową i zastosowane metody, 2. Rezultaty badań, które zalecamy podzielić na merytoryczne części, 3. Zakończenie i/lub podsumowanie. Tak zorganizowany artykuł, razem ze streszczeniem, słowami kluczowymi i bibliografią załącznikową, gwarantuje właściwe akademickie pozycjonowanie (Academic SEO).

Do artykułów oraz źródeł i materiałów prosimy dołączać
– streszczenie (5 – 8 wierszy), w języku polskim i angielskim,
– słowa kluczowe, w języku polskim i angielskim,
– dane o autorze (imię i nazwisko, adres i miejsce pracy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, zainteresowania badawcze),
– bibliografię załącznikową.
Autorzy opublikowanych materiałów otrzymają egzemplarz autorski Rocznika.

UWAGI

Redakcja wymaga od Autorów deklaracji o oryginalności tekstu lub wcześniejszej (równoległej) jego publikacji ewentualnie publikacji jego innej wersji językowej a także ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji oraz kontrybcji.
Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
Do wiadomości Redakcji należy podać informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i in. podmiotów.
Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązującej w nauce.