Tom XIV 2017 № 1

Strona_redakcyjna

Spis treści WRH t. XIV (2017) Nr 1

Spis treści

Studia i rozprawy                  

Daniel Sawicki (Biała Podlaska), System formuł melodycznych staroruskiego śpiewu cerkiewnego na przykładzie dogmatyka tonu pierwszego z XVI-wiecznego Irmologionu ławrowskiego

Melodic formulas of the Old Ruthenian church singing on the example of the dogmaticon of the first tone of the Lavra Irmologion from the 16th century

 

Marcin Cybulski (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Koncepcje historiozoficzne w twórczości literackiej Zygmunta Szczęsnego Felińskiego             

Historiosophical concepts in the literary works of Zygmunt Szczesny Feliński

 

Анна Капитоновна Гагиева (Коми Республиканская Академия Государственной Службы и управления, г. Сыктывкар), Национальные регионы Российской империи:  октябрь 1917 – июль 1918 гг. 

National regions of the Russian Empire: October 1917 – July 1918                               

 

Paweł Borek (Białа Podlaskа), Udział 9 Dywizji Piechoty w operacji rzeczyckiej wiosną 1920 roku

Participation of the 9th Infantry Division in a Rzeczyca operation in the spring of 1920

 

Мария Владимировна Кротова (Санкт-Петербургский государственный экономический университет), История одной командировки 1939 года: из записных книжек Павла Леонидовича Далецкого

The history of one business trip in 1939: from the notebooks of Pavel Leonidovich Daletsky

 

Sławomira Cisłowska (Instytut Pamięci Narodowej, Radom), System kancelaryjny prowadzenia akt tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa

The record keeping system in the files secret collaborator of the Security Service communist Poland

 

Monika Napora, Marek Wożniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),  Między humanistyką a posthumanistyką. Interdyscyplinarność w badaniach historycznych       

Between the humanities and the post-humanities. Interdisciplinarity in historical research

 

Recenzje, sprawozdania, polemiki                                                             

Damian Kutyła (Uniwersytet Rzeszowski), Prawo natury – naturalne 

Artur Goszczyński (Uniwersytet Jagielloński), Zapomniane pomniki cywilizacji europejskiej. Zespoły ksiąg sądowych do 1831 roku w zasobach archiwalnych Ukrainy