t. XVIII (2021), № 2

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom XVIII (2021), № 2: Rzeczpospolita i Wschód, pod redakcją Artura Góraka

Strona tytułowa, spis treści
Strona redakcji: http://wrh.edu.pl

RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria
prof. dr Oleg Witaljewicz Gorbaczow, Uralski Federalny Uniwersytet, Jekaterynburg, Rosja
dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa
dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Finlandia
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa
dr Janusz Nowak, kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie
dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandée, La Roche-sur-Yon, Francja
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr George Soroka, Harvard University, USA
dr hab. Maria Starnawska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny z Siedlcach
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja
prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

REDAKCJA i KOLEGIUM REDAKCYJNE
prof. dr hab. Leszek Gawor, Uniwersytet Rzeszowski, (dział: filozofia),
dr Artur Goszczyński (sekretarz),
dr hab. Artur Górak (redaktor naczelny),
prof. u. dr hab Krzysztof Latawiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, (dział: historia),
prof. u. dr hab. Dariusz Magier, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, (z-ca redaktora naczelnego),
prof. dr Ludmiła Mazur, Uralski Uniwersytet Federalny im. pierwszego prezydenta Rosji B. N. Jelcyna, Jekaterynburg. Federacja Rosyjska, (dział: nauki o dokumencie i archiwach),
prof. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina, (dział: historia),
prof. dr Adrian Selin, Uniwersytet Naukowo-Badawczy „Wyższa Szkoła Ekonomii w Sankt-Petersburgu, Federacja Rosyjska, (dział: historia)
prof. u. dr hab. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: stosunki międzynarodowe),
dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: politologia)

CZASOPISMO RECENZOWANE: kolegium recenzentów http://wrh.edu.pl/kolegium-recenzentow/

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Tytus Przemysław Krupski
Korekta: Patrycja Kanak (ang.), Przemysław Tytus Krupski (pol.), Artur Górak (ros.)
Tłumaczenia angielskie: Robert Stępień, rosyjskie: Artur Górak

Wydawca: Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, ul. Szeligowskiego 8/97, 20-883 Lublin
© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X

Игорь Андреeвич Исаев (Московский Юридический Государственный Университет)
Законодатель в пространстве утопии: уход политического
The legislator in the space of utopia: the departure of the political
WRH, t. XVIII, no 2, s. 7-20, doi: 10.36121/iisajew.18.2021.2.007

Daniel Sawicki (Biała Podlaska)
Przemiany stylistyczne i estetyczne w monodycznym śpiewie liturgicznym na Rusi (XIV-XVII w.) – pierwsze wpływy bałkańsko-greckie
Stylistic and aesthetic changes in monodic liturgical singing in Rus (14th-17th centuries) – the first Balkan-Greek influences
WRH, t. XVIII, no 2, s. 21-52, doi: 10.36121/dsawicki.18.2021.2.021

Елена Васильевна Бородина (Институт истории и археологии УрО РАН, Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия)
Нормы служебной этики канцелярских служителей Екатеринбурга в 1730-е гг.
Norms of office ethics of clerical servants in Yekaterinburg, the 1730s
WRH, t. XVIII, no 2, s. 53-72, doi: 10.36121/eborodina.18.2021.2.053

Marek Rutkowski (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
Rosyjsko-austriackie ustalenia ekstradycyjne z lat 1815 -1849
Russo-Austrian extradition arrangements of 1815-1849
WRH, t. XVIII, no 2, s. 73-96, doi: 10.36121/mrutkowski.18.2021.2.073

Станислав Вех (Университет Яна Кохановского в Кельцax)
Западный край («захваченные земли») во внутренней политике Российской империи
The Western Country (“Taken Lands”) in the internal politics of the Russian Empire
WRH, t. XVIII, no 2, s. 97-123, doi: 10.36121/swiech.18.2021.2.097

Marcin Petrynko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Uzbrojenie i umundurowanie żołnierzy Armii Francuskiej oraz Armii Polskiej we Francji
na przykładzie 1. Pułku Strzelców Polskich w l. 1918-1919
The armament and uniforms of the soldiers of the French Army and the Polish Army in France
on the example of the 1st Polish Rifle Regiment in 1918-1919
WRH, t. XVIII, no 2, s. 125-152, doi: 10.36121/mpetrynko.18.2021.2.125

Piotr A. Tusiński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
„Ministrowie prezydenccy” w rządach II Rzeczypospolitej Polskiej. Regulacja prawna i praktyka ustrojowa
„Presidential Ministers” in the governments of the Second Polish Republic.
Legal regulation and system practice
WRH, t. XVIII, no 2, s. 153-192, doi: 10.36121/ptusinski.18.2021.2.153

Rafał Roguski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Stan bezpieczeństwa wewnętrznego w zachodnich powiatach Wołynia na zapleczu frontu wojny polsko-sowieckiej w latach 1919-1921
The state of security in the western counties of Volhynia, behind the frontline of the war with
Bolshevik Russia in the years 1919-1921
WRH, t. XVIII, no 2, s. 193-210, doi: 10.36121/rroguski.18.2021.2.193

Jakub Wojtkowiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Skład narodowościowy korpusu oficerskiego Armii Czerwonej w drugiej połowie lat 30-tych XX wieku
National composition of the Red Army officer corps in the second half of the 1930s
WRH, t. XVIII, no 2, s. 211-224, doi: 10.36121/jwojtkowiak.18.2021.2.211

Леонид Смиловицкий (Tel Aviv University)
Прощальные письма (По страницам писем и дневников евреев в Красной Армии 1941-1945 гг.)
Farewell letters. (From the pages of letters and diaries of Jews in the Red Army 1941-1945)
WRH, t. XVIII, no 2, s. 225-252, doi: 10.36121/lsmilowicki.18.2021.2.225

Paweł Szafrański (Uniwersytet Wrocławski)
Teoria klasyfikacji i formy zachowania zabytkowych cmentarzy. Przykład użycia na obszarze postsowieckim. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
The theory of classification and forms of preservation of historic cemeteries. An example of use in
the post-Soviet area
WRH, t. XVIII, no 2, s. 253-265, doi: 10.36121/pszafranski.18.2021.2.253

Ludmiła Rudenko (Vernadsky National Library of Ukraine Kyiv)
Recenzja pracy Jurija Jasinowskiego p.t. «Śpiew cerkiewny Galicji za czasów austriackich w krytyce, personaliach i źródłach nutowych»
WRH, t. XVIII, no 2, s. 267-272, doi: 10.36121/lrudenko.18.2021.2.267