T. IX 2013

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom IX (2013)

Rada Naukowa:
prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu Szwajcaria,
dr Hieronim Fokciński SJ, rektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, Włochy,
prof. dr hab. Artur S. Korobowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja,
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa,
dr Janusz Nowak, Kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie,
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
doc. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina,
dr hab. Krzysztof Skupieński, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
dr hab. Maria Starnawska, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie,
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja,
dr hab. Tadeusz M. Trajdos, prof. Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk,
dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Kolegium Redakcyjne i Redakcja: Dariusz Chemperek (dział: historia literatury), Artur Górak (redaktor naczelny), Jacek Lejman (dział: filozofia), Dariusz Magier (z-ca redaktora naczelnego), Jerzy Ternes (sekretarz), redakcja techniczna: Agnieszka Socha i Marcin Wągrodny

 Recenzenci prac zamieszczonych w tomie:
dr hab. Leszek Gawor, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
doc. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy, Ukraina,
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja,
prof. dr hab. Maria Wichowa, Uniwersytet Łódzki,
dr hab. Włodzimierz Wołosiuk, prof. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie,
prof. dr hab. Andrzej Jan Zakrzewski, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie,
prof. dr hab. Andrzej Gil, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
doc. Dmytro Archirejskij, Akademia Celna Ukrainy w Dniepropietrowsku,
doc. Oleg Djaczok, Akademia Celna Ukrainy w Dniepropietrowsku,
dr Jacek Lejman, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Przemysław Tytus Krupski

Tłumaczenia: Artur Górak

Wydawca Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”
© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X

POBIERZ CAŁOŚĆ

SPIS TREŚCI

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom IX (2013)

Rozprawy i studia

Aleksander Brazgunou (Narodowa Akademia Nauk Białorusi), Europejski romans historyczny i rycerski w przekładach białoruskich XV – XVII wieku, art01, Brazgunou_WRH_9_2013

Paweł Ciechan (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Obraz jezuitów w Zwierciadełku panienek chrystyjańskich Marcina Czechowica (1582), art02, Ciechan_WRH_9_2013

Daniel Sawicki (Warszawa), Idee „Świętej Rusi” i „Trzeciego Rzymu” i ich miejsce w nauczaniu staroobrzędowców pomorskich, art03, Sawicki_WRH_9_2013

Aleksander Slesarenko (Dniepropietrowski Uniwersytet Narodowy), Armia rosyjska w operacji grodnieńskiej z 1705-1706 roku, art04, Slesarenko_WRH_9_2013

Максим Яременко (Національний університет «Києво-Могилянська академія»), «В Россії вічне жить»: про причини навчання у Києво-Могилянської академії річпосполитських уродженців у XVIII ст., art05, Jaremienko_WRH_9_2013

Олег Морозов (Академія митної служби України), Розвиток організаційної структури російських митниць в українських губерніях у XVIII ст., art06, Morozow_WRH_9_2013

Юлія Головко (Запорізький національний університет), Російська періодика початку ХІХ ст. як джерело з історії зовнішньої торгівлі Південної України, art07, Hołowko_WRH_9_2013

Михаил Анатольевич Приходько (Московский Государственный Юридический Университет), Экспедиция о устроении дорог в государстве в государственной системе Российской Империи в начале XIX века, art08, Prichodźko_WRH_9_2013

Dorota Wereda (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Postawa biskupa diecezji podlaskiej Jana Marcelego Gutkowskiego wobec polityki rosyjskiej na przykładzie wybranej korespondencji z 1835 r., art09, Wereda_WRH_9_2013

Jurij Ziemski (Instytut Ukraińskiej Archeografii i i Źródłoznawstwa Narodowa Akademia Nauk Ukrainy), „Polski problem” jako czynnik wprowadzenia nacjonalizmu imperialnego w polityce caratu na prawobrzeżnej Ukrainie połowy XIX wieku, art10, Ziemski_WRH_9_2013

Eлена Прищепа (Рівненський державний гуманітарний університет), Добровольные общественные организации в культурном пространстве городских поселений подольской губернии в начале ХХ века, art11, Pryszczepa_WRH_9_2013

Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Carskie siły zbrojne i dawna rosyjska historia wojskowa, a także wojny Rzeczypospolitej z Moskwą i polsko-rosyjskie konflikty zbrojne w świetle historiografii polskiej przełomu XX i XXI wieku, art12, Smoliński_WRH_9_2013

Łukasz Cholewiński (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Sukcesy i porażki stajni wyścigowej Kruszyna-Widzów w latach 1880-1914, art13, Cholewiński_WRH_9_2013

