T. VIII 2012

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom VIII (2012)

Rada Naukowa:
prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu Szwajcaria,
dr Hieronim Fokciński SJ, rektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, Włochy,
prof. dr hab. Artur S. Korobowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja,
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa,
dr Janusz Nowak, Kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie,
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
doc. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina,
dr hab. Krzysztof Skupieński, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
dr hab. Maria Starnawska, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie,
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja,
dr hab. Tadeusz M. Trajdos, prof. Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk,
dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Kolegium Redakcyjne i Redakcja: Dariusz Chemperek (dział: historia literatury), Artur Górak (redaktor naczelny), Jacek Lejman (dział: filozofia), Dariusz Magier (z-ca redaktora naczelnego), Jerzy Ternes (sekretarz),

Recenzenci prac zamieszczonych w tomie:|
dr hab. Leszek Gawor, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
doc. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina,
prof. Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja,
prof. dr hab. Maria Wichowa, Uniwersytet Łódzki,

Opracowanie graficzne, skład i łamanie Przemysław Tytus Krupski

Tłumaczenia: Artur Górak

Wydawca Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”
© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X

SPIS TREŚCI

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom VIII (2012)

Rozprawy i studia

Adrian Aleksandrowicz Selin (Uniwersytet Naukowo-Badawczy, Wyższa Szkoła Ekonomii w St. Petersburgu), Nowogrodzianie pod Smoleńskiem zimą 1610-1611 roku, 011_Селин_wrh_8_2012

Rafał Pawłowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Teoria i praktyka listu od antyku do baroku. Próba nakreślenia panoramy epistolografii staropolskiej, 027_Pawłowski_wrh_8_2012

Justyna Dąbkowska-Kujko (Katolicki Uniwersytet Lubelski), „Na tych, co się sobie mądremi i uczonemi zdadzą”. O jednym ze źródeł pozornej uczoności w wiekach dawnych, 053_Dąbkowska-Kujko_wrh_8_2012

Iwan Storożenko (Dniepropietrowski Uniwersytet Narodowy), Lokalizacja bitwy nad Żółtymi Wodami w 1648 roku, 065_Стороженко_wrh_8_2012

Giennadij Michajłowicz Kowalenko (Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk), Kreator króla. Stanisław Żółkiewski w Państwie Moskiewskim, 079_Коваленко_wrh_8_2012

Владислав Грибовський (Институт украинской археографии и источниковедения НАН Украины), Дмитрий Сень (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону), Бахты Гирей и проблема стабилизации границ Российской и Османской империй в первой трети ХVIII века, 087_Грибовський_Сень_wrh_8_2012

Malika Sułtanowna Arsanukajewa (Rosyjska Akademia Prawna, Moskwa), Polacy i Górale Kaukazu Północnego w XIX i na początku XX wieku: historia wzajemnych stosunków, 119_Арсанукаева_wrh_8_2012

Michaił Anatoljewicz Prichodźko (Moskiewska Państwowa Akademia Prawa), Przygotowanie administracyjnych reform systemu zarządzania Imperium Rosyjskim na początku XIX wieku, 137_Приходько_wrh_8_2012

Валерий Всеволодович Керов (Российский Университет Дружбы Народов, Москва), Предприниматели-старообрядцы и взяточничество в России XIX в.: элементы деловой культуры или гражданская коррупция? 151_Керов_wrh_8_2012

Oleg Diaczok (Akademia Służby Celnej Ukrainy, Dniepropietrowsk), Historiografia badań nad życiem i twórczością kronikarza Aleksandra Gwagnina – polska, rosyjska i ukraińska historiografia do połowy XX wieku (do połowy XX wieku), 165_Дячок_wrh_8_2012

Agnieszka Prymak-Sawic (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie), Litwa i Polska w historiografii oraz historiozofii według J.I. Kraszewskiego, 187_Prymak-Sawic_wrh_8_2012

Małgorzata Przeniosło (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Rady opiekuńcze na terenie Galicji Wschodniej w latach 1919-1921, 215_Małgorzata Przeniosło_wrh_8_2012

Marcin Kruszyński (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie), Oficerowie Wojska Polskiego w służbie konsularnej i wywiadowczej na terenie Związku Radzieckiego w okresie międzywojennym. Kilka przypadków, 237_Kruszyński_wrh_8_2012

Halina Rarot (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Filozofia miasta Kijowa. Zarys tematyki, 249_Rarot_wrh_8_2012

Przemysław Jastrzębski (Uniwersytet Szczeciński), Wschodni model wychowania państwowego na przykładzie rosyjskiego korpusu kadetów. Zarys problemu, 259_Jastrzębski_wrh_8_2012

Piotr Woźniak (Uniwersytet Warszawski), Organy Joachima Wagnera (1745) w Siedlcach. Niezwykłe dzieje, zniszczenie i odbudowa, 267_Woźniak_wrh_8_2012

Andrzej Smolarczyk (Politechnika Białostocka), Życie polityczne mniejszości białoruskiej w województwie poleskim w latach 1919-1939, 281_Smolarczyk_wrh_8_2012

Andrzej Szabaciuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Okoliczności, przyczyny oraz następstwa wystąpienia przez Republikę Gruzińską ze Wspólnoty Niepodległych Państw w roku 2008, 299_Szabaciuk_wrh_8_2012

Materiały i Źródła

Elwira Buszewicz (Uniwersytet Jagielloński), Humanistyczne „koło wschodnie”. Rama wydawnicza Żywotu Cycerona Benedykta Herbesta, 313_Buszewicz_wrh_8_2012

Polemiki, Recenzje, Sprawozdania

Albin Koprukowniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Mariusz Korzeniowski, Za Złotą Bramą. Działalność społeczno-kulturalna Polaków w Kijowie w latach 1905-1920, Wyd. UMCS, Lublin 2009, ss. 621335_Koprukowniak_wrh_8_2012

Krzysztof Latawiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Олег В. Морозов, Митна система Росiйськоï iмперiï в украïнских губернiях XVIII-початок ХХ ст. Монографiя, Dniepropietrowsk 2011, ss. 313341_Latawiec_wrh_8_2012

Krzysztof Latawiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Paulus Adelsgruber, Laurie Cohen, Börries Kuzmany, Getrennt und doch verbunden. Grenzstädte zwischen Österreich und Russland 1772-1918, Wiedeń-Kolonia-Weimar 2011, ss. 316345_Latawiec2_wrh_8_2012

Ernest Szum, Anarquistas de Bialystok. 1903-1908, pr. zb. (b. red.), wyd. Edicions Anomia/Furia Apatrida, Barcelona-Manresa 2009, ss. 217348_Szum_wrh_8_2012

Konrad Banach, Piotr Derdej, Westerplatte-Oksywie-Hel 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2009, ss. 204352_Banach_wrh_8_2012