TOM VII 2010 2011

STRONA REDAKCYJNA
POBIERZ CAŁOŚĆ

SPIS TREŚCI

Rozprawy i studia

Łukasz Antosik (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
Nowożytne tekstylia ze studni kolegiaty p.w. Wszystkich Świętych
w Jarosławiu

Tomasz Lawenda (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Wątki augustyńskie i ignacjańskie w poetyckiej refl eksji
o wojnie duchowej Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

Michał Kuran (Uniwersytet Łódzki)
Kronika Aleksandra Gwagnina jako kompendium wiedzy historycznej
i geografi cznej

Maria Barłowska (Uniwersytet Śląski)
„Bo przystoi, by mężne tak wieziono ciała”. Mowy przy wyprowadzeniu
ciała rycerza z obozu

Maria Wichowa (Uniwersytet Łódzki)
Klasycyzm jako element światopoglądu twórców literatury polskiego baroku

Piotr Makolągwa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Inspiracje emblematyczne w dramacie pasyjnym z XVII wieku.
Utarczka krwawie wojującego Boga (1696)

Michał Wasiucionek (Uniwersytet Warszawski)
Ceremoniał i polityka. Intrady posłów polskich w Jassach w XVII wieku

Artur Ziontek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Michał Kazimierz Ogiński w świetle piśmiennictwa XVIII wieku

Michaił Anatoljewicz Prichodźko (Moskiewska Państwowa Akademia Prawa)
Organy zarządu dworu Imperium Rosyjskiego w l. 1802-1835
(aspekt organizacyjno-strukturalny)

Tomasz Matlęgiewicz (Pomorski Uniwersytet Państwowy w Archangielsku)
W kręgu myśli słowianofi lskiej Stanisława Staszica

Siergiej Walentynowicz Lubiczankowski
(Orenburski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny)
Administrowanie kulturowo heterogenną przestrzenią:
historyczne doświadczenie Imperium Rosyjskiego w XIX wieku

Leszek Mikrut (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Spuścizna literacka Grzegorza Danilewskiego wczoraj i dziś

Igor Wołodymirowicz Dowżuk
(Wschodnioukraiński Uniwersytet Narodowy w Ługańsku)
Górnicy okręgu donieckiego w końcu XIX – na początku XX wieku

Danuta Danilkiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Idea eurazjatyzmu w myśli rosyjskiej

Marcin Kruszyński (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie)
Dyplomaci polscy w Moskwie w okresie międzywojennym
w świetle wspomnień i relacji pamiętnikarskich

Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski)
Krytyka demokracji w polskiej fi lozofi i społecznej międzywojnia

Jarosław Jastrzębski (Krakowskie Towarzystwo Naukowe)
Reforma szkolnictwa akademickiego z 1933 roku.
Zmiany w organizacji uczelni

Tomasz Kot (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Prasa codzienna w Lublinie w latach 1918-1939

Tomasz J. Kotliński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu)
Adam Redzik (Uniwersytet Warszawski)
Studium Ekonomiczno-Administracyjne na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930-1939)

Marcin Cybulski (Lublin)
Komendant. Porucznik Henryk Cybulski (1910-1971) na tle wydarzeń
wołyńskich w latach 1940-1944 i w okresie powojennym

Grzegorz Pawlikowski (Uniwersytet Rzeszowski)
Polityka władz wobec Kościoła prawosławnego w województwie
lubelskim (kwiecień – wrzesień 1947 r.)

Katarzyna Skolarczyk (Przemyśl)
Polski Palach czy czeski Siwiec. Materiały do biografi i Ryszarda Siwca

Tomas Kačerauskas (Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina)
Z czym walczy demokracja?

Katarzyna Zawadka (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie)
„Sztandar Ludu”. Organ prasowy KW PZRP w Lublinie w latach 1948-1956

Materiały i Źródła

Krzysztof Latawiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Austriacka instrukcja przeciwdziałania szpiegostwu z 1913 roku

Wiesław Charczuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Instrukcja dla ofi cerów śledczych Urzędu Bezpieczeństwa z 1945 roku

Tomasz Osiński (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie)
Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu
Ochrony Skarbowej w Lublinie za miesiąc grudzień 1945 roku

Polemiki, Recenzje, Sprawozdania

Bartłomiej Szyndler (Akademia im. J. Długosza w Częstochowie)
Relacje austriackiego dyplomaty z powstania kościuszkowskiego

Mariusz Korzeniowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
I. W. Różycka, „Proswieszczennaja biurokratija”, 1800-1860-e gody

Artur Górak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
A. S. Minakow, Gubernatorskij korpus i centralnaja włast:
problema wzaimootnoszenij

Ryszard Wójtowicz (Uniwersytet Rzeszowski)
O mało znanej fi lozofi i polskiej: L. Gawor, Myśliciele mało znani.
Filozofi a końca XIX wieku i pierwszych dekad XX stulecia

Maciej Ulita (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Jak wyglądamy z gałęzi? J. Lejman, Ewolucja ludzkiej samowiedzy gatunkowej.
Dzieje prób zdefi niowania relacji człowiek – zwierzę

Zbigniew Zaporowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
G. F. Matwiejew, Piłsudskij

Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Bitwa Lwowska – wartościowe i ważne wydawnictwo źródłowe

Anna Wielgosz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Chłopskie partie polityczne Europy Środkowo-Wschodniej na emigracji 1945-1989,
pod red. A. Indraszczyka

POBIERZ CAŁOŚĆ