T. XVI (2019) № 1

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom XVI (2019), nr 1:
Filozofia: Lwów-Preszów-Rzeszów.

Strona tytułowa, spis treści

Strona redakcji: http://wrh.edu.pl

RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria
prof. dr Oleg Witaljewicz Gorbaczow, Uralski Federalny Uniwersytet, Jekaterynburg, Rosja
dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa
dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Finlandia
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa
dr Janusz Nowak, kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie
dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandée, La Roche-sur-Yon, Francja
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr George Soroka, Harvard University, USA
dr hab. Maria Starnawska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja
dr hab. Tadeusz M. Trajdos, prof. Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

REDAKCJA i KOLEGIUM REDAKCYJNE
Redaktor naczelny: Artur Górak.
Z-ca redaktora naczelnego: Dariusz Magier.
Sekretarz: Artur Goszczyński.
Redaktor działu “filozofia”: Leszek Gawor.
Redaktor działu “historia”: Krzysztof Latawiec.
Redaktor działu “historia literatury”: vacat.
Redaktor działu “stosunki międzynarodowe”: Tomasz Stępniewski.
Redaktor działu “politologia”: Andrzej Szabaciuk.

CZASOPISMO RECENZOWANE

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Tytus Przemysław Krupski.
Korekta: Patrycja Kanak (ang.),Jakub Hapka (pol.), Artur Górak (ros.).
Tłumaczenia angielskie: Robert Stępień, rosyjskie: Artur Górak.

Wydawca: Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, ul. Szeligowskiego 8/97, 20-883 Lublin
© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X

450-a rocznica Unii Lubelskiej 1569 roku

WRH t. XVI (2019), nr 1: Filozofia: Lwów-Preszów-Rzeszów, pod red. Leszka Gawora

Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski), O projekcie badawczym “Filozofia: Lwów-Preszów-Rzeszów”, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 7-10.
(About project: „Philosophy: Lviv – Preszov – Rzeszov”)

Vasil Gluchman (Uniwersytet Preszowski, Słowacja), Martha Nussbaum’s Humanism and Posthumanism, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 11-18.
10.36121/VGLUCHMAN.16.2019.1.011
(Humanizm i posthumanizm Marthy Nussbaum)

Jan  Kalajtzidis (Uniwersytet Preszowski, Słowacja), Definition of death as a challenge for humanity in the 21st century, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 19-26.
DOI: 10.36121/JKLAJTZIDIS.16.2019.1.019
(Definicja śmierci jako wyzwanie dla ludzkości w XXI wieku)

Ryszard Wójtowicz (Uniwersytet Rzeszowski), Rola i znaczenie ideałów w życiu społeczno-politycznym w XXI wieku, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 27-38.
DOI: 10.36121/RWOJTOWICZ.16.2019.1.027
(The Role and Importanse of Ideals in Social and Political Life of the 21st century)

Marek Bosak (Uniwersytet Rzeszowski), Demokracja-demagogia-tyrania. Uwagi o aporiach wolności jednostki, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 39-52.
DOI: 10.36121/MBOSAK.16.2019.1.039
(Democracy – Demagogy – Tyranny. Remarks on the Aporias of individual Freedom)

Daniele Stasi  (Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet in Foggia, Italy), Marxism and bourgeois democracy. Reflections on a debate after the Second World War in Italy, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 53-66.
DOI: 10.36121/DSTASI.16.2019.1.053
(Marksizm i burżuazyjna demokracja. Refleksje na temat debaty po drugiej wojnie światowej we Włoszech)

Irina Pukhta (Narodowy Uniwersytet im. Franko, Lwów, Ukraina), Critical Thinking in the “Post-Truth” Era, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 67-76.
DOI: 10.36121/IPUCHTA.16.2019.1.067
(Myślenie krytyczne w epoce postprawdy)

Krzysztof Bochenek (Uniwersytet Rzeszowski), Zjawisko laicyzacji w społeczeństwie ponowoczesnym (konteksty filozoficzne), “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 77-86.
DOI: 10.36121/KBOCHENEK.16.2019.1.077
(The phenomenon of secularization in post-modern society (philosophical contexts))

Witold Nowak  (Uniwersytet Rzeszowski), Humanistyka jako kompensacja przyśpieszenia cywilizacyjnego, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 87-102.
DOI: 10.36121/WNOWAK.16.2019.1.087
(Humanities as a compensation for civilization acceleration).

Oksana Sarabun (Narodowy Uniwersytet im. Franko, Lwów, Ukraina), The non-casual responsibility as a priori of human condition, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 103-114.
10.36121/OSARABUN.16.2019.1.103
(Nieprzyczynowa odpowiedzialność jako aprioryczna sytuacja ludzkości)

Marcin Subczak (Uniwersytet Rzeszowski), Odpomniane oblicze filozofii, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 115-134.
DOI: 10.36121/MSUBCZAK.16.2019.1.115
(Recalled countenance of philosophy)

Adam Kubiak (Uniwersytet Rzeszowski), Impostors and Wardens. Lost in the Peripheral Trap of Identity , “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 135-148.
DOI: 10.36121/AKUBIAK.16.2019.1.135
(Oszuści i Strażnicy. Zagubione peryferyjne pułapki tożsamości)

Jarosław Kinal (Uniwersytet Rzeszowski), Technique as factor of socio-economic change, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 149-158.
DOI: 10.36121/JKINAL.16.2019.1.149
(Technika jako przyczyna społeczno-ekonomicznej zmiany)

Beata Guzowska (Uniwersytet Rzeszowski), The Personality in a Network Society – opportunities and threats, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 159-166.
DOI: 10.36121/BGUZOWSKA.16.2019.1.159
(Jednostka w społeczeństwie sieciowym – szanse i zagrożenia)

Damian Kutyła (Uniwersytet Rzeszowski), Postapokaliptyczna przyszłość świata w kinematografii SF, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 167-180.
DOI: 10.36121/DKUTYLA.16.2019.1.169
(Post-apocalyptic future of the world in science fiction cinematography)

Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski), The Vision of a Global Environmental Disaster and the Extinction of Humankind, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 181-192.
DOI: 10.36121/LGAWOR.16.2019.1.181
(Perspektywa globalnej katastrofy ekologicznej i dystynkcji gatunku ludzkiego)

Izabela Pasternak (Uniwersytet Rzeszowski), Aksjologiczne zróżnicowanie podstaw polityki ochrony środowiska, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 193-202.
DOI: 10.36121/IPASTERNAK.16.2019.1.193
(Axiological diversity of the foundations of environmental policy)

Ryszard Polak (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej), Polscy bioetycy chrześcijańscy wobec postępu medycyny w XXI wieku, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019) nr 1, s. 203-233.
DOI: 10.36121/RPOLAK.16.2019.1.203
(Polish Christian bioethics in the face of medical progress in the 21st century)

Noty autorskie – Autors