TOM VI 2009

STRONA REDAKCYJNA

SPIS TREŚCI

Rozprawy i Studia

Włodzimierz Czarnecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Uhrowieccy herbu Suchekomnaty w ziemi chełmskiej
do połowy XVI wieku
pobierz PDF (9,8 MB)

Dominik Szulc (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Michał Gliński namiestnikiem wielkoksiążęcym w Ucianie.
Mało znany epizod z życia kniazia w latach 1499 – 1500
pobierz PDF (16,4 MB)

Wioletta Pawlikowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Prokuratorzy wileńskiej kapituły katedralnej
w drugiej połowie XVI wieku
pobierz PDF (7,8 MB)

Michał Wasiucionek (Uniwersytet Warszawski)
Kanclerz i hospodar – klientelizm nietypowy?
Na marginesie stosunków Jana Zamoyskiego z Jeremim Mohyłą
pobierz PDF (4,7 MB)

Leszek A. Wierzbicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Senatorowie obecni na sejmach i zjazdach w czasie panowania
króla Michała (1669-1673)
pobierz PDF (3,9 MB)

Krzysztof Obremski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Kaznodziejski dokument podwójnej gry politycznej.
Mowa księdza Benedykta Rusieckiego na pogrzebie
Kazimierza Władysława Sapiehy
pobierz PDF (6,7 MB)

Michał Tomasz Wójciuk (Muzeum Powstania Warszawskiego)
Przemoc, presja, przekupstwo i konflikty na sejmikach brzeskim i pińskim
w dobie saskiej w świetle pamiętników i korespondencji
pobierz PDF (27,6 MB)

Agnieszka Maciocha (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Burza natury. O nowym pejzażu oświeconych w polskich czasopismach
pobierz PDF (15,9 MB)

Andrzej Łukasik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Ruder Josip Bošković i atomizm. Teoria pośrednia między
mechaniką Newtona a monadologią Leibniza
pobierz PDF (7,1 MB)

Eligiusz Podolan (Uniwersytet Zielonogórski)
Uwagi na temat feudalizmu rosyjskiego w historiografii
zachodnioeuropejskiej od XVIII do połowy XX wieku
pobierz PDF (5,9 MB)

Michaił Anatoljewicz Prichodźko (Moskiewska Państwowa Akademia Prawa)
Specyfika utworzenia ministerstw w Rosji na początku XIX wieku
pobierz PDF (23,5 MB)

Zofia Majewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Filozofia słowiańska jako filozofia uniwersalna
pobierz PDF (11,6 MB)

Alicja Gontarek (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Znaczenie i wpływy rodowej izbicko-radzyńskiej dynastii chasydzkiej
w środowisku lokalnym i poza nim w XIX i XX wieku
pobierz PDF (24,4 MB)

Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski)
Zdziechowskiego krytyka bolszewizmu jako czynnika destrukcji
międzywojennej Europy
pobierz PDF (6,9 MB)

Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Rozboje, rabunki i pogromy Żydów dokonane przez formacje
1 Armii Konnej na południu Rosji oraz na Ukrainie i w Polsce w 1920 roku
pobierz PDF (30,8 MB)

Jarosław Jastrzębski (Kraków)
Instytucja Senatu w państwowych szkołach akademickich
II Rzeczypospolitej
pobierz PDF (10,4 MB)

Izabela Wojcieszuk-Kukiełka (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Bohdan Łepki (1872-1941) jako ambasador ukraińskiej kultury w Polsce
pobierz PDF (5,6 MB)

Katarzyna Weinper (Politechnika Lubelska)
Przestrzeń Drohobycza – miasta Andrzeja Chciuka
pobierz PDF (5,3 MB)

Marian Szołucha (Szkoła Główna Handlowa)
Program polityczny Adama Doboszyńskiego jako przykład
młodoendeckiej myśli społeczno-gospodarczej
pobierz PDF (7,7 MB)

Materiały i Źródła

Andrzej Borkowski (Lublin)
Materiały greckie do autokefalii Kościoła prawosławnego w Polsce, cz. I
pobierz PDF (22,2 MB)

Andrzej Szabaciuk (Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich
Uniwersytetów w Lublinie)
Komitet Stowarzyszenia Unii, nieznana organizacja niosąca pomoc
byłym unitom w guberni siedleckiej w latach 80. XIX wieku
pobierz PDF (6,1 MB)

Krzysztof Latawiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Oficerowie i urzędnicy wojskowi 66 butyrskiego pułku piechoty
na początku 1914 r. Przyczynek do badań prozopograficznych
nad korpusem oficerskim i inteligencją urzędniczą armii rosyjskiej
w Królestwie Polskim
pobierz PDF (5,4 MB)

Marcin Kruszyński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
W oczekiwaniu na powrót – losy Mariana Markusa
pobierz PDF (6,5 MB)

Polemiki, Recenzje, Sprawozdania

Albin Koprukowniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Dzieje Hrubieszowa, Tom I: Od pradziejów do 1918 roku, pod redakcją
Ryszarda Szczygła, wyd. UM, Hrubieszów 2006, ss. 362 + 38 ilustracji,
bez paginacji ss. 28
pobierz PDF (3,7 MB)

Danuta Danilkiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze, t. II, Katarzyna Duda (red.),
wyd. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008
pobierz PDF (2,0 MB)

Albin Koprukowniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Jerzy Szczepański, Książę Ksawery Drucki-Lubecki 1778-1846,
Warszawa 2008, wyd. DiG, s. 278, fotografie
pobierz PDF (5,6 MB)

Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Paweł Kiernikowski, Miasto Chełm w okresie międzywojennym (1918-1939),
wyd. Stowarzyszenie Rocznik Chełmski, Chełm 2007, ss. 434
pobierz PDF (1,5 MB)

Zofia Majewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Spotkanie w ogrodzie Andromedy (jubileusz profesora
Andrzeja Rusława Nowickiego)
pobierz PDF (2,3 MB)

Grzegorz Jacek Pelica (Łęczna)
W sprawie recenzji Roberta Jopa we Wschodnim Roczniku
Humanistycznym, t. V (2008), s. 461-466
pobierz PDF (3,1 MB)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego