t. XIX (2022), № 4

Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIX (2022), № 4: Historia, red. Artur Górak

Strona redakcji

Spis treści

RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria
prof. dr Oleg Witaljewicz Gorbaczow, Uralski Federalny Uniwersytet, Jekaterynburg, Rosja
dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa
dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Finlandia
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa
dr Janusz Nowak, kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie
dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandée, La Roche-sur-Yon, Francja
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr George Soroka, Harvard University, USA
dr hab. Maria Starnawska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny z Siedlcach
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja
prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

REDAKCJA i KOLEGIUM REDAKCYJNE
prof. dr hab. Leszek Gawor, Uniwersytet Rzeszowski, (dział: filozofia),
dr Artur Goszczyński (sekretarz),
dr hab. Artur Górak (redaktor naczelny),
prof. u. dr hab Krzysztof Latawiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, (dział: historia),
prof. u. dr hab. Dariusz Magier, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, (z-ca redaktora naczelnego),
prof. dr Ludmiła Mazur, Uralski Uniwersytet Federalny im. pierwszego prezydenta Rosji B. N. Jelcyna, Jekaterynburg. Federacja Rosyjska, (dział: nauki o dokumencie i archiwach),
prof. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina, (dział: historia),
prof. dr Adrian Selin, Uniwersytet Naukowo-Badawczy „Wyższa Szkoła Ekonomii w Sankt-Petersburgu, Federacja Rosyjska, (dział: historia)
prof. u. dr hab. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: stosunki międzynarodowe),
dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: politologia)

CZASOPISMO RECENZOWANE: kolegium recenzentów http://wrh.edu.pl/kolegium-recenzentow/

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Tytus Przemysław Krupski
Korekta: Robert Stępień (ang.), Przemysław Tytus Krupski (pol.), Artur Górak (ros.)
Tłumaczenia angielskie: Robert Stępień, rosyjskie: Artur Górak

Wydawca: Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, ul. Szeligowskiego 8/97, 20-883 Lublin
© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X

Vitaliy Nagirnyy (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
O otoczeniu księcia smoleńskiego Rościsława Mścisławowicza, WRH, t. XIX (2022), № 4, s. 9-19, doi: 10.36121/vnagirnyy.19.2022.4.009
About the entourage of Rostislav Mstislavich, prince of Smolensk.

Yanina Ryier (Jesuit University Ignatianum w Krakowie)
Rituals of pagan Lithuanians related to military campaigns in the 13th – 14th cc., WRH, t. XIX (2022), № 4, s. 21-37, doi: 10.36121/yryier.19.2022.4.021
Obrzędy pogańskich Litwinów związane z kampaniami wojennymi w XIII – XIV wieku.

Wiesław Bondyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Urzędnicy grodzcy łukowscy w czasach saskich, WRH, t. XIX (2022), № 4, s. 39-60, doi: 10.36121/wbondyra.19.2022.4.039
County officials in the Łuków region in the times of the Saxon rule.

Adam Drozdek (Duquesne University, Pittsburgh)
Aleksei Rzhevskii in search of meaning, WRH, t. XIX (2022), № 4, s. 61-74, doi: 10.36121/adrozdek.19.2022.4.061
Aleksiej Rzhevskii w poszukiwaniu sensu.

Vlad Mischevca, Valentin Tomuleţ (Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova, Chișinău)
Этапы эволюции политико-правового статуса Бессарабии в составе Российской империи (1812-1917), WRH, t. XIX (2022), № 4, s. 75-88, doi: 10.36121/tomulecmischevca.19.2022.4.075
Stages of the Evolution of the Political and Legal Status of Bessarabia as a Part of the Russian Empire (1812-1917).

Karol Rzepecki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Działalność Józefa Wieniawskiego w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym – recepcja na podstawie źródeł prasowych, WRH, t. XIX (2022), № 4, s. 89-110, doi: 10.36121/krzepecki.19.2022.4.089
Józef Wieniawski’s activity in the Warsaw Music Society – reception based on press sources.

Michał Patryk Sadłowski (Uniwersytet Warszawski)
Państwo i prawo w pracach Mikołaja Mikołajewicza Aleksiejewa (1879—1964), WRH, t. XIX (2022), № 4, s. 111-128, doi: 10.36121/msadlowski.19.2022.4.111 
State and law in the works of Nikolay Nikolayevich Alekseev (1879—1964).

Andrzej Smolarczyk (Politechnika Białostocka)
Administracja szkolna na Wileńszczyźnie w latach 1919-1939, WRH, t. XIX (2022), № 4, s. 129-149, doi: 10.36121/asmolarczyk.19.2022.4.129
School administration in the Vilnius region in the years 1919-1939.

Grażyna Szumera (Uniwersytet Śląski)
Cywilizacja i naród w myśli Zygmunta Wasilewskiego, WRH, t. XIX (2022), № 4, s. 151-165, doi: 10.36121/gszumera.19.2022.4.151
Civilization and nation in the thought of Zygmunt Wasilewski.

Piotr Olechowski (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)
Represje wobec Polaków na Ukrainie Radzieckiej w latach 1937-1938. Analiza komparatystyczna trzech przypadków, WRH, t. XIX (2022), № 4, s. 167-181, doi: 10.36121/polechowski.19.2022.4.167
Repressions against Poles in Soviet Ukraine in 1937-1938. Comparative analysis of three cases.

Andrzej Gil (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Stosunki Ukrainy z Węgrami po 2014 roku, WRH, t. XIX (2022), № 4, s. 183-196, doi: 10.36121/agil.19.2022.4.183
Relations between Ukraine and Hungary after 2014.

Mariusz Sawicki (Uniwersytet Opolski)
O czary, próbę spędzenia płodu, bigamię i czyny nierządne. Proces Barbary z Krzyżanowskich 1o Krępska, 2o Lenartowiczowej w Barze w 1764 roku, WRH, t. XIX (2022), № 4, s. 197-205, doi: 10.36121/msawicki.19.2022.4.197
For witchcraft, attempted abortion, bigamy and fornication. Court trial of Barbara née Krzyżanowska 1st Krępska, 2nd Lenartowiczowa in Bar in 1764.

Grzegorz Barth (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tożsamość, inność, solidarność i Europa, WRH, t. XIX (2022), № 4, s. 207-223, doi: 10.36121/gbarth.19.2022.4.207
Identity, otherness, solidarity and Europe.

Marek Wagner (Warszawa)
Opinia na temat artykułu Artura Gajewskiego „Szlachta koronna wobec autoramentu cudzoziemskiego w świetle dokumentów sejmikowych z lat 1654-1667” (Wschodni Rocznik Humanistyczny, t. XVII, 2020, nr 2, s.139-156), WRH, t. XIX (2022), № 4, s. 225-227
Opinion on Artur Gajewski’s article “Crown nobility towards foreign authorities in the light of sejmik documents from the years 1654-1667”.

Grzegorz Pełczyński (Uniwersytet Wrocławski)
Karol Piasecki, Hiperborejczycy, czyli ludy cyrkumborealne, tom 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2021, ss. 863, WRH, t. XIX (2022), № 4, s. 227-231, doi: 10.36121/gpelczynski.19.2022.4.229
Karol Piasecki, Hyperboreans, or circumboreal peoples, volumes 1 and 2, Scientific Publishing House of the University of Szczecin, Szczecin 2021, pp. 863

Damian Bębnowski (Uniwersytet Łódzki, Fundacja im. Janusza Kurtyki w Warszawie)
Artur Goszczyński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Fundacja im. Janusza Kurtyki w Warszawie)
Sprawozdanie z Przeglądu Przeszłość/Przyszłość 2022 – Sulejówek–Warszawa, 26–28 sierpnia 2022 r., WRH, t. XIX (2022), № 4, s. 233-237, doi: 10.36121/bebnowskigoszczynski.19.2022.4.233
Report on the Review Past/Future 2022 – Sulejówek-Warsaw, August 26-28, 2022.

 

Noty o Autorach
Notes about the Authors.