t. XX (2023), № 1

O szlachcie siedemnastowiecznej, pod redakcją Artura Goszczyńskiego i Jarosława Stolickiego

 

RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria
prof. dr Oleg Witaljewicz Gorbaczow, Uralski Federalny Uniwersytet, Jekaterynburg, Rosja
dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa
dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Finlandia
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa
dr Janusz Nowak, kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie
dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandée, La Roche-sur-Yon, Francja
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr George Soroka, Harvard University, USA
dr hab. Maria Starnawska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny z Siedlcach
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja
prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

REDAKCJA i KOLEGIUM REDAKCYJNE
prof. dr hab. Leszek Gawor, Uniwersytet Rzeszowski, (dział: filozofia),
dr Artur Goszczyński (sekretarz),
dr hab. Artur Górak (redaktor naczelny),
prof. u. dr hab Krzysztof Latawiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, (dział: historia),
prof. u. dr hab. Dariusz Magier, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, (z-ca redaktora naczelnego),
prof. dr Ludmiła Mazur, Uralski Uniwersytet Federalny im. pierwszego prezydenta Rosji B. N. Jelcyna, Jekaterynburg. Federacja Rosyjska, (dział: nauki o dokumencie i archiwach),
prof. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina, (dział: historia),
prof. dr Adrian Selin, Uniwersytet Naukowo-Badawczy „Wyższa Szkoła Ekonomii w Sankt-Petersburgu, Federacja Rosyjska, (dział: historia)
prof. u. dr hab. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: stosunki międzynarodowe),
dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: politologia)

CZASOPISMO RECENZOWANE: kolegium recenzentów http://wrh.edu.pl/kolegium-recenzentow/

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Tytus Przemysław Krupski
Korekta: Robert Stępień (ang.), Przemysław Tytus Krupski (pol.), Artur Górak (ros.)
Tłumaczenia angielskie: Robert Stępień, rosyjskie: Artur Górak

Wydawca: Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, ul. Szeligowskiego 8/97, 20-883 Lublin
© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X

 

 

Emil Kalinowski (Polska Akademia Nauk),
Testamenty i niedokończone sprawy żołnierzy z Podlasia, Mazowsza i Wielkiego Księstwa Litewskiego w świetle podlaskich akt sądowych (od połowy XVI do połowy XVII wieku)
WRH, t. XX, nr 1, s. 13-23
Testaments and unfinished business of the soldiers from Podlasie, Mazovia and the Grand Duchy of Lithuania in the light of Podlasian court records (from the mid-sixteenth to mid-seventeenth century)

 

Wioletta Pawlikowska (Polska Akademia Nauk),
Politycy czy zelanci? Biskupi litewscy a konfederacja warszawska (1573-1615)
WRH, t. XX, nr 1, s. 25-57
Politiques or Zélés? The Lithuanian Bishops and the Confederation of Warsaw (1573–1615)

 

Tomasz Ambroziak (Instytut Polski w Moskwie),
Zgromadzenia szlacheckie dokonujące wyboru kandydatów na woźnych sądowych w województwie wileńskim w latach 1604-1616 w świetle korespondencji urzędowej wojewody wileńskiego Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”
WRH, t. XX, nr 1, s. 59-76
Assemblies of the nobility electing candidates for court ushers in the Vilnius voivodeship in 1604–1616 in the light of the official correspondence of the Vilnius voivode Mikolaj Krzysztof Radziwill “Sierotka”

 

Aleksandra Ziober (Uniwersytet Wrocławski),
Korespondencja zarządcy dóbr Ikazieńskich Bazylego Baki z lat 1629-1630. Przyczynek do badań nad klientelą ekonomiczną Jana Stanisława Sapiehy
WRH, t. XX, nr 1, s. 77-89
Correspondence of Bazyli Baka, the administrator of the Ikaźń estates, from 1629–1630. A contribution to research on the economic clientele of the Grand Marshal of Lithuania, Jan Stanisław Sapieha