Jarosław Jastrzębski (Kraków), Nostryfikacja akademickich dyplomów i stopni naukowych w II Rzeczypospolitej, art14, Jastrzębski_WRH_9_2013

Tomasz Kot (Lublin), Prasa codzienna ukazująca się w Lublinie w latach 1918-1939, art15, Kot_WRH_9_2013

Michał Wójciuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Reakcje i postawy społeczne w Powstaniu Warszawskim, art16, Wójciuk_WRH_9_2013

Лешек Микрут (Университет Марии Кюри-Склодовской), Взаимопроникновение народных мифов Польши и ее восточных соседей (на примере избранных литературных произведений), art17, Mikrut_WRH_9_2013

Justyna Poznańska (Uniwersytet Warszawski), Narracyjne konstruowanie tożsamości. O autobiografi i Niny Berberowej, art18, Poznańska_WRH_9_2013

Jovita Jankauskienė (Historical Presidential Palace of the Republic of Lithuania), The fate and mission of withdawal in Tomas Venclova’s contemplations, art19, Jankowska_WRH_9_2013

Rafał Ziemba (Edynburg), Czechosłowacka muzyka rockowa, art20, Ziemba_WRH_9_2013

Ryszard Polak (AWF J. Piłsudskiego w Warszawie WWFiS w Białej Podlaskiej), Dzieje Polski w ujęciu Feliksa Konecznego, na podstawie jego syntez historycznych, art21, Polak_WRH_9_2013

Jacek Lejman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Człowiek a przestrzeń – przebywanie w przestrzeni – (o filozofi i „spacjocentrycznej” uwag kilka), art22, Lejman_WRH_9_2013

Микола Олійник (Кам’янець-Подільський національный університет), Політика радянської влади щодо Церкви римо-католицької на Поділлі в роки НЕПу, art23, Olijnik_WRH_9_2013

Materiały i Źródła

Artur Górak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Narady gubernatorów z Królestwa Polskiego u Czerkaskiego jesienią 1866 r., mat01, Górak_WRH_9_2013

Jarosław Cymerman, Aleksander Wójtowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), „Paradoks Wielkiej Nocy” Józefa Czechowicza – komentarz edytorski o atrybucji tekstu, mat02, Cymerman, Wójtowicz_WRH_9_2013

Tomasz Czarnota (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Regulamin porządku w gmachu KW PZPR, mat03, Czarnota_WRH_9_2013

Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Lublinie), Marcin Żukowski (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku), Pracownicy etatowi Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w świetle wybranych normatywów partyjno-państwowych z 1949, 1972 i 1983 roku, mat04, Magier, Żukowski_WRH_9_2013

Polemiki, Recenzje, Sprawozdania

Jerzy Teres (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Людмила Посохова, На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці XVII – на початку ХІХ ст., wyd. Харківський національний університет, Charków 2011, ss. 400, Rec_1_Ternes_WRH_9_2013

Krzysztof Latawiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Иностранные профессора российских университетов (вторая половина XVIII-первая треть XIX в.). Биографический словарь, pod red. А. Ю. Андреева, wyd. Российская политическая энциклопедия, Moskwa 2011, ss. 207, Rec_2_Latawiec_WRH_9_2013

Dariusz Szewczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Иван Посохов, Студентство Університетів Россiйськоï iмперiï XIX – початку XX ст.: становлення та еволюцiя субкультуры, wyd. Раритети Украïни, Charków 2013, ss. 275, Rec_3_Szewczuk_WRH_9_2013

Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), С. Я. Бондаренко, Р. A. Малахов, Ю. A. Перебинос, Провинциoнальное чиновничество на европейском севере России в 1918 – начале 1950-х годов, Wołogda 2009, ss. 326, Rec_4_Szumiło_WRH_9_2013

Jacek Lejman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), „Dusza rosyjska” – od reifikacji do upodmiotowienia zwierząt. Justyna Tymieniecka-Suchanek, Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 374, Rec_5_Lejman_WRH_9_2013

Małgorzata Przeniosło (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Stefan Banach, Niezwykłe życie i genialna matematyka, materiały biograficzne, pod red. Emilii Jakimowicz i Adama Miranowicza, wyd. Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”, Gdańsk 2009, ss. 202, Rec_6_Przeniosło_WRH_9_2013

Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Lublinie), Rafał Dmowski, Unitis Viribus. Diecezja Podlaska w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2013, ss. 497 + fot., Rec_7_Magier_WRH_9_2013