T. VI 2009

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom VI (2009)

Rada Redakcyjna:
JM ks. Hieronim Fokciński SJ, rektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie
dr Urszula Głowacka-Maksymiuk, dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach
prof. dr hab. Albin Koprukowniak, IH UMCS
prof. dr hab. Artur Korobowicz, Wydział Prawa i Administracji UMCS
dr Janusz Nowak, Kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, KUL
dr hab. Marek Plewczyński, prof. AP w Siedlcach
dr hab. Krzysztof Skupieński, prof. UMCS
dr Maria Starnawska, AP w Siedlcach
dr hab. Tadeusz M. Trajdos, prof. MWSHP w Łowiczu
dr hab. Marek Wagner, prof. AP w Siedlcach

Kolegium redakcyjne: Artur Górak (redaktor), Dariusz Magier (z-ca), Jerzy Ternes (sekretarz)

Redakcja: Jacek Lejman (dział: filozofia), Dariusz Chemperek (dział: historia literatury)

Recenzenci prac zamieszczonych w tomie: dr Wiesław Bondyra, dr hab. Dariusz Chemperek, prof. dr hab. Stanisław Jedynak, prof. dr hab. Albin Koprukowniak, dr hab. Janusz Łosowski prof UMCS, prof. dr hab. Marek Mądzik, dr hab. Krzysztof Skupieński prof. UMCS, dr hab. Konrad Zieliński

Opracowanie graficzne, skład, łamanie i wyd. elektroniczne: Przemysław Tytus Krupski

Tłumaczenia: Jakub Biesak (j. angielski), Anna Jemieljaniuk(j. rosyjski)

Wydawca: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – Radzyńskie Towarzystwo Naukowe „Libra”
© RaSIL
ISSN 1731-982X

SPIS TREŚCI

Rozprawy i Studia

Włodzimierz Czarnecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Uhrowieccy herbu Suchekomnaty w ziemi chełmskiej do połowy XVI wieku, pobierz PDF (9,8 MB)

Dominik Szulc (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Michał Gliński namiestnikiem wielkoksiążęcym w Ucianie. Mało znany epizod z życia kniazia w latach 1499 – 1500, pobierz PDF (16,4 MB)

Wioletta Pawlikowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Prokuratorzy wileńskiej kapituły katedralnej w drugiej połowie XVI wieku, pobierz PDF (7,8 MB)

Michał Wasiucionek (Uniwersytet Warszawski), Kanclerz i hospodar – klientelizm nietypowy? Na marginesie stosunków Jana Zamoyskiego z Jeremim Mohyłą, pobierz PDF (4,7 MB)

Leszek A. Wierzbicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Senatorowie obecni na sejmach i zjazdach w czasie panowania króla Michała (1669-1673), pobierz PDF (3,9 MB)

Krzysztof Obremski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Kaznodziejski dokument podwójnej gry politycznej. Mowa księdza Benedykta Rusieckiego na pogrzebie Kazimierza Władysława Sapiehy, pobierz PDF (6,7 MB)

Michał Tomasz Wójciuk (Muzeum Powstania Warszawskiego), Przemoc, presja, przekupstwo i konflikty na sejmikach brzeskim i pińskim w dobie saskiej w świetle pamiętników i korespondencji, pobierz PDF (27,6 MB)

Agnieszka Maciocha (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Burza natury. O nowym pejzażu oświeconych w polskich czasopismach, pobierz PDF (15,9 MB)

Andrzej Łukasik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Ruder Josip Bošković i atomizm. Teoria pośrednia między mechaniką Newtona a monadologią Leibniza, pobierz PDF (7,1 MB)

Eligiusz Podolan (Uniwersytet Zielonogórski), Uwagi na temat feudalizmu rosyjskiego w historiografii zachodnioeuropejskiej od XVIII do połowy XX wieku, pobierz PDF (5,9 MB)

