t. XVIII (2021), № 4

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom XVIII (2021), № 4: Filozofia i nauki o polityce, pod red. Leszka Gawora, Tomasza Stępniewskiego i Andrzeja Szabaciuka

Strona tytułowa, spis treści
Strona redakcji: http://wrh.edu.pl

RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria
prof. dr Oleg Witaljewicz Gorbaczow, Uralski Federalny Uniwersytet, Jekaterynburg, Rosja
dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa
dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Finlandia
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa
dr Janusz Nowak, kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie
dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandée, La Roche-sur-Yon, Francja
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr George Soroka, Harvard University, USA
dr hab. Maria Starnawska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny z Siedlcach
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja
prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

REDAKCJA i KOLEGIUM REDAKCYJNE
prof. dr hab. Leszek Gawor, Uniwersytet Rzeszowski, (dział: filozofia),
dr Artur Goszczyński (sekretarz),
dr hab. Artur Górak (redaktor naczelny),
prof. u. dr hab Krzysztof Latawiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, (dział: historia),
prof. u. dr hab. Dariusz Magier, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, (z-ca redaktora naczelnego),
prof. dr Ludmiła Mazur, Uralski Uniwersytet Federalny im. pierwszego prezydenta Rosji B. N. Jelcyna, Jekaterynburg. Federacja Rosyjska, (dział: nauki o dokumencie i archiwach),
prof. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina, (dział: historia),
prof. dr Adrian Selin, Uniwersytet Naukowo-Badawczy „Wyższa Szkoła Ekonomii w Sankt-Petersburgu, Federacja Rosyjska, (dział: historia)
prof. u. dr hab. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: stosunki międzynarodowe),
dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: politologia)

CZASOPISMO RECENZOWANE: kolegium recenzentów http://wrh.edu.pl/kolegium-recenzentow/

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Tytus Przemysław Krupski
Korekta: Patrycja Kanak (ang.), Przemysław Tytus Krupski (pol.), Artur Górak (ros.)
Tłumaczenia angielskie: Robert Stępień, rosyjskie: Artur Górak

Wydawca: Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, ul. Szeligowskiego 8/97, 20-883 Lublin
© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X

Bartłomiej K. Krzych (Uniwersytet Rzeszowski)
Recepcja i (re)interpretacja myśli Martina Heideggera w ontologii transcendentalnej Andrzeja L. Zachariasza
Reception and (re)interpretation of Martin Heidegger’s thought in Andrzej L. Zachariasz’s transcendental ontology
WRH, t. XVIII (2021) no 4, s. 7-22, doi: 10.36121/bkrzych.18.2021.4.007

Andrzej Nowakowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
O nie-paradoksalności implikacji materialnej
On the non-paradoxicality of material implication
WRH, t. XVIII (2021) no 4, s. 23-40, doi: 10.36121/anowakowski.18.2021.4.023

Grzegorz Szulczewski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Dwa wzorce działania administracji i etosu urzędniczego: Weber – Kotarbiński
Two models of administration and the clerical ethos: Weber – Kotarbiński
WRH, t. XVIII (2021) no 4, s. 41-52, doi: 10.36121/gszulczewski.18.2021.4.041

Mariola Kinal (University of Rzeszow)
The digital gap and the digital exclusion of students from rural areas
Luka cyfrowa a wykluczenie cyfrowe uczniów z obszarów wiejskich
WRH, t. XVIII (2021) no 4, s. 53-66, doi: 10.36121/mkinal.18.2021.4.053

Роман Мартинюк (Національний університет “Острозька академія”)
Вчення Бенжамена Констана про “нейтральну” владу глави держави та його сучасне державно-правове втілення
Benjamin Konstant’s doctrine about “neutral” power of the head of state and its modern state and legal realization
WRH, t. XVIII (2021) no 4, s. 67-76, doi: 10.36121/rmartiniuk.18.2021.4.067

Piotr Lewandowski (Akademia Sztuki Wojennej)
Relacje polsko-białoruskie w agendzie dezinformacji rosyjskiej w Polsce
Polish-Belarusian relations in the agenda of Russian disinformation in Poland
WRH, t. XVIII (2021) no 4, s. 77-100, doi: 10.36121/plewandowski.18.2021.4.077

Anna Szachoń-Pszenny (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Zintegrowane zarzadzanie granicami UE a odpowiedzialność FRONTEX-u i państw członkowskich z uwzględnieniem wpływu covid-19
Integrated EU border management and the responsibility of FRONTEX and the Member States, taking into account the impact of covid-19
WRH, t. XVIII (2021) no 4, s. 101-122, doi: 10.36121/apszenny.18.2021.4.101

Agnieszka Łukasik-Turecka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Медицинские эксперты как новые участники политической коммуникации в Европе во время пандемии COVID-19 на примере Польши и Латвии
Medical experts as new players in political communication in Europe during the COVID-19 pandemic on the example of Poland and Latvia
WRH, t. XVIII (2021) no 4, s. 123-132, doi: 10.36121/aturecka.18.2021.4.123

Kateryna Krakhmalova (Uniwersytet Warszawski)
Феномен мобілізації внутрішньо переміщених осіб в Україні в 2014-2021 роках та його причини
Phenomenon of mobilization of the internally displaced persons in Ukraine in 2014-2021 and its causes
WRH, t. XVIII (2021) no 4, s. 133-146, doi: 10.36121/kkrakhmalova.18.2021.4.133

Janusz Romanowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Idea doświadczenia religijnego jako powrotu w hermeneutycznej wizji chrześcijaństwa Gianniego Vattimo u kresu metafizyki
The idea of religious experience as a return in the hermeneutic vision of Christianity by Gianni Vattimo at the end of metaphysics
WRH, t. XVIII (2021) no 4, s. 147-155, doi: 10.36121/jromanowicz.18.2021.4.147

Paweł Grata (Uniwersytet Rzeszowski)
Agricultural distilleries in the former Austrian partition against the backdrop of the spirits industry in interwar Poland
Gorzelnie rolnicze w byłym zaborze austriackim na tle przemysłu spirytusowego w międzywojennej Polsce
WRH, t. XVIII (2021) no 4, s. 157-168, doi: 10.36121/pgrata.18.2021.4.157

Edyta Nowak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Lublin w świetle niemieckich przewodników z okresu drugiej wojny światowej
Lublin in the light of the german tourist guidebooks from the Second World War
WRH, t. XVIII (2021) no 4, s. 169-198, doi: 10.36121/enowak.18.2021.4.169

Noty o Autorach