t. XX (2023), № 2

Historia, red. Artur Górak

RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria
prof. dr Oleg Witaljewicz Gorbaczow, Uralski Federalny Uniwersytet, Jekaterynburg, Rosja
dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa
dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Finlandia
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa
dr Janusz Nowak, kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie
dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandée, La Roche-sur-Yon, Francja
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr George Soroka, Harvard University, USA
dr hab. Maria Starnawska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny z Siedlcach
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja
prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

REDAKCJA i KOLEGIUM REDAKCYJNE
prof. dr hab. Leszek Gawor, Uniwersytet Rzeszowski, (dział: filozofia),
dr Artur Goszczyński (sekretarz),
dr hab. Artur Górak (redaktor naczelny),
prof. u. dr hab Krzysztof Latawiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, (dział: historia),
prof. u. dr hab. Dariusz Magier, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, (z-ca redaktora naczelnego),
prof. dr Ludmiła Mazur, Uralski Uniwersytet Federalny im. pierwszego prezydenta Rosji B. N. Jelcyna, Jekaterynburg. Federacja Rosyjska, (dział: nauki o dokumencie i archiwach),
prof. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina, (dział: historia),
prof. dr Adrian Selin, Uniwersytet Naukowo-Badawczy „Wyższa Szkoła Ekonomii w Sankt-Petersburgu, Federacja Rosyjska, (dział: historia)
prof. u. dr hab. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: stosunki międzynarodowe),
dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: politologia)

CZASOPISMO RECENZOWANE: kolegium recenzentów http://wrh.edu.pl/kolegium-recenzentow/

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Tytus Przemysław Krupski
Korekta: Robert Stępień (ang.), Przemysław Tytus Krupski (pol.), Artur Górak (ros.)
Tłumaczenia angielskie: Robert Stępień, rosyjskie: Artur Górak

Wydawca: Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, ul. Szeligowskiego 8/97, 20-883 Lublin
© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X

Pierwsze

spis treści

 

 

Vitaliy Nagirnyy, (Uniwersytet Jagielloński, Kraków),
O otoczeniu Światosława Olegowicza, księcia nowogrodzko-siewierskiego,
About the entourage of the Prince of Novgorod-Siversk Svyatoslav Olegovich

Yanina Ryier (Akademia Ignatianum, Kraków),
The Self and the Other, or Christian Knights and Pagan Lithuanians in the Chronicles of the Teutonic Order from the Fourteenth Century.
Swoi i obcy, czyli rycerze chrześcijańscy i poganie litewscy w kronikach zakonu krzyżackiego
z XIV wieku

Vytas Jankauskas (Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas),
The Question of the Phenomenon of Knighthood in the Grand Duchy of Lithuania in the 14th Century: raising the issue.
Zagadnienie fenomenu rycerstwa w Wielkim Księstwie Litewskim w XIV wieku: postawienie
problemu

Evgeny Khvalkov (Chandigarh University, Idnia),
Mieszkańcy Europy Środkowej w koloniach Genui nad Morzem Czarnym w zmieniających się realiach politycznych w latach 1400-1475.
Inhabitants of Central Europe in the colonies of Genoa on the Black Sea in the changing
political realities in the years 1400-1475

Anna Głusiuk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa),
„Da debelle principii descendono debelle effecti”. Michał Savonarola o starzeniu się pokoleń, najlepszym wieku do zamążpójścia i prokreacji w traktacie “Ad mulieres ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium”.
Da debelle principii descendono debelle effecti. Michał Savonarola on the aging of generations,
the best age for marriage and procreation in the treatise “Ad mulieres ferrarienses
de regimine pregnancyium et noviter natorum usque ad septennium”

Karol Rzepecki (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
Zapomniana gałąź rodziny Wieniawskich – próba rekonstrukcji na podstawie materiałów źródłowych.
The forgotten branch of the Wieniawski family – An Attempt at Reconstruction Based on
Source Materials

Joanna Kumor-Mielnik (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
Budowa Kościoła-Pomnika w Kowlu pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w latach 1923-1935, w aspekcie realizacji polityki wschodniej (narodowościowej) państwa polskiego.
Construction of the Monument Church in Kowel dedicated to St. Stanisław Bishop and
Martyr in the years 1923-1935, in the aspect of implementing the eastern (national) policy
of the Polish state

Marek Wojnar (Polska Akademia Nauk),
Od obozu wojskowego ustaszy po internowanie na wyspach południowych Włoch
From the Ustasha military camp to internment on the islands of southern Italy

Adam Grzegorz Dąbrowski (Archiwum Akt Nowych w Warszawie),
Pierwsze rzeczowe wykazy akt o dziesiętnym sposobie sygnowania w centralnych urzędach polskiej administracji państwowej
First uniform thematic clasifications of files of documents (using the Universal Decimal
Clasification system for designation of files) of the central state institutions in Poland

Monika Napora (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
Ugruntowywanie stereotypów antyżydowskich na łamach niemieckiej prasy gadzinowej
Consolidating anti-Jewish stereotypes in the German reptile press

Arkadiusz Zawadzki (Uniwersytet w Siedlcach),
Historia społeczno-gospodarcza Polski B w latach 1944-1970 na przykładzie regionu siedleckiego. Stan badań i postulaty badawcze
The socio-economic history of Poland B in the years 1944-1970 on the example
of the Siedlce region. State of research and research postulates

Dariusz Słapek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
Powieść jako źródło do dziejów sportu. Kazus Wiktora Zawady „Szukam pana Kalandra” (Lublin 1971)
The novel as a source for the history of sport. The case of Wiktor Zawada “I am looking for
Mr. Kalander” (Lublin 1971)

Hubert Mazur (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),
Udostępnianie zbiorów w bibliotekach archiwów państwowych w Polsce
Providing access to collections in libraries of state archives in Poland

 

Natalia Chruślak (Radom), Hubert Mazur (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),
Archiwum w regionie. Gazetka kursowa kierowników powiatowych archiwów państwowych – edycja źródłowa
Archive in the region. Course leaflet of managers of district state archives – source edition

 

Małgorzata Szabaciuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
O nowy ład w Europie środkowo-wschodniej. Refleksje nad monografią naukową Zbigniewa Girzyńskiego i Jarosława Kłaczkowa
For a new order in Central and Eastern Europe. Reflections on the monograph by Zbigniew
Girzyński and Jarosław Kłaczkow

 

Noty o Autorach