 

Aleksandra Kwaśniewska, (Uniwersytet Jagielloński),
Senatorowie i szlachta wobec planów Władysława IV przed sejmem w 1646 roku
WRH, t. XX, nr 1, s. 91-108
The attitude of senators and nobility towards the plans of Władysław IV before the Sejm’s session of 1646

 

Dariusz Milewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego),
Rotmistrz i pułkownik Jan Kondracki – życie i kariera wojskowa w dobie powstania Bohdana Chmielnickiego
WRH, t. XX, nr 1, s. 109-123
Captain and colonel Jan Kondracki – life and military career at the time of Bohdan Khmelnytsky uprising

 

Artur Goszczyński (Uniwersytet w Siedlcach, Fundacja im. Janusza Kurtyki),
Testament strażnika koronnego Samuela Łaszcza (ok. 1588–1649)
WRH, t. XX, nr 1, s. 125-134
Testament of the Crown Guard Samuel Łaszcz (ca. 1588–1649)

 

Jakub Sytniewski (Uniwersytet Opolski),
Powroty szlachty koronnej na Ukrainę w drugiej połowie 1650 roku
WRH, t. XX, nr 1, s. 135-160
The return of the Polish nobility to Ukraine in the second half of 1650

 

Jarosław Stolicki (Uniwersytet Jagielloński),
Ostatnie sejmiki ukrainne w XVII wieku
WRH, t. XX, nr 1, s. 161-177
The Last Ukrainian Sejmiks in the Seventeenth Century

 

Bartosz Staręgowski (Archiwum Państwowe w Lublinie),
Akta wojskowe formacji zbrojnych samorządu szlacheckiego w księgach grodzkich Wielkopolski właściwej w latach 1648-1668 – rodzaje dokumentacji i okoliczności jej powstawania oraz proces aktotwórczy
WRH, t. XX, nr 1, s. 179-191
Military documents of armed formations of the nobile self-government in the castle records of proper Greater Poland in the years 1648–1668 – types of documentation and circumstances of its creation and the process of creating

 

Zbigniew Hundert (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Uniwersytet Warszawski),
Między Haliczem a Łęczycą. Sformowanie chorągwi husarskiej pisarza polnego koronnego Jakuba Potockiego i jej finansowanie przez sejmiki w ramach systemu repartycji z lat 1667–1673
WRH, t. XX, nr 1, s. 193-205
Between Halicz and Łęczyca. The formation of the hussar banner of Crown Field Clerk Jakub Potocki and its financing by the local land assemblies as part of the repartition system of 1667–1673

 

Mariusz Sawicki (Uniwersytet Opolski),
Andrzej Kazimierz Teodorowicz Wojszko Skorobohaty – życie i działalność publiczna. Przyczynek do badań nad dziejami szlachty litewskiej
WRH, t. XX, nr 1, s. 207-216
Andrzej Kazimierz Teodorowicz Wojszko Skorobohaty – life and public activity. A contribution to the study of the history of Lithuanian nobility

 

Jarosław Pietrzak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),
Radziwiłłowie na francuskim dworze królewskim na przestrzenie od XVI do XVIII wieku
WRH, t. XX, nr 1, s. 217-243
The Radziwill’s at the French royal court from the 16th to the 18th century

 

Justyna Gałuszka (Uniwersytet Jagielloński),
Rehabilitacja „Diabła”. Dramat Adolfa Nowaczyńskiego pt. „Smocze gniazdo, albo wybawienie dyabła z szlacheckiej opressyi. Dramat z czasów zygmuntowskich”
WRH, t. XX, nr 1, s. 245-254
Rehabilitation of the ‘Devil’. Adolf Nowaczyński’s drama entitled „Smocze gniazdo, albo wybawienie dyabła z szlacheckiej opressyi. Dramat z czasów zygmuntowskich”

 

Noty o Autorach
Notes about authors