TOM II 2005

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I STUDIA

Hieronim Fokciński (Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici, Roma)
Królewscy kandydaci na biskupstwo kijowskie obrządku łacińskiegow drugiej połowie XVI wieku
pobierz PDF (2,9 MB)

Aleksandra Skrzypietz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Teofila z Daniłłowiczów Sobieska – „nie białogłowskiego, ale męskiego serca” niewiasta
pobierz PDF (3,9 MB)

Lilia Zabolotnaia (Académie de Science de la République de Moldova)
Les droits des femmes de Moldova au Moyen Age (XIVe-XVIIe siecles)
pobierz PDF (0,6 MB)

Krzysztof Gajdka (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Katowicach)
Poeta, kufel i tajemnicza księga radziecka. Przyczynek do biografii Wespa-zjana Kochowskiego
pobierz PDF (0,8 MB)

Andrzej Borkowski (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Z wierszy o żywocie ludzkim Wacława Potockiego. Ogród nie plewiony
pobierz PDF (1,8 MB)

Marek Plewczyński (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Koalicje antymoskiewskie Jagiellonów w XVI wieku
pobierz PDF (1,8 MB)

Michał Wójciuk (Lublin)
Urzędnicy ziemscy województwa brzesko-litewskiego w czasach saskich
pobierz PDF (3,1 MB)

Tatiana Klimenko (Czerkasy)
Humań w rękach polskiego rodu magnackiego Potockich – rozkwit i upadek.
pobierz PDF (0,8 MB)

Janusz Nowak (Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie)
Latowicz – starostwo niegrodowe w czasach Denhoffów (1708-1731)
pobierz PDF (4,5 MB)

Mirosław Zygmunt Roguski (Warszawa)
Postawy i działalność szlachty liwskiej po upadku powstania kościuszkowskiego
pobierz PDF (1,5 MB)

Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Bataliony strzelców na Litwie w 1812 r.
pobierz PDF (3,3 MB)

Tomasz Korpysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Magdalena Tomir czyli przyczynek do onomastyki literackiej Cypriana Norwida
pobierz PDF (2,3 MB)

Wasyl Futała (Drohobycz)
Polityka II Rzeczypospolitej wobec Ukraińców w latach 20. i 30. – przegląd najnowszej ukraińskiej historiografii.
pobierz PDF (1,1 MB)

Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Jazda Rzeczpospolitej Polskiej oraz Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwo-nej na froncie wschodnim w przededniu „wyprawy kijowskiej”1920 r.
pobierz PDF (6,6 MB)

Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski)
Idea cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego
pobierz PDF (2,6 MB)

Marek Konstankiewicz (Archiwum Państwowe w Lublinie)
Ustrój starostw województwa lubelskiego w latach 1919-1939
pobierz PDF (3,2 MB)

Tomasz Mizak (Lublin)
Józef Mackiewicz wobec komunizmu w latach 1939-1945
pobierz PDF (3,9 MB)

Jacek Lejman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Zwierzęta w filozofii. (Zarys historii problemu: od filozofów starożytnych do I. Kanta)
pobierz PDF (6,8 MB)

Krystyna Wróbel-Lipowa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin)
Dzieci polskie w Związku Radzieckim w czasie II wojny światowej
pobierz PDF (2,2 MB)

MATERIAŁY I ŹRÓDŁA

Marek Wagner (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Materiały do biografii hetmana kozackiego Stefana Kunickiegoz lat 1676-1677
pobierz PDF (1,0 MB)

Daniel Delik, Piotr Boroń (Lublin)
Okupacyjnej Izbicy dzień powszedni. Relacja mieszkańca
pobierz PDF (1,1 MB)

POLEMIKI, RECENZJE, OMÓWIENIA

Artur Ziontek (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Pani na Siedlcach Aleksandra Ogińska. Stan badań i zarys problematyki
pobierz PDF (1,8 MB)

Marek J. Chodakiewicz (Institute of World Politics, Washington DC)
Mit obnażony. Sowiecki ruch partyzancki na Kresach 1941-1944
pobierz PDF (1,1 MB)

Jan Gromnicki (Warszawa)
Badania nad początkami Chełma w świetle publikacji o wynikach prac arche-ologicznych
pobierz PDF (0,6 MB)

Mariusz D. Bednarski, Podlaski eksperyment. Z przemian społeczno-gospodarczych i politycznych na terenach wiejskich Południowego Podlasia w latach 1944-1948, Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, In-stytut Badawczy „Libra”, Radzyń Podlaski, 2005, ss. 190
(Tomasz Czarnota) (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin)
pobierz PDF (1,3 MB)

System represji stalinowskich w Polsce 1944-1956. Represje w Marynarce Wojennej, pod redakcją Igora Hałagidy, Gdańsk 2003, ss. 136
(Wiesław Charczuk) (Akademia Podlaska w Siedlcach)
pobierz PDF (1,0 MB)

Marek J. Chodakiewicz, Between Nazis and Soviets. A Case Study of Occu-pation Politics in Poland 1939-1947, Lanham-Boulder-New York-Toronto-Oxford 2004, ss. 441 (Łukasz Węda) (Studenckie Koło Naukowe Historyków Akademii Podlaskiej w Siedlcach)
pobierz PDF (0,6 MB)

Ziemiaństwo w XVIII-XIX w. Konferencja naukowa (Albin Koprukowniak) (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin)
pobierz PDF (0,2 MB)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Sztuka w miastach Wielkiego Księstwa Litewskiego; zamówienia, rynek, zastosowanie (Dorota Wereda) (Akademia Podlaska w Siedlcach)
pobierz PDF (0,5 MB)