TOM VII 2010 2011

STRONA REDAKCYJNA
POBIERZ CAŁOŚĆ

SPIS TREŚCI

Rozprawy i studia

Łukasz Antosik (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
Nowożytne tekstylia ze studni kolegiaty p.w. Wszystkich Świętych
w Jarosławiu 011_PDFsam_wrh2011

Tomasz Lawenda (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Wątki augustyńskie i ignacjańskie w poetyckiej refl eksji
o wojnie duchowej Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 019_PDFsam_wrh2011

Michał Kuran (Uniwersytet Łódzki)
Kronika Aleksandra Gwagnina jako kompendium wiedzy historycznej
i geograficznej 043_PDFsam_wrh2011

Maria Barłowska (Uniwersytet Śląski)
„Bo przystoi, by mężne tak wieziono ciała”. Mowy przy wyprowadzeniu
ciała rycerza z obozu 059_PDFsam_wrh2011

Maria Wichowa (Uniwersytet Łódzki)
Klasycyzm jako element światopoglądu twórców literatury polskiego baroku 073_PDFsam_wrh2011

Piotr Makolągwa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Inspiracje emblematyczne w dramacie pasyjnym z XVII wieku.
Utarczka krwawie wojującego Boga (1696) 097_PDFsam_wrh2011

Michał Wasiucionek (Uniwersytet Warszawski)
Ceremoniał i polityka. Intrady posłów polskich w Jassach w XVII wieku 111_PDFsam_wrh2011

Artur Ziontek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Michał Kazimierz Ogiński w świetle piśmiennictwa XVIII wieku 121_PDFsam_wrh2011

Michaił Anatoljewicz Prichodźko (Moskiewska Państwowa Akademia Prawa)
Organy zarządu dworu Imperium Rosyjskiego w l. 1802-1835 (aspekt organizacyjno-strukturalny) 153_PDFsam_wrh2011

Tomasz Matlęgiewicz (Pomorski Uniwersytet Państwowy w Archangielsku)
W kręgu myśli słowianofilskiej Stanisława Staszica 167_PDFsam_wrh2011

Siergiej Walentynowicz Lubiczankowski
(Orenburski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny)
Administrowanie kulturowo heterogenną przestrzenią: historyczne doświadczenie Imperium Rosyjskiego w XIX wieku 191_PDFsam_wrh2011

Leszek Mikrut (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Spuścizna literacka Grzegorza Danilewskiego wczoraj i dziś 203_PDFsam_wrh2011

Igor Wołodymirowicz Dowżuk
(Wschodnioukraiński Uniwersytet Narodowy w Ługańsku)
Górnicy okręgu donieckiego w końcu XIX – na początku XX wieku 215_PDFsam_wrh2011

Danuta Danilkiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Idea eurazjatyzmu w myśli rosyjskiej 225_PDFsam_wrh2011

Marcin Kruszyński (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie)
Dyplomaci polscy w Moskwie w okresie międzywojennym w świetle wspomnień i relacji pamiętnikarskich 235_PDFsam_wrh2011

Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski)
Krytyka demokracji w polskiej filozofii społecznej międzywojnia 245_PDFsam_wrh2011

Jarosław Jastrzębski (Krakowskie Towarzystwo Naukowe)
Reforma szkolnictwa akademickiego z 1933 roku. Zmiany w organizacji uczelni 257_PDFsam_wrh2011

Tomasz Kot (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Prasa codzienna w Lublinie w latach 1918-1939 275_PDFsam_wrh2011

Tomasz J. Kotliński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu)
Adam Redzik (Uniwersytet Warszawski)
Studium Ekonomiczno-Administracyjne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930-1939) 287_PDFsam_wrh2011

Marcin Cybulski (Lublin)
Komendant. Porucznik Henryk Cybulski (1910-1971) na tle wydarzeń wołyńskich w latach 1940-1944 i w okresie powojennym 295_PDFsam_wrh2011

Grzegorz Pawlikowski (Uniwersytet Rzeszowski)
Polityka władz wobec Kościoła prawosławnego w województwie lubelskim (kwiecień – wrzesień 1947 r.) 315_PDFsam_wrh2011

Katarzyna Skolarczyk (Przemyśl)
Polski Palach czy czeski Siwiec. Materiały do biografii Ryszarda Siwca 323_PDFsam_wrh2011

Tomas Kačerauskas (Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina)
Z czym walczy demokracja? 343_PDFsam_wrh2011

Katarzyna Zawadka (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie)
„Sztandar Ludu”. Organ prasowy KW PZRP w Lublinie w latach 1948-1956 355_PDFsam_wrh2011

Materiały i Źródła

Krzysztof Latawiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Austriacka instrukcja przeciwdziałania szpiegostwu z 1913 roku 373_PDFsam_wrh2011

Wiesław Charczuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Instrukcja dla oficerów śledczych Urzędu Bezpieczeństwa z 1945 roku 381_PDFsam_wrh2011

Tomasz Osiński (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie)
Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Ochrony Skarbowej w Lublinie za miesiąc grudzień 1945 roku 399_PDFsam_wrh2011

Polemiki, Recenzje, Sprawozdania 415_PDFsam_wrh2011

Bartłomiej Szyndler (Akademia im. J. Długosza w Częstochowie)
Relacje austriackiego dyplomaty z powstania kościuszkowskiego

Mariusz Korzeniowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
I. W. Różycka, „Proswieszczennaja biurokratija”, 1800-1860-e gody

Artur Górak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
A. S. Minakow, Gubernatorskij korpus i centralnaja włast:
problema wzaimootnoszenij

Ryszard Wójtowicz (Uniwersytet Rzeszowski)
O mało znanej fi lozofi i polskiej: L. Gawor, Myśliciele mało znani.
Filozofi a końca XIX wieku i pierwszych dekad XX stulecia

Maciej Ulita (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Jak wyglądamy z gałęzi? J. Lejman, Ewolucja ludzkiej samowiedzy gatunkowej.
Dzieje prób zdefi niowania relacji człowiek – zwierzę

Zbigniew Zaporowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
G. F. Matwiejew, Piłsudskij

Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Bitwa Lwowska – wartościowe i ważne wydawnictwo źródłowe

Anna Wielgosz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Chłopskie partie polityczne Europy Środkowo-Wschodniej na emigracji 1945-1989,
pod red. A. Indraszczyka

POBIERZ CAŁOŚĆ