T. XI 2015

Ekologiczne postrzeganie świata, red. Leszek Gawor, Artur Górak, Jacek Lejman, “Wschodni Rocznik Humanistyczny”, tom XI, Lublin 2015.

Redakcja naukowa:  Leszek Gawor, Artur Górak, Jacek Lejman

Kolegium Redakcyjne i Redakcja czasopisma: Dariusz Chemperek (dział: historia literatury), Artur Górak (redaktor naczelny), Jacek Lejman (dział: filozofia), Krzysztof Latawiec (dział: historia), Dariusz Magier (z-ca redaktora naczelnego), Jerzy Ternes (sekretarz),

 Recenzent prac zamieszczonych w tomie:prof. dr hab. Lech Zdybel

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Przemysław Tytus Krupski

Tłumaczenia: Jacek Lejman i Artur Górak

Wydawca Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”

© ToNiK „Libra”

ISSN 1731-982X

Spis treści

Leszek Gawor, Jacek Lejman, Wstęp. Ekologiczne postrzeganie świata. Gawor_Lejman_Wstęp_wrh_11_2015

Część I. Ekologizm

Zdzisława Piątek (Uniwersytet Jagielloński), Ekologiczny pakt z biosferą, jego uwarunkowania i konsekwencje. Zdzisława Piątek_wrh_11_2015

Dariusz Liszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Ekologiczna wizja świata, Dariusz Liszewski_wrh_11_2015

Piotr Skubała (Uniwersytet Śląski), Wokół tajemnicy życia na Ziemi. Piotr Skubała_wrh_11_2015

Andrzej Kuczumow (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Ekologia a katastrofy. Andrzej Kuczumow_wrh_11_2015

Zbigniew Hull (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Paradygmat ekologiczny a idea zrównoważonego rozwoju. Zbigniew Hull_wrh_11_2015

Artur Pawłowski (Politechnika Lubelska), Zasada, czy zasady, zrównoważonego rozwoju. Artur Pawłowski_wrh_11_2015

Andrzej Papuziński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), Bezpieczne środowisko jako przedmiot sprawiedliwości. Przyczynek do koncepcji zrównoważonego rozwoju. Andrzej Papuziński_wrh_11_2015

Wiesław Sztumski (Uniwersytet Śląski), Podstawowe zagadnienia sozofilozofii. Wiesław Sztumski_wrh_11_2015

Krzysztof Bochenek (Uniwersytet Rzeszowski), Ekologia w kontekście filozofii chrześcijańskiej. Krzysztof Bochenek_wrh_11_2015

Włodzimierz Tyburski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Problem ekologiczny w myśli protestanckiej. Włodzimierz Tyburski_wrh_11_2015

Krzysztof Karski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Ekoterroryzm: ideologiczne i filozoficzne podstawy radykalnego enwironmentalizmu, od teorii do praktyki. Krzysztof Karski_wrh_11_2015

Część II. Varia ekologiczne

Ignacy St. Fiut (Akademia Górniczo-Hutnicza), Od etyki pozytywnej do etyki ekologicznej. Poglądy etyczne Tadeusza Garbowskiego. Ignacy Fiut_wrh_11_2015

Stanisław Jedynak (Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej), Konstanty Ciołkowski o naturze życia. Stanisław Jedynak_WRH_11_2015

Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski), Oblicza polskiej sozologii: Walery Goetel i Julian Aleksandrowicz. Leszek Gawor_WRH_11_2015

Сергей Павлович Щавелев (Курский государственный медицинский университет), Как преподают экологию российским студентам-гуманитариям, или некоторые философские проблемы экологии в современной России. Сергей Щавелев_wrh_11_2015

Елена Сергеевна Кравцова (Курский государственный медицинский университет), Проблема «Человек – Природа» на страницах дореволюционной российской периодики. Елена Кравцова_wrh_11_2015

Justyna Tymieniecka-Suchanek (Uniwersytet Śląski), Problemy ekologiczne w literaturze rosyjskiej. Od Antona Czechowa do Andrieja Bitowa. Justyna Tymieniecka-Suchanek_wrh_11_2015

Альфия Исламовна Смирнова (Московский городский педагогический университет), Экофилософия литературы: от охраны природы к экологической космологии в русской прозе конца ХХ века. Альфия Смирнова_wrh_11_2015

Część III. Animal Studies

Honorata Korpikiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Zwierzę cierpiące. O potrzebie etyki patocentrycznej. Honorata Korpikiewicz_wrh_11_2015

Dominika Dzwonkowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Kulturowe i etyczne implikacje relacji człowiek-zwierzę. Dominika Dzwonkowska_wrh_11_2015

Jacek Lejman (Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej), Człowiek i zwierzę. Biologiczne i kulturowe źródła antropocentryzmu. Jacek Lejman_wrh_11_2015

Dariusz Gzyra (Warszawa), Teda Bentona krytyka Reganowskiej koncepcji praw zwierząt. Dariusz Gzyra_wrh_11_2015

Karolina Durka, Julia Sikorska, Maciej Trojan (Uniwersytet Warszawski), Postrzeganie oraz przestrzeganie dobrostanu zwierząt laboratoryjnych, hodowlanych i przetrzymywanych w ogrodach zoologicznych w kontekście obowiązującego prawa. Durka_Sikorska_Trojan_wrh_11_2015

Barbara Grabowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Czy wszyscy powinniśmy zostać wegetarianami? Barbara Grabowska_wrh_11_2015

Инна Анатольевна Швед (Брестский государственный университет), Птица и человек: некоторые сценарии взаимоотношений в мифопоэтической традиции белорусов (на общеславянском фоне). Инна Швед_wrh_11_2015