t. XVII (2020), № 2

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom XVII (2020), № 2:
Rozejm w Dywilinie (1618 r.) na tle epoki, pod red. Artura Góraka

Деулинское перемирие (1681 г.) на фоне эпохи, под редакцией Артура Горака

Truce in Deulino (1618) against age, edited by Artur Górak

Table of Content, spis treści
Editorial page: http://wrh.edu.pl

Scientific councile:
prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria
prof. dr Oleg Witaljewicz Gorbaczow, Uralski Federalny Uniwersytet, Jekaterynburg, Rosja
dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa
dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Finlandia
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa
dr Janusz Nowak, kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie
dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandée, La Roche-sur-Yon, Francja
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr George Soroka, Harvard University, USA
dr hab. Maria Starnawska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny z Siedlcach
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja
prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

EDITORIAL BOARD
prof. dr hab. Leszek Gawor, Uniwersytet Rzeszowski, (dział: filozofia),
dr Artur Goszczyński (sekretarz),
dr hab. Artur Górak (redaktor naczelny),
prof. u. dr hab Krzysztof Latawiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, (dział: historia),
prof. u. dr hab. Dariusz Magier, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, (z-ca redaktora naczelnego),
prof. dr Ludmiła Mazur, Uralski Uniwersytet Federalny im. pierwszego prezydenta Rosji B. N. Jelcyna, Jekaterynburg. Federacja Rosyjska, (dział: nauki o dokumencie i archiwach),
prof. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina, (dział: historia),
prof. dr Adrian Selin, Uniwersytet Naukowo-Badawczy „Wyższa Szkoła Ekonomii w Sankt-Petersburgu, Federacja Rosyjska, (dział: historia)
prof. u. dr hab. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: stosunki międzynarodowe),
dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: politologia).

JOURNAL REVIEWED: http://wrh.edu.pl/kolegium-recenzentow/

Graphic design, typesetting: Tytus Przemysław Krupski
Correction: Patrycja Kanak (ang.), Jakub Hapka (pol.), Artur Górak (ros.)
Translations English: Robert Stępień, Russian: Artur Górak

EDITOR: Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, ul. Szeligowskiego 8/97, 20-883 Lublin
© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X

Aleksander Małow (Институт Российский истории, Российская академия наук, Москва)
Dokumenty polsko-rosyjskiego rozejmu zawartego 1 (11) XII 1618 r. we wsi Dywilino, s. 7-100,
doi: 10.36121/amalov.17.2020.2.007

(Documents of the Polish-Russian truce concluded on December 1 (11) 1618 in the village of Dywilino).

Andrzej Majewski (Uniwersytet Warszawski)|
Działania militarne wojsk Rzeczypospolitej w Państwie Moskiewskim w lipcu – październiku 1618 roku, s. 101-130,
doi: 10.36121/amajewski.17.2020.2.101
(Боевые действия войск Речи Посполитой в Московском государстве в июле – октябре 1618 г.).

Tomasz Bohun (Magazyn historyczny „Mówią Wieki”)
Lev Sapieha and the truce of Deulino, s. 131-138,
doi: 10.36121/tbohun.17.2020.2.131
(Лев Сапега и Деулинское перемирие).

Artur Gajewski (Uniwersytet Jagielloński)
Szlachta koronna wobec autoramentu cudzoziemskiego w świetle dokumentów sejmikowych z lat 1654-1667, s. 139-156,
doi: 10.36121/agajewski.17.2020.2.139

(Шляхта Короны по отношению к иностранным отрядам в свете документов сеймиков 1654-1667 годов).

Mariusz Sawicki (Uniwersytet Opolski)
Rosyjskie siły lądowe i flota bałtycka w 1715 i 1719 roku w świetle raportów brytyjskich, s. 157-170,
doi: 10.36121/msawicki.17.2020.2.157

(Российские сухопутные войска и Балтийский флот в 1715 и 1719 годах в свете британских донесений).

Vitaliy Nagirnyy (Uniwersytet Jagielloński)
Problem identyfikacji osób w latopisach ruskich: Sławn i Sławn Borysowicz, s. 171-180,
doi: 10.36121/vnagirnyj.17.2020.2.171

(Проблема идентификации лиц в русских летописях: Славн и Славн Борисович).

Daniel Sawicki (Biała Podlaska)
Typologia formuł melodycznych staroruskiego śpiewu cerkiewnego na przykładzie dogmatyka tonu szóstego z XVI-wiecznych Irmologionów neumatycznych redakcji halickiej, s. 181-198,
doi: 10.36121/dsawicki.17.2020.2.181

(Типология мелодических формул древнерусского церковного пения на примере догматика шестого тона из Ирмологионов невматических Галицкой редакции XVI-века).

Anna Suchecka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Badania interdyscyplinarne nad polskimi zielnikami drukowanymi, s. 199-224,
doi: 10.36121/asuchecka.17.2020.2.199
(Interdisciplinary research on Polish printed herbals)

Marcin Cybulski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Jan Paweł II i szachy, s. 225-230,
doi: 10.36121/mcybulski.17.2020.2.225

(John Paul II and chess)

Andrzej Smolarczyk (Politechnika Białostocka)
Nauczyciel kresowy – realizator polityki oświatowej państwa polskiego w województwach północno-wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1919-1939, s. 231-150,
doi: 10.36121/asmolarczyk.17.2020.2.231
(Borderland teacher – implementer of the educational policy of the Polish state in the north-eastern provinces of the Republic of Poland in the years 1919-1939).

Artur Borzęcki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Sekcja rolna Komisariatu Służby Cywilnej Narodu w Lublinie, s. 251-170,
doi: 10.36121/aborzecki.17.2020.2.251
(Agricultural section of the National Civil Service Commissariat in Lublin).

Адриан Селин (Научно-Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики», Санкт-Петербург)
Важный опыт просопографического исследования (о книге Войцеха Кравчука «Верные королю», s. 271-280
doi: 10.36121/aselin.17.2020.2.271
(An important experience of prosopographic research (about Wojciech Kravchuk’s book “Faithful to the King”).

Noty autorskie – Autors