Procedury Recenzowania

Procedura recenzowania artykułów zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zawarto w broszurze: „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” Warszawa 2011.

1. Nadesłane artykuły redaktor tematyczny poddaje wstępnej ocenie formalnej a następnie przedstawia Kolegium Redakcyjnemu.
2. Kolegium wybiera na Recenzentów specjalistów w danej dziedzinie, którzy posiadają co najmniej tytuł doktora habilitowanego oraz nie są zatrudnieni w jednostce macierzystej Autora, z którymi wydawca zawiera umowę na przygotowanie recenzji.
3. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo,
4. Autor otrzymuje do wglądu zalecenia i propozycje recenzenta, poprawia pracę lub ustosunkowuje się do uwag, odsyła do Redakcji i jest z nią w stałym kontakcie do czasu wydania pracy drukiem.
5. Lista recenzentów jest publikowana na stronie internetowej w postaci kolegium recenzentów.

Formularz recenzji WRH

w formacie edytowalnym – Formularz recenzji WRH