T. XVIII (2021), № 3

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom XVIII (2021), № 3:
„Cne Lachy wszędy sława wiekopomna głosi”.
W czterechsetlecie bitwy chocimskiej z 1621 r.
pod redakcją Artura Goszczyńskiego i Andrzeja Korytki

“Noble Lachs everywhere the immortal fame is proclaimed”. In the four hundredth anniversary of the Battle of Khotyn in 1621
edited by Artur Goszczyński and Andrzej Korytko

«Благородных Ляхов везде бессмертная слава провозглашается». В четырехсотлетие Хотинской битвы 1621 г.
под редакцией Артура Гощинского и Андржея Корытко

Strona tytułowa, spis treści
Strona redakcji: http://wrh.edu.pl

RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria
prof. dr Oleg Witaljewicz Gorbaczow, Uralski Federalny Uniwersytet, Jekaterynburg, Rosja
dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa
dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Finlandia
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa
dr Janusz Nowak, kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie
dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandée, La Roche-sur-Yon, Francja
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr George Soroka, Harvard University, USA
dr hab. Maria Starnawska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny z Siedlcach
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja
prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

REDAKCJA i KOLEGIUM REDAKCYJNE
prof. dr hab. Leszek Gawor, Uniwersytet Rzeszowski, (dział: filozofia),
dr Artur Goszczyński (sekretarz),
dr hab. Artur Górak (redaktor naczelny),
prof. u. dr hab Krzysztof Latawiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, (dział: historia),
prof. u. dr hab. Dariusz Magier, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, (z-ca redaktora naczelnego),
prof. dr Ludmiła Mazur, Uralski Uniwersytet Federalny im. pierwszego prezydenta Rosji B. N. Jelcyna, Jekaterynburg. Federacja Rosyjska, (dział: nauki o dokumencie i archiwach),
prof. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina, (dział: historia),
prof. dr Adrian Selin, Uniwersytet Naukowo-Badawczy „Wyższa Szkoła Ekonomii w Sankt-Petersburgu, Federacja Rosyjska, (dział: historia)
prof. u. dr hab. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: stosunki międzynarodowe),
dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: politologia)

CZASOPISMO RECENZOWANE: kolegium recenzentów http://wrh.edu.pl/kolegium-recenzentow/

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Tytus Przemysław Krupski
Korekta: Patrycja Kanak (ang.), Przemysław Tytus Krupski (pol.), Artur Górak (ros.)
Tłumaczenia angielskie: Robert Stępień, rosyjskie: Artur Górak

Wydawca: Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, ul. Szeligowskiego 8/97, 20-883 Lublin
© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X

Mirosław Nagielski (Uniwersytet Warszawski)
Kampania chocimska 1621 roku
The Khotyn campaign in 1621
WRH, t. XVIII (2021) no 3, s. 7-25, doi: 10.36121/mnagielski.18.2021.3.007

Artur Goszczyński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Fundacja im. Janusza Kurtyki)
Nieszczęścia gorsze od wroga. Głód i niedostatki w armii Rzeczypospolitej podczas kampanii chocimskiej z 1621 r.
Misfortunes worse than the enemy itself. Famine and shortcomings in the Polish army during Chocim campaign of 1621.
WRH, t. XVIII (2021) no 3, s. 27-51, doi: 10.36121/agoszczynski.18.2021.3.027

Петро Кулаковський (Національний університет „Острозька академія”)
Запізніла мобілізація: посполите рушення Волинського воєводства 1621 року
Delayed mobilization: mass levy of troops of Volhyn palatinate of the year 1621.
WRH, t. XVIII (2021) no 3, s. 53-69, doi: 10.36121/pkulakovski.18.2021.3.053

Петро Сас (Інститут історії України НАН України, Київ)
Про чисельність запорозьких сил у Хотинській битві 1621 р.
On the number of Zaporozhye forces in the battle of Khotyn in 1621.
WRH, t. XVIII (2021) no 3, s. 71-96, doi: 10.36121/psas.18.2021.3.071

Віктор Брехуненко (Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Національної Академії наук України, Київ)
Хотин 1621 і посередництво Війська Запорозького у військовій співпраці між Варшавою та донськими козаками
Chocim 1621 and Zaporozhian Host’s Mediation of the Military Cooperation between Warsaw and Don Cossacks
WRH, t. XVIII (2021) no 3, s. 97-118, doi: 10.36121/vbrekhunenko.18.2021.3.097

Andrzej Korytko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Chocim 1621 roku w polskiej literaturze i malarstwie
Khotyn 1621 in Polish literature and painting
WRH, t. XVIII (2021) no 3, s. 119-137, doi: 10.36121/akorytko.18.2021.3.119

Jarosław Stolicki (Uniwersytet Jagielloński), Jakub Sytniewski (Uniwersytet Opolski)
Powrót szlachty polskiej na Ukrainę po ugodzie zborowskiej
The return of the Polish nobility to Ukraine after the Zborów accords
WRH, t. XVIII (2021) no 3, s. 139-159, doi: 10.36121/jstolicki.18.2021.3.139

Zbigniew Hundert (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum)
Bitwa pod Chocimiem 10–11 listopada 1673 roku w historiografii
The Battle of Chocim on November 10-11 1673 in historiography
WRH, t. XVIII (2021) no 3, s. 161-176, doi: 10.36121/zhundert.18.2021.3.161

Adam Drozdek (Duquesne University, Pittsburgh)
Iakov Kozel’skii as a translator
Jakow Kozielski jako tłumacz
WRH, t. XVIII (2021) no 3, s. 177-188, doi: 10.36121/adrozdek.18.2021.3.177

Daniel Sawicki (Biała Podlaska)
Wpływy bałkańskie, mołdawskie i greckie na śpiew cerkiewny na Rusi w granicach Rzeczypospolitej (XVII-XIX w.)
Balkan, Moldavian and Greek influences on the church singing in Ruthenia within the borders of the Polish-Lithuanian Commonwealth (17th-19th century)
WRH, t. XVIII (2021) no 3, s. 189-208, doi: 10.36121/dsawicki.18.2021.3.189

Justyna Gałuszka (Uniwersytet Jagielloński)
Inwentarz wsi Wojutycze z 1715 r. Edycja krytyczna źródła
Inventory of the village of Vojutycze from 1715. Critical edition of the source
WRH, t. XVIII (2021) no 3, s. 209-236, doi: 10.36121/jgaluszka.18.2021.3.209

Łukasz Cholewiński (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
Twierdza w Połonnem w latach 1790–1792
Fortress in Połonne in the years 1790–1792
WRH, t. XVIII (2021) no 3, s. 237-264, doi: 10.36121/lcholewinski.18.2021.3.237

Noty o Autorach