t. XVIII (2021), № 1

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom XVIII (2021), № 1:
Nauki, dyscypliny i metody pomocnicze archiwistyki,
pod red. Artura Góraka, Marcina Hlebionka i Dariusza Magiera

Науки, дисциплины и методы вспомогательные для архивоведения, под редакцией Артура Горака, Марцина Хлебионка и Дарюша магера

Auxiliary sciences, disciplines and methods of archivistics, edited by Artur Gorak, Marcin Hlebionek and Dariusz Magier

Strona tytułowa, spis treści
Strona redakcji: http://wrh.edu.pl

RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria
prof. dr Oleg Witaljewicz Gorbaczow, Uralski Federalny Uniwersytet, Jekaterynburg, Rosja
dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa
dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Finlandia
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa
dr Janusz Nowak, kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie
dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandée, La Roche-sur-Yon, Francja
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr George Soroka, Harvard University, USA
dr hab. Maria Starnawska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny z Siedlcach
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja
prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

REDAKCJA i KOLEGIUM REDAKCYJNE
prof. dr hab. Leszek Gawor, Uniwersytet Rzeszowski, (dział: filozofia),
dr Artur Goszczyński (sekretarz),
dr hab. Artur Górak (redaktor naczelny),
prof. u. dr hab Krzysztof Latawiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, (dział: historia),
prof. u. dr hab. Dariusz Magier, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, (z-ca redaktora naczelnego),
prof. dr Ludmiła Mazur, Uralski Uniwersytet Federalny im. pierwszego prezydenta Rosji B. N. Jelcyna, Jekaterynburg. Federacja Rosyjska, (dział: nauki o dokumencie i archiwach),
prof. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina, (dział: historia),
prof. dr Adrian Selin, Uniwersytet Naukowo-Badawczy „Wyższa Szkoła Ekonomii w Sankt-Petersburgu, Federacja Rosyjska, (dział: historia)
prof. u. dr hab. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: stosunki międzynarodowe),
dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: politologia)

CZASOPISMO RECENZOWANE: kolegium recenzentów http://wrh.edu.pl/kolegium-recenzentow/

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Tytus Przemysław Krupski
Korekta: Patrycja Kanak (ang.), Przemysław Tytus Krupski (pol.), Artur Górak (ros.)
Tłumaczenia angielskie: Robert Stępień, rosyjskie: Artur Górak

Wydawca: Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, ul. Szeligowskiego 8/97, 20-883 Lublin
© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X
© ToNiK „Libra”
ISBN 978-83-64857-19-5
Co-publisher of the issue: © Archiwum Państwowe w Siedlcach
ISBN 978-83-950869-5-3

A. Górak, M. Hlebionek, D. Magier, Wstęp, WRH t. XVIII (2021), № 1, s. 7-12

Marcin Hlebionek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),
Nauki pomocnicze archiwistyki: perspektywa metodyczna, WRH t. XVIII (2021), № 1, s. 13-34
Auxiliary sciences of archivistics: methodological perspective
doi: 10.36121/mhlebionek.18.2021.1.013


Dariusz Magier (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Archiwum Państwowe w Siedlcach),
Po co archiwistyce jest potrzebna historia?, WRH t. XVIII (2021), № 1, s. 35-44
Why does archivistics need history?
doi: 10.36121/dmagier.18.2021.1.035


Artur Górak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), O potrzebie dyplomatyki elektronicznej dla archiwistyki, WRH t. XVIII (2021), № 1, s. 45-74
About the need electronic diplomatics for archivistics
doi: 10.36121/agorak.18.2021.1.045

Marek Konstankiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Nauki prawne i administracyjne w warsztacie archiwisty, WRH t. XVIII (2021), № 1, s. 75-90
Legal and administrative sciences in the archivist’s workshop
doi: 10.36121/mkonstankiewicz.18.2021.1.075

Robert Stępień (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Informatyka archiwalna – subdyscyplina naukowa in statu nascendi, WRH t. XVIII (2021), № 1, s. 91-114
Archival Informatics – Scientific Subdiscipline in statu nascendi
doi: 10.36121/rstepien.18.2021.1.091

Krzysztof Kopiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Edytorstwo źródeł archiwalnych i jego współczesne problemy, WRH t. XVIII (2021), № 1, s. 115-134
Editing of archival sources and its contemporary problems
doi: 10.36121/kkopinski.18.2021.1.115

Tomisław Giergiel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Warsztat badacza fotografii w metodyce archiwalnej, WRH t. XVIII (2021), № 1, s. 135-158
Workshop of a photography researcher in archival methodology
doi: 10.36121/tgiergiel.18.2021.1.135

Marlena Jabłońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Public relations w służbie archiwistyki, WRH t. XVIII (2021), № 1, s. 159-166
Public relations in the service of archivistics
doi: 10.36121/mjablonska.18.2021.1.159

Jagoda Jankowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),
Sfragistyka w świecie archiwów, WRH t. XVIII (2021), № 1, s. 167-176
Sphragistics in the world of archives
doi: 10.36121/jjankowska.18.2021.1.167

Daniel Sawicki (Biała Podlaska), Metody badawcze stosowane w staroruskiej semiografii muzycznej, na przykładzie XVI-wiecznego Irmologionu neumatycznego z Ławrowa, WRH t. XVIII (2021), № 1, s. 177-198
Research methods used in Old Russian musical semiography on the example of the 16th-century neumatic Irmologion from Lavrov
doi: 10.36121/dsawicki.18.2021.1.177

Noty o Autorach, WRH t. XVIII (2021), № 1, s. 199-201