t. XIX (2022) № 3

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom XIX (2022), № 3: Belliculum Diplomaticum IX Lublinense „Systemy dokumentowania. Od księgi wpisów do zasobów urzędów online” pod redakcją Artura Góraka

Strona tytułowa, spis treści
Strona redakcji

RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria
prof. dr Oleg Witaljewicz Gorbaczow, Uralski Federalny Uniwersytet, Jekaterynburg, Rosja
dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa
dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Finlandia
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa
dr Janusz Nowak, kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie
dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandée, La Roche-sur-Yon, Francja
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr George Soroka, Harvard University, USA
dr hab. Maria Starnawska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny z Siedlcach
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja
prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

REDAKCJA i KOLEGIUM REDAKCYJNE
prof. dr hab. Leszek Gawor, Uniwersytet Rzeszowski, (dział: filozofia),
dr Artur Goszczyński (sekretarz),
dr hab. Artur Górak (redaktor naczelny),
prof. u. dr hab Krzysztof Latawiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, (dział: historia),
prof. u. dr hab. Dariusz Magier, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, (z-ca redaktora naczelnego),
prof. dr Ludmiła Mazur, Uralski Uniwersytet Federalny im. pierwszego prezydenta Rosji B. N. Jelcyna, Jekaterynburg. Federacja Rosyjska, (dział: nauki o dokumencie i archiwach),
prof. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina, (dział: historia),
prof. dr Adrian Selin, Uniwersytet Naukowo-Badawczy „Wyższa Szkoła Ekonomii w Sankt-Petersburgu, Federacja Rosyjska, (dział: historia)
prof. u. dr hab. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: stosunki międzynarodowe),
dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: politologia)

CZASOPISMO RECENZOWANE: kolegium recenzentów http://wrh.edu.pl/kolegium-recenzentow/

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Tytus Przemysław Krupski
Korekta: Robert Stępień (ang.), Przemysław Tytus Krupski (pol.), Artur Górak (ros.)
Tłumaczenia angielskie: Robert Stępień, rosyjskie: Artur Górak

WydawcaTowarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, ul. Szeligowskiego 8/97, 20-883 Lublin
© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X

Ireneusz Łuć (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Rzymskie kancelarie wojskowe – ich geneza i specyfika funkcjonowania w okresie Republiki i Wczesnego Cesarstwa, WRH, t. XIX, № 3, s. 7-18, doi: 10.36121/iluc.19.2022.3.007
Roman military offices – their genesis and specificity of functioning in the period of the Republic and the Early Empire

Karol Nabiałek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Dokumenty w księgach wpisów miasta Proszowic z XV wieku, WRH, t. XIX, № 3, s. 19-38, doi: 10.36121/knabialek.19.2022.3.019
Documents in the books of entries of the town of Proszowice from the 15th century

Halina Dudała (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Archiwum klasztoru św. Marcina karmelitanek bosych w Krakowie: normy i praktyka, WRH, t. XIX, № 3, s. 39-54, doi: 10.36121/hduda.19.2022.3.039
Archives of the Monastery of St. Martin of the Discalced Carmelites in Krakow: norm and practice

Siergiej Kusznarow (Charkowski Uniwersytet Narodowy, Ukraina)
Формирование архивов съезжих изб Слободской Украины в XVII – начале XVIII века, WRH, t. XIX, № 3, s. 55-66, doi: 10.36121/skusznarow.19.2022.3.055
Formation of archives of congress chambers of Sloboda Ukraine in the 17th – early 18th centuries

Krzysztof Syta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Dokumentacja Regimentu Pieszego Buławy Wielkiej Koronnej z lat 1752–1771 – studium kancelaryjno-źródłoznawcze, WRH, t. XIX, № 3, s. 67-92, doi: 10.36121/ksyta.19.2022.3.067
Documentation of the Infantry Regiment of the Great Crown Mace from the years 1752–1771 –chancellary and source study 

Paweł Wolnicki (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie)
Dokumentacja dotycząca pokuty kościelnej z okresu Królestwa Polskiego, WRH, t. XIX, № 3, s. 93-100, doi: 10.36121/pwolnicki.19.2022.3.093
Documentation on church penance from the period of the Kingdom of Poland

Hadrian Ciechanowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Obieg informacji pomiędzy rejestrami publicznymi na przykładzie rejestrów prowadzonych w Królestwie Pruskim, WRH, t. XIX, № 3, s. 101-114, doi: 10.36121/hciechanowski.19.2022.3.101
Circulation of information between public registers on the example of registers kept in the Kingdom of Prussia

Artur Górak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Oberhollabruński (ułamkowy) system kancelaryjny na ziemiach polskich, WRH, t. XIX, № 3, s. 115-134, doi: 10.36121/agorak.19.2022.3.115
Oberhollabruner (fractional) office system in Polish lands

Janusz Łosowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
O potrzebie badań nad dokumentacją polskich organizacji niepodległościowych walczących z władzą komunistyczną oraz możliwości badania jej funkcji, WRH, t. XIX, № 3, s. 135-154, doi: 10.36121/jlosowski.19.2022.3.135
About the need for research on the documentation of Polish independence organizations fighting against the communist authorities and the possibility of researching its functions

Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski)
Kultura dokumentu w Polsce Ludowej (1944-1989), WRH, t. XIX, № 3, s. 159-186, doi: 10.36121/akulecka.19.2022.3.159
Document culture in People’s Poland (1944-1989)

Tomasz Czarnota (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Uwagi na temat tworzenia normatywów PZPR dotyczących ochrony tajemnicy partyjnej i państwowej, WRH, t. XIX, № 3, s. 187-214, doi: 10.36121/tczarnota.19.2022.3.187
Remarks on the protection of party and state secrets in the light of selected office norms of the Polish United Workers’ Party

Marcin Smoczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Nie tylko instrukcja kancelaryjna. EZD a wewnętrzne normatywy postępowania z dokumentacją, WRH, t. XIX, № 3, s. 215-226, doi: 10.36121/msmoczynski.19.2022.3.215
Not only office instructions. Electronic document management system and internal standards proceeding with documentation

Katarzyna Łukasik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Dokument w kontekście unijnej polityki otwartych danych, WRH, t. XIX, № 3, s. 227 – 236, doi: 10.36121/klukasik.19.2022.3.227
A document in the context of the EU’s open data policy

Noty o Autorach (Notes about the Authors)