Michaił Anatoljewicz Prichodźko (Moskiewska Państwowa Akademia Prawa), Specyfika utworzenia ministerstw w Rosji na początku XIX wieku, pobierz PDF (23,5 MB)

Zofia Majewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Filozofia słowiańska jako filozofia uniwersalna, pobierz PDF (11,6 MB)

Alicja Gontarek (Akademia Podlaska w Siedlcach), Znaczenie i wpływy rodowej izbicko-radzyńskiej dynastii chasydzkiej w środowisku lokalnym i poza nim w XIX i XX wieku, pobierz PDF (24,4 MB)

Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski), Zdziechowskiego krytyka bolszewizmu jako czynnika destrukcji międzywojennej Europy, pobierz PDF (6,9 MB)

Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Rozboje, rabunki i pogromy Żydów dokonane przez formacje 1 Armii Konnej na południu Rosji oraz na Ukrainie i w Polsce w 1920 roku, pobierz PDF (30,8 MB)

Jarosław Jastrzębski (Kraków), Instytucja Senatu w państwowych szkołach akademickich II Rzeczypospolitej, pobierz PDF (10,4 MB)

Izabela Wojcieszuk-Kukiełka (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Bohdan Łepki (1872-1941) jako ambasador ukraińskiej kultury w Polsce, pobierz PDF (5,6 MB)

Katarzyna Weinper (Politechnika Lubelska), Przestrzeń Drohobycza – miasta Andrzeja Chciuka, pobierz PDF (5,3 MB)

Marian Szołucha (Szkoła Główna Handlowa), Program polityczny Adama Doboszyńskiego jako przykład młodoendeckiej myśli społeczno-gospodarczej, pobierz PDF (7,7 MB)

Materiały i Źródła

Andrzej Borkowski (Lublin), Materiały greckie do autokefalii Kościoła prawosławnego w Polsce, cz. I, pobierz PDF (22,2 MB)

Andrzej Szabaciuk (Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie), Komitet Stowarzyszenia Unii, nieznana organizacja niosąca pomoc byłym unitom w guberni siedleckiej w latach 80. XIX wieku, pobierz PDF (6,1 MB)

Krzysztof Latawiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Oficerowie i urzędnicy wojskowi 66 butyrskiego pułku piechoty na początku 1914 r. Przyczynek do badań prozopograficznych nad korpusem oficerskim i inteligencją urzędniczą armii rosyjskiej w Królestwie Polskim, pobierz PDF (5,4 MB)

Marcin Kruszyński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), W oczekiwaniu na powrót – losy Mariana Markusa, pobierz PDF (6,5 MB)

Polemiki, Recenzje, Sprawozdania

Albin Koprukowniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Dzieje Hrubieszowa, Tom I: Od pradziejów do 1918 roku, pod redakcją
Ryszarda Szczygła, wyd. UM, Hrubieszów 2006, ss. 362 + 38 ilustracji, bez paginacji ss. 28, pobierz PDF (3,7 MB)

Danuta Danilkiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze, t. II, Katarzyna Duda (red.),
wyd. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008, pobierz PDF (2,0 MB)

Albin Koprukowniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Jerzy Szczepański, Książę Ksawery Drucki-Lubecki 1778-1846, Warszawa 2008, wyd. DiG, s. 278, fotografie, pobierz PDF (5,6 MB)

Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Paweł Kiernikowski, Miasto Chełm w okresie międzywojennym (1918-1939), wyd. Stowarzyszenie Rocznik Chełmski, Chełm 2007, ss. 434, pobierz PDF (1,5 MB)

Zofia Majewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Spotkanie w ogrodzie Andromedy (jubileusz profesora Andrzeja Rusława Nowickiego), pobierz PDF (2,3 MB)

Grzegorz Jacek Pelica (Łęczna), W sprawie recenzji Roberta Jopa we Wschodnim Roczniku Humanistycznym, t. V (2008), s. 461-466, pobierz PDF (3,1 MB)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego