TOM V 2008

SPIS TREŚCI

Studia i Rozprawy

Jerzy Kroczak (Uniwersytet Wrocławski)
Staropolskie pływanie i jego konteksty
pobierz PDF (15,9 MB)

Ryszard Polak (Akademia Podlaska)
Gospodarka Wyszogrodu od XVI do XVIII wieku
pobierz PDF (9,2 MB)

Monika Kucharczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Sposoby kreacji postaci Jana Karola Chodkiewicza w „Pamiątce rycerstwa sarmackiego” Wojciecha Rakowskiego (?) i „Chorągwi Sauromatckiej w Wołoszech” Marcina Paszkowskiego
pobierz PDF (4,9 MB)

Andrzej Chojnacki (Siedlce)
Wywiad pograniczny w Departamencie Siedleckim
w świetle raportów podprefektów w lipcu i sierpniu 1812 roku
pobierz PDF (11,4 MB)

Eligiusz Podolan (Uniwersytet Zielonogórski)
Wpływ francuskiej myśli historycznej na historiografię rosyjską XVIII wieku w kwestii średniowiecznego systemu feudalnego
pobierz PDF (8,0 MB)

Ш. А. Гапуров, