t. XIX (2022), № 1

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom XIX (2022), № 1: Traktat ryski. Konteksty
pod redakcją Artura Góraka i Marcina Kruszyńskiego

Strona tytułowa, spis treści
Strona redakcji: http://wrh.edu.pl

RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria
prof. dr Oleg Witaljewicz Gorbaczow, Uralski Federalny Uniwersytet, Jekaterynburg, Rosja
dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa
dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Finlandia
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa
dr Janusz Nowak, kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie
dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandée, La Roche-sur-Yon, Francja
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr George Soroka, Harvard University, USA
dr hab. Maria Starnawska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny z Siedlcach
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja
prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

REDAKCJA i KOLEGIUM REDAKCYJNE
prof. dr hab. Leszek Gawor, Uniwersytet Rzeszowski, (dział: filozofia),
dr Artur Goszczyński (sekretarz),
dr hab. Artur Górak (redaktor naczelny),
prof. u. dr hab. Krzysztof Latawiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, (dział: historia),
prof. u. dr hab. Dariusz Magier, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, (z-ca redaktora naczelnego),
prof. dr Ludmila Mazur, Uralski Uniwersytet Federalny im. pierwszego prezydenta Rosji B. N. Jelcyna, Jekaterynburg. Federacja Rosyjska, (dział: nauki o dokumencie i archiwach),
prof. dr Ludmila Posokhova, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina, (dział: historia),
prof. dr Adrian Selin, Uniwersytet Naukowo-Badawczy „Wyższa Szkoła Ekonomii w Sankt-Petersburgu, Federacja Rosyjska, (dział: historia)
prof. u. dr hab. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: stosunki międzynarodowe),
dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: politologia)

CZASOPISMO RECENZOWANE: kolegium recenzentów http://wrh.edu.pl/kolegium-recenzentow/

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Tytus Przemysław Krupski
Korekta: Patrycja Kanak (ang.), Przemysław Tytus Krupski (pol.), Artur Górak (ros.)
Tłumaczenia angielskie: Robert Stępień, rosyjskie: Artur Górak

Wydawca:
Founded by: Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”
Co-publisher of the issue: Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie
Copyright by Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu & ToNiK „Libra”, Warszawa–Lublin 2022
ISBN 978-83-8229-653-2 (druk)
ISBN 978-83-8229-654-9 (PDF)

Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, ul. Szeligowskiego 8/97, 20-883 Lublin
© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X

Cytowanie:
Traktat ryski. Konteksty, red. A. Górak, M. Kruszyński, ISBN 978-83-8229-653-2, Warszawa-Lublin, IPN 2022.
lub
“Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. XIX (2022) № 1, ISSN 1731-982X

Artur Górak, Marcin Kruszyński, Wstęp, WRH, t. XIX (2022) no 1, s. 7 – 12
doi: 10.36121/gorakkruszynski.19.2022.1.007

Włodzimierz Suleja (Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku)
Józef Piłsudski wobec rokowań ryskich, WRH, t. XIX (2022) no 1, s. 14 – 27
doi: 10.36121/wsuleja.19.2022.1.014

Józef Piłsudski in the face of the Riga negotiations

Ростислав Васьковський (Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна)
Украинская Народная Республика и Рижский договор 1921 года, WRH, t. XIX (2022) no 1, s. 28 – 42
doi: 10.36121/rwaskowski.19.2022.1.028

Ukrainian People’s Republic and the Treaty of Riga of 1921

Waldemar Rezmer (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Dlaczego zakończyła się wojna polsko-sowiecka?, s. 43 – 67
doi: 10.36121/wrezmer.19.2022.1.043

Why did the Polish-Soviet war end?

Wojciech Materski (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk)
Polityka sojuszy wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej a traktat ryski, WRH, t. XIX (2022) no 1, s. 68 – 88
doi: 10.36121/wmaterski.19.2022.1.068

The policy of eastern alliances of the Republic of Poland and the Treaty of Riga

Marek Sioma (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Debaty parlamentarne na forum Sejmu Ustawodawczego dotyczące pokoju z Rosją bolszewicką oraz granicy wschodniej (1919–1920), WRH, t. XIX (2022) no 1, s. 89 – 127
doi: 10.36121/msioma.19.2022.1.089

Parliamentary debates at the forum of the Legislative Sejm concerning peace with Bolshevik Russia and the eastern border (1919–1920)

Mirosław Szumiło (Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Sprawa ukraińska w okresie rokowań preliminariów pokoju w Rydze jesienią 1920 roku, WRH, t. XIX (2022) no 1, s. 128 – 144
doi: 10.36121/mszumilo.19.2022.1.128

The Ukrainian case during the peace preliminaries negotiations in Riga in the fall of 1920

Małgorzata Misiak (Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Wrocławski)
Rokowania ryskie w przekazie prasowym. Perspektywa językoznawcza, WRH, t. XIX (2022) no 1, s. 145 – 158
doi: 10.36121/mmisiak.19.2022.1.145

Riga negotiations in the press release. Linguistic perspective

Marcin Kruszyński (Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Codzienność zabiegów dyplomatycznych związanych z realizacją postanowień traktatu ryskiego – perspektywa Poselstwa RP w Moskwie w pierwszych kilkunastu miesiącach po nawiązaniu bilateralnych stosunków polsko-sowieckich, WRH, t. XIX (2022) no 1, s. 159 – 176
doi: 10.36121/kruszynski.19.2022.1.159

Everyday diplomatic efforts related to the implementation of the provisions of the Treaty of Riga – the perspective of the Polish Legation in Moscow in the first several months after the establishment of bilateral Polish-Soviet relations

Robert Litwiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
W poszukiwaniu skutecznej ochrony granicy ryskiej (1921–1939), WRH, t. XIX (2022) no 1, s. 177 – 200
doi: 10.36121/rlitwinski.19.2022.1.177

In search of effective protection of the Riga border (1921–1939)

Дмитро Архірейський (Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна)
Таможенный порядок на польской границе Советской Украины (1921–1929 гг.), WRH, t. XIX (2022) no 1, s. 201 – 221
doi: 10.36121/darchirejski.19.2022.1.201

Customs order on the Polish border of Soviet Ukraine (1921–1929)

Krzysztof Kawalec (Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Wrocławski)
Roman Dmowski wobec traktatu ryskiego, WRH, t. XIX (2022) no 1, s. 222 – 241
doi: 10.36121/kkawalec.19.2022.1.222

Roman Dmowski in the face of the Treaty of Riga

Dorota Sula (Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy)
Realizacja postanowień układu z 24 lutego 1921 roku oraz ustaleń traktatu ryskiego w zakresie repatriacji, WRH, t. XIX (2022) no 1, s. 242 – 268
doi: 10.36121/dsula.19.2022.1.242

Implementation of the provisions of the Treaty on Repatriation and the Treaty of Riga on repatriation issue

Noty o Autorach (Notes about the Authors), s. 269