T. XVI (2019), № 2

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom XVI (2019), № 2: “Jedno nierozdzielne i nieróżne ciało”. Studia z dziejów polsko-litewskiej Rzeczypospolitej, pod red. Artura Goszczyńskiego

Strona tytułowa, spis treści

Strona redakcji: http://wrh.edu.pl

RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria
prof. dr Oleg Witaljewicz Gorbaczow, Uralski Federalny Uniwersytet, Jekaterynburg, Rosja
dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa
dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Finlandia
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa
dr Janusz Nowak, kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie
dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandée, La Roche-sur-Yon, Francja
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr George Soroka, Harvard University, USA
dr hab. Maria Starnawska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja
prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

REDAKCJA i KOLEGIUM REDAKCYJNE
Redaktor naczelny: Artur Górak.
Z-ca redaktora naczelnego: Dariusz Magier.
Sekretarz: Artur Goszczyński.
Redaktor działu “filozofia”: Leszek Gawor.
Redaktor działu “historia”: Krzysztof Latawiec.
Redaktor działu “historia literatury”: vacat.
Redaktor działu “stosunki międzynarodowe”: Tomasz Stępniewski.
Redaktor działu “politologia”: Andrzej Szabaciuk.

CZASOPISMO RECENZOWANE

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Przemysław Tytus Krupski.
Korekta: Patrycja Kanak (ang.), Jakub Hapka (pol.), Artur Górak (ros.) .
Tłumaczenia angielskie: Robert Stępień, rosyjskie: Artur Górak.

Wydawca: Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, ul. Szeligowskiego 8/97, 20-883 Lublin
© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X

“Jedno nierozdzielne i nieróżne ciało”. Studia z dziejów polsko-litewskiej Rzeczypospolitej, pod red. Artura Goszczyńskiego.

450-a rocznika Unii Lubelskiej

Paweł Jusiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Kariery urzędnicze i parlamentarne Żółkiewskich herbu Lubicz w XVI-XVII wieku, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 9-28.
DOI: 10.36121/PJUSIAK.16.2019.2.009
The clerical and parliamentary careers of the Żółkiewski family of the Lubicz coat of arms in the 16th-17th centuries.


Janusz Dorobisz (Uniwersytet Opolski), Kariery dygnitarzy duchownych koronnych Wazów, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 29-48.
DOI: 10.36121/JDOROBISZ.16.2019.2.029
The careers of the cleric dignitaries of the Crown during Vasa times.


Artur Goszczyński (ToNiK “Libra”), Aleksandra Koniecpolskiego, chorążego koronnego, sprawy publiczne i prywatne (do 1648 roku), “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 47-74.
DOI: 10.36121/AGOSZCZYNSKI.16.2019.2.047
The public and personal affairs of Grand Standard Bearer of the Crown Aleksander Koniecpolski (in the period until 1648).


Paweł Duda (Uniwersytet Śląski), „Jego Świątobliwość uznaje, że lepiej będzie kontynuować wojnę, tym bardziej kiedy jest nadzieja na zwycięstwo”. Aktywność dyplomacji papieskiej podczas konfliktu polsko-tureckiego z lat 1633-1634, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 75-98.
DOI: 10.36121/PDUDA.16.2019.2.075
“His Holiness thinks that war should be continued, especially when there’s hope for final victory”. Activities of Papal diplomacy during Polish-Turkish conflict of 1633-1634.


Aleksandra Ziober (Uniwersytet Wrocławski), Kazimierz Jan Sapieha jako wzorzec osobowy magnata w świetle Żyć Sapiehów autorstwa Kazimierza Kognowickiego, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 99-114.
DOI: 10.36121/AZIOBER.16.2019.2.099
Kazimierz Jan Sapieha as a personal model of a magnate in the light of Sapieha Life by Kazimierz Kognowicki.


Ivan Gavryliuk (Uniwersytet Warszawski), Nieznana strona znanej wojny: głód w armiach koronnej i kozackiej w pierwszych latach powstania Bohdana Chmielnickiego, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 115-132.
DOI: 10.36121/IGAVRYLJUK.16.2019.2.115
Unknown page of known war: hunger among Cossack and Crown armies during first years of Bohdan Khmelnytsky’s Uprising.


Leszek Wierzbicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), The Masovian Voivodship’s deputy sejmiks and their deputies to the Crown Tribunal in the years 1660-1700, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 133-142.
DOI: 10.36121/LWIERZBICKI.16.2019.2.133
Sejmiki deputackie i deputaci województwa mazowieckiego na Trybunał Koronny w latach 1660-1700.


Zbigniew Hundert (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum), Działalność polityczno–wojskowa chorążego koronnego i wojewody kijowskiego Andrzeja Potockiego w latach 1667–1673, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 143-168.
DOI: 10.36121/ZHUNDERT.16.2019.2.143
Political and military activities of the Crown Ensignand the voivode of Kiev Andrzej Potocki in the years 1667–1673.


Mariusz Sawicki (Uniwersytet Opolski), Wielkie Księstwo Litewskie w relacjach berlińskich Philipa Plantamoura w latach 1700-1703, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 169-192.
DOI: 10.36121/MSAWICKI.16.2019.2.169
The Grand Duchy of Lithuania in the reports of Philip Plantamour from Berlin from 1700–1703.

Witalij Nagirnyj (Uniwersytet Jagielloński), Początki zamku czernelickiego, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 193-208.
DOI: 10.36121/WNAGIRNYJ.16.2019.2.193
The beginnings of the Chernelitse castle.

Filip Wolański (Uniwersytet Wrocławski), The place of Ruthenian lands in the historiography of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 18th century. Selected aspects, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2., s. 209-218.
DOI: 10.36121/FWOLANSKI.16.2019.2.209
Miejsce ziem ruskich w historiografii Rzeczypospolitej w XVIII w. Wybrane aspekty.


Grzegorz Wrona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Problematyka żup solnych w kontraktach skarbowych na dobra ekonomii samborskiej z drugiej połowy XVII i XVIII wieku, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 219-238.
DOI: 10.36121/GWRONA.16.2019.2.219
Saltwork issues in the treasury contracts for Sambor crown estate from the second half of the 17th and 18th century.

Daniel Sawicki (Biała Podlaska), Główne założenia reform staroruskiej notacji muzycznej na przykładzie traktatu teoretycznego Iwana Szajdurowa, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, 239-262.
DOI: 10.36121/DSAWICKI.16.2019.2.239
The main assumptions of reforms of the Old Ruthenian musical notation on the example of the theoretical treatise of Ivan Szajdurow.

Violetta Machnicka (Siedleckie Towarzystwo Naukowe), Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny), Od Paska do Prusa. O biograficznych i literackich związkach „mocarzy pióra” z Polską Wschodnią, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 263-278.
DOI: 10.36121/VMACHNICKABSTELINGOWSKA.16.2019.2.263
From Ch.Pasek to B.Prus. On biographical and literary relations of the “strong men of the pen” with Eastern Poland.

 Grzegorz Gałęzowski (Instytut Pamięci Narodowej, Lublin), Enterprise Content Management w Polsce, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 279-299.
DOI: 10.36121/GGALEZOWSKI.16.2019.2.279
Enterprise Content Management in Poland.

Noty autorskie – Autors