T. XV (2018) № 2

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom XV (2018), № 2

Strona tytułowa,  spis treści

Strona redakcji: http://wrh.edu.pl

RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria
ks. dr Hieronim Fokciński SJ, rektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, Włochy
prof. dr Oleg Witaljewicz Gorbaczow, Uralski Federalny Uniwersytet, Jekaterynburg, Rosja
dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa
dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Finlandia
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa
dr Janusz Nowak, kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie
dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandée, La Roche-sur-Yon, Francja
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr George Soroka, Harvard University, USA
dr hab. Maria Starnawska, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja
dr hab. Tadeusz M. Trajdos, prof. Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

KOLEGIUM REDAKCYJNE I REDAKCJA
Leszek Gawor (dział: filozofia), Artur Goszczyński (sekretarz),
Artur Górak (redaktor naczelny), Krzysztof Latawiec (dział: historia),
Tomasz Lawenda (dział: historia literatury), Dariusz Magier (z-ca redaktora naczelnego),
Tomasz Stępniewski (dział: stosunki międzynarodowe), Andrzej Szabaciuk (dział: politologia)

Czasopismo recenzowane

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Tytus Przemysław Krupski
Tłumaczenia angielskie: Robert Stępień, rosyjskie: Artur Górak

Wydawca: Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, ul. Wisznicka 63, 21-300 Radzyń Podlaski
© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X
Druk: ELPIL, Siedlce, ul. Artyleryjska 11, www.elpil.com.pl


STUDIA I ROZPRAWY

Aleksandra Jaworska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Podręcznik Józefa Szymańskiego na tle dyskusji nad metodyką kształcenia historyków w zakresie nauk pomocniczych historii (The Manual of Jozef Szymanski on the background of discussion on the methodology of educating historians in the field of auxiliary sciences of history), pdf

Tomisław Giergiel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Clio na Jego drodze – Józefa Szymańskiego „Nauki pomocnicze historii” (Clio in His way – “Auxiliary Sciences of History” by Józef Szymański), pdf

Artur Górak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Nauki pomocnicze historii jako nauki pomocnicze archiwistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (Auxiliary sciences of history as an auxiliary science of archivistics at the Maria Curie-Skłodowska University), pdf

Jarosław Brenkacz (Uniwersytet Rzeszowski), Cesarz i filozof: postawa Marka Aureliusza wobec chrześcijan (Emperor and philosopher: the attitude of Marcus Aurelius towards Christians), pdf

Wioletta Pawlikowska-Butterwick (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk), Historia jednego domu: Mikroświat(ek) jurydyki kapituły katedralnej w Wilnie w XVI i w początku XVII wieku (A History of One House: The Microcosm of the Jurydyka of the Vilna Cathedral Chapter in the Sixteenth and Early Seventeenth Centuries), pdf

Daniel Sawicki (Biała Podlaska), Wprowadzenie do „Izwieszczenija o sogłasniejszich pomietach” źródłem do poznania dziejów reformy śpiewu cerkiewnego na Rusi w drugiej połowie XVII wieku (Introduction to the “Izveshcheniye o soglasneyshikh pometakh” a source for getting to know the history of the reform of church singing in Rus in the second half. XVII century), pdf

Слесаренко Александр (Днепровский Национальный Университет), Парадигма 1708 года: измена монарху или право на самоопределение (The paradigm of 1708: treason to the monarch or the right to self-determination), pdf

Анастасия Сергеевна Лысцова (Уральский Федеральный Университет, Екатеринбург), «С ызвестными тремя господами имел я лишь только теперьконференцию»: «конспекты» А.И. Остермана как уникальный источник в делопроизводстве XVIII в. (“With the known three gentlemen I had only now … a conference”: “notes” A.I. Osterman as a unique source in office work of the XVIII century), pdf

Adam Drozdek (Duquesne University, Pittsburgh), Biblical commentaries of Irinei Klement’evskii (Komentarze biblijne Ireneusza Klemientijewskiego), pdf

Wojciech Jaworski (Sosnowiec), Organizacje kulturalno-towarzyskie w guberniach lubelskiej i siedleckiej (1867-1914) (Cultural and social organizations in the Lublin and Siedlce Guberniyas (1867-1914)), pdf

Konrad Świder (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk), Geneza postradzieckiej państwowości ukraińskiej (The Genesis of the Post-Soviet Ukrainian Statehood), pdf


Materiały i źródła

Александр Алексеевич Журавлёв (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет), Проблемы русской иммиграции в США в начале ХХ столетия. Запискa камер-юнкера Г.А. Нелидова (Problems of Russian immigration in the US in the early twentieth century. A note of the kamer-iunker G.A. Nelidov), pdf


Recenzje, sprawozdania, polemiki

Janusz Łosowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Problem użyteczności nowego modelu monografii rodziny ziemiańskiej XIX i XX wieku (The problem of utility the new model of monograph of the landowning family the nineteenth and twentieth centuries), pdf

Nota o Autorach