Tom XV (2018) № 3

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom XV (2018), № 3

Strona tytułowa,  spis treści

Strona redakcji: http://wrh.edu.pl

RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria
prof. dr Oleg Witaljewicz Gorbaczow, Uralski Federalny Uniwersytet, Jekaterynburg, Rosja
dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa
dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Finlandia
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa
dr Janusz Nowak, kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie
dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandée, La Roche-sur-Yon, Francja
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr George Soroka, Harvard University, USA
dr hab. Maria Starnawska, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja
dr hab. Tadeusz M. Trajdos, prof. Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

KOLEGIUM REDAKCYJNE I REDAKCJA
Leszek Gawor (dział: filozofia), Artur Goszczyński (sekretarz),
Artur Górak (redaktor naczelny), Krzysztof Latawiec (dział: historia),
Tomasz Lawenda (dział: historia literatury), Dariusz Magier (z-ca redaktora naczelnego),
Tomasz Stępniewski (dział: stosunki międzynarodowe), Andrzej Szabaciuk (dział: politologia)

Czasopismo recenzowane

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Tytus Przemysław Krupski
Tłumaczenia angielskie: Robert Stępień, rosyjskie: Artur Górak

Wydawca: Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, ul. Wisznicka 63, 21-300 Radzyń Podlaski
© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X
Druk: ELPIL, Siedlce, ul. Artyleryjska 11, www.elpil.com.pl

 


STUDIA I ROZPRAWY

Daniel Sawicki (Biała Podlaska), Twórczość indywidualna i jej wpływ na rozwój staroruskiego śpiewu cerkiewnego
w XVI i XVII wieku

 

Marcin Frąś (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Kancelarie wielkopolskich miast prywatnych jako problem badawczy

 

Mateusz Superczyński (Archiwum Państwowe w Toruniu), Czas użytkowania ksiąg w średniowiecznych kancelariach miast
pruskich – decyzje rady, czy strategia pisarza?

 

Krzysztof Syta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Dokumentacja gospodarczo-finansowa w administracji
latyfundium Branickich h. Gryf w XVIII w. – kilka uwag na marginesie procesu aktotwórczego

 

Marcin Mielnik (Polskie Towarzystwo Historii Techniki, Warszawa), Ewolucja dokumentacji w Księstwie Warszawskim:
od komisji rządzącej do rady najwyższej tymczasowej

 

Tomasz Olejnik (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), Sanacja finansów publicznych
– reformy księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego

 

Robert Stępień (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Losy księgozbioru klasztornego
benedyktynów sieciechowskich po kasacie opactwa w 1819 roku

Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski), Początki polskiego ruchu wolnomyślicielskiego

 

Adam Grzegorz Dąbrowski (Archiwum Akt Nowych, Warszawa), Reforma metod pracy biurowej resortu spraw
wewnętrznych w latach 1931-1932. Przyczynek do zagadnienia usprawnienia funkcjonowania urzędów
administracji państwowej Drugiej Rzeczypospolitej

 

Marcin Kruszyński (Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Lublinie), Stosunki polsko – radzieckie w latach 1921 -1939.
Próba bilansu/résumé/ szkic do portretu

 

Bartłomiej Gryta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Stosunki żołnierzy niemieckich z ludnością cywilną
na froncie wschodnim podczas II wojny światowej

 

Tomasz Czarnota (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Kartotekarze i kartoteki w komitetach powiatowych
PZPR województwa lubelskiego

 

Сергей Посохов, Евгений Рачков (Харківський національний університет), Электронный документ
в системе управления (на материалах университетов Украины)

 

Олег Горгачев (Уральский Федеральный Университет, Екатеринбург), Российская концепция
электронного правительства: региональный аспект (на примере Свердловской области)

 

 

Damian Kutyła (Uniwersytet Rzeszowski), Filmy anime jako najpopularniejszy produkt eksportowy japońskiej popkultury

 


Materiały i źródła

 

 

 


Recenzje, sprawozdania, polemiki

Damian Kutyła (Uniwersytet Rzeszowski), Recenzja książki pt. Cnoty. Eseje z filozofii kultury,
pod red. Magdaleny Żardeckiej-Nowak i Witolda M. Nowaka, Rzeszów 2016, ss. 216.