t. XVII (2020), № 4

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom XVII (2020), № 4:
Nauki o polityce i historia administracji, pod red. Tomasza Stępniewskiego i Andrzeja Szabaciuka

Науки о политике и история управления, под редакцией Томаша Стемпневскего и Анджея Шабацюка

Political Sciences and History of Administration, edited by Tomasz Stępniewski and Andrzej Szabaciuk

Strona tytułowa, spis treści
Strona redakcji: http://wrh.edu.pl

RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria
prof. dr Oleg Witaljewicz Gorbaczow, Uralski Federalny Uniwersytet, Jekaterynburg, Rosja
dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa
dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Finlandia
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa
dr Janusz Nowak, kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie
dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandée, La Roche-sur-Yon, Francja
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr George Soroka, Harvard University, USA
dr hab. Maria Starnawska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny z Siedlcach
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja
prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

REDAKCJA i KOLEGIUM REDAKCYJNE
prof. dr hab. Leszek Gawor, Uniwersytet Rzeszowski, (dział: filozofia),
dr Artur Goszczyński (sekretarz),
dr hab. Artur Górak (redaktor naczelny),
prof. u. dr hab Krzysztof Latawiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, (dział: historia),
prof. u. dr hab. Dariusz Magier, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, (z-ca redaktora naczelnego),
prof. dr Ludmiła Mazur, Uralski Uniwersytet Federalny im. pierwszego prezydenta Rosji B. N. Jelcyna, Jekaterynburg. Federacja Rosyjska, (dział: nauki o dokumencie i archiwach),
prof. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina, (dział: historia),
prof. dr Adrian Selin, Uniwersytet Naukowo-Badawczy „Wyższa Szkoła Ekonomii w Sankt-Petersburgu, Federacja Rosyjska, (dział: historia)
prof. u. dr hab. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: stosunki międzynarodowe),
dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: politologia)

CZASOPISMO RECENZOWANE: kolegium recenzentów http://wrh.edu.pl/kolegium-recenzentow/

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Tytus Przemysław Krupski
Korekta: Patrycja Kanak (ang.), Anna Paprocka (pol.), Artur Górak (ros.)
Tłumaczenia angielskie: Robert Stępień, rosyjskie: Artur Górak

Wydawca: Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, ul. Szeligowskiego 8/97, 20-883 Lublin
© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X

Mariusz Sulkowski (The Cardinal Wyszyński University in Warsaw),
The idea of progress as a secularized concept of God’s providence – an approach within the framework of political gnosis by Eric Voegelin,
(Idea postępu jako zsekularyzowane pojęcie opatrzności Bożej – ujęcie w ramach gnozy politycznej Erica Voegelina),
s. 9-26
doi: 10.36121/msulkowski.17.2020.4.009

Artur Jan Kukuła (The John Paul II Catholic University of Lublin),
The scale and scope of support for the PHARE program of the European Communities for systemic reforms of the Polish economy in the initial period of political changes in Poland (1990-1993),
(Skala oraz zakres wsparcia programu PHARE Wspólnot Europejskich dla systemowych reform polskiej gospodarki w początkowym okresie przemian ustrojowych w Polsce (1990-1993)),
s. 27-42
doi: 10.36121/akukula.17.2020.4.027

Amadeusz Urbanik (Higher School of Humanities of the Universal Knowledge Society in Szczecin),
Ethnic policies of EU member states neighboring with Poland,
(Polityki etniczne państw- członków UE sąsiadujących z Polską),
s. 43-64
doi: 10.36121/aurbanik.17.2020.4.043

Sylwia Gorlicka (Warsaw University),
Selected Western countries in the face of the Chechen conflict,
(Wybrane państwa zachodnie wobec konfliktu czeczeńskiego),
s. 65-84
doi: 10.36121/sgorlicka.17.2020.4.065

Leszek Gawor (Rzeszow University),
Hugo Kołłątaj’s moral philosophy and concept of natural ethics,
(Filozofia moralna i koncepcja etyki naturalnej Hugo Kołłątaja),
s. 85-97
doi: 10.36121/lgawor.17.2020.4.085

Ryszard Polak (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Filia w Białej Podlaskiej),
Działalność naukowa i światopogląd Napoleona Cybulskiego (1854 – 1919),
(Scientific activity and worldview of Napoleon Cybulski (1854 – 1919)),
s. 97-116
doi: 10.36121/rpolak.17.2020.4.097

