t. XIX (2022), № 2

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom XVIII (2021), № 2: Filozoficzne wyzwania XXI wieku,
pod red. Leszka Gawora

Strona tytułowa, spis treści
Strona redakcji: http://wrh.edu.pl

RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria
prof. dr Oleg Witaljewicz Gorbaczow, Uralski Federalny Uniwersytet, Jekaterynburg, Rosja
dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa
dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Finlandia
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa
dr Janusz Nowak, kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie
dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandée, La Roche-sur-Yon, Francja
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr George Soroka, Harvard University, USA
dr hab. Maria Starnawska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny z Siedlcach
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja
prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

REDAKCJA i KOLEGIUM REDAKCYJNE
prof. dr hab. Leszek Gawor, Uniwersytet Rzeszowski, (dział: filozofia),
dr Artur Goszczyński (sekretarz),
dr hab. Artur Górak (redaktor naczelny),
prof. u. dr hab Krzysztof Latawiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, (dział: historia),
prof. u. dr hab. Dariusz Magier, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, (z-ca redaktora naczelnego),
prof. dr Ludmiła Mazur, Uralski Uniwersytet Federalny im. pierwszego prezydenta Rosji B. N. Jelcyna, Jekaterynburg. Federacja Rosyjska, (dział: nauki o dokumencie i archiwach),
prof. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina, (dział: historia),
prof. dr Adrian Selin, Uniwersytet Naukowo-Badawczy „Wyższa Szkoła Ekonomii w Sankt-Petersburgu, Federacja Rosyjska, (dział: historia)
prof. u. dr hab. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: stosunki międzynarodowe),
dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: politologia)

CZASOPISMO RECENZOWANE: kolegium recenzentów http://wrh.edu.pl/kolegium-recenzentow/

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Tytus Przemysław Krupski
Korekta: Robert Stępień (ang.), Przemysław Tytus Krupski (pol.), Artur Górak (ros.)
Tłumaczenia angielskie: Jarosław Krajka, rosyjskie: Artur Górak

Wydawca: Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, ul. Szeligowskiego 8/97, 20-883 Lublin
© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X

Marek Bosak (Uniwersytet Rzeszowski)
Wolność słowa – idee, instytucje, dysfunkcje,
Freedom of speech – ideas, institutions, dysfunctions
WRH, t. XIX (2022), № 2, s. 7-14, doi: 10.36121/mbosak.19.2022.2.007

Paweł Balcerak (Uniwersytet Rzeszowski)
Język jako narzędzie opresji,
Language as a tool of oppression
WRH, t. XIX (2022), № 2, s. 15-24,
doi: 10.36121/pbalcerak.19.2022.2.015

Magdalena Żardecka (Uniwersytet Rzeszowski)
Mityczne narracje polityczne,
Mythological narrations of politics
WRH, t. XIX (2022), № 2, s. 25-42,
doi: 10.36121/mzardecka.19.2022.2.025

Vasil Gluchman (Universiyy of Presov, Slowakia)
The challenge for today’s bioethics: Metals and their alloys as biodegradable material,
Wyzwanie dla dzisiejszej bioetyki: Metale i ich stopy jako materiał biodegradowalny
WRH, t. XIX (2022), № 2, s. 43-50, doi: 10.36121/vgluchman.19.2022.2.043

Magdalena Michalik-Jeżowska (Uniwersytet Rzeszowski)
Wzrost długości życia ludzkiego. Szansa czy zagrożenie dla ludzkości w XXI w.?,
Increase in the length of human life. A chance or a threat to humanity in the 21st century?
WRH, t. XIX (2022), № 2, s. 51-62, doi: 10.36121/mjezowska.19.2022.2.051

Jan Kalajdzitis (Universiyy of Presov, Slowakia)
The triumph of the market as a challenge for the moral philosophy in the 21st century,
Triumf rynku jako wyzwanie dla filozofii moralnej XXI wieku
WRH, t. XIX (2022), № 2, s. 63- 70,
doi: 10.36121/jkalajdzitis.19.2022.2.063

Włodzimierz Zięba (Uniwersytet Rzeszowski)
Tożsamość i bycie sobą – wyzwanie na miarę naszych czasów,
Identity and being oneself – a challenge tailored to our times
WRH, t. XIX (2022), № 2, s. 70 – 84,
doi: 10.36121/wzieba.19.2022.2.071

Oresta Losyk (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraina)
Postmodernism Project in the Ukrainian Philosophical reflection,
Projekt postmodernizmu w ukraińskiej refleksji filozoficznej
WRH, t. XIX (2022), № 2, s. 85 – 98, doi: 10.36121/olosyk.19.2022.2.085

Izabela Pasternak (Uniwersytet Rzeszowski)
Rozmywanie podmiotowości we współczesnym dyskursie ekologicznym,
The Blurring of subjectivity in contemporary ecological discourse
WRH, t. XIX (2022), № 2, s. 99 – 110, doi: 10.36121/ipasternak.19.2022.2.099

Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski)
Sozologia – nauka na miarę XXI wieku,
Sozology – a science for the XXI century
WRH, t. XIX (2022), № 2, s. 111- 124, doi: 10.36121/lgawor.19.2022.2.111

Ryszard Polak (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Filia w Białej Podlaskiej)
Kryzys szkolnictwa wyższego w XX i początkach XXI wieku w myśli polskich uczonych katolickich,
The Crisis of higher Education in the 20th and early 21st Centuries in the thoughts of Polish Catholic scholars
WRH, t. XIX (2022), № 2, s. 125 – 136, doi: 10.36121/rpolak.19.2022.2.125

Mirosław Jaremba (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Muzułmanie Rohingya w czasach Państwowej Rady Przywrócenia Prawa i Porządku oraz Narodowej Ligii na rzecz Demokracji,
The Fate of the Rohingya Muslims in times of State Law and Order Restoration Council and the National League for Democracy
WRH, t. XIX (2022), № 2, s. 137 – 150, doi: 10.36121/mjaremba.19.2022.2.137

 

Ewa Grzesiuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Zamiarem Baumgartena nie było wychowywanie Boga
Polemika z główną tezą monografii Piotra Kozaka Wychować Boga (Estetyka antropologiczna Alexandra Gottlieba Baumgartena na tle myśli niemieckiej pierwszej połowy XVIII wieku. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2013),
Baumgarten’s intention was not to educate God
WRH, t. XIX (2022), № 2, s. 151 – 160, doi: 10.36121/egrzesiuk.19.2022.2.151