Aneta Rumak (Uniwersytet Rzeszowski),
Starożytnych filozofów ćwiczenia w umieraniu,
(Ancient philosophers exercises in dying),
s. 117-130
doi: 10.36121/arumak.17.2020.4.117

Станисав Вех (Университет Яна Кохановского, Кельце),
Конфессиональная политика виленских генералов-губернаторов в 1860–1870-х годах,
(Polityka wyznaniowa wileńskich generał-gubernatorów w l. 6o- i 70-ch XIX wieku),
s. 131-144
doi: 10.36121/swiech.17.2020.4.131

Яцек Легець (Университет Яна Кохановского, Кельце),
Политика генерал-губернатора А.П. Безака в отношении римско-католической церкви в Юго-Западном крае (1865-1868),
(Polityka generał-gubernatora A.P. Bezaka wobec Kościoła Katolickiego w Kraju Południowo-Zachodnim (1865-1868))
s. 145-160
doi: 10.36121/jlegiec.17.2020.4.145

Станислав Богданов (Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург),
Двор и административная власть в Российской империи в эпоху правления императора Николая II,
(Dwór imperatorski a władze administracyjne Imperium Rosyjskiego za panowania Mikołaja II),
s. 161-166
doi: 10.36121/sbogdanov.17.2020.4.161

Анастасия Ховтура (Харківський національний університет),
Формування сфери побутового обслуговування губернських міст Лівобережної України (кінець XVIII – початок ХХ ст.),
(Kształtowanie obsługi sfery bytowej miast gubernialnych Lewobrzeżnej Ukrainy (k. XVIII- pocz. XX w.),
s. 167-178
doi: 10.36121/akhovtura.17.2020.4.167

Андрей Дюкарев (Кубанский государственный университет, Краснодар),
Историческая память южнорусского казачества и народов Северного Кавказа: проблемы, параллели, точки соприкосновения,
(Pamięć historyczna południoworosyjskiego kozactwa i narodów Kaukazu Północnego: problemy, analogie, punkty styczne),
s. 179-188
doi: 10.36121/adyukariev.17.2020.4.179

Oksana Jackiw (Przykarpacki Narodowy Uniwersytet, Iwano-Frankiwsk, Ukraina),
Działalność edukacyjna żeńskich zgromadzeń franciszkańskich na obszarze Galicji w 2 połowie XIX – na początku XX wieku,
(Educational activity of female Franciscan congregations in the area of Galicia in the second half of the 19th – early 20th century),
s. 189-198
doi: 10.36121/oyatskiv.17.2020.4.189

Sławomira Cisłowska (Instytut Pamięci Narodowej, Radom),
Cykl życiowy dokumentu w strukturach Służby Bezpieczeństwa PRL na podstawie instrukcji kancelaryjnych,
(The life cycle of a document in the structures of the Security Service of the People’s Republic of Poland on the basis of office instructions),
s. 199-226
doi: 10.36121/scislowska.17.2020.4.199

Леонид Смиловицкий (Tel Aviv University),
«Мы уже в Германии. Топчем фрицевскую землю …». Германия и немцы глазами евреев, советских солдат и офицеров. По страницам писем и дневников 1944-1945 гг.
(“We are already in Germany. Trampling on the Fritz’s land …”. Germany and the Germans through the eyes of Jews, as Soviet soldiers and officers.On pages of letters and diaries of 1944-1945),
s. 227-249
doi: 10.36121/lsmilovitskiy.17.2020.4.227

Konrad Słowiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
Problemy życia codziennego Polaków w świetle listów opublikowanych na łamach „Przyjaciółki” w latach 1948-1956,
(The problems of everyday life of Poles in the light of the letters published in “Przyjaciółka” in the years 1948-1956),
s. 251-264
doi: 10.36121/kslowinski.17.2020.4.251

Małgorzata Nikoniuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
Biała Podlaska w drodze życiowej Józefa Oleksego. Przyczynek do biografii,
(Biała Podlaska on the life path of Józef Oleksy. Contribution to a biography),
s. 265-281
doi: 10.36121/mnikoniuk.17.2020.4.265

Noty o Autorach, s. 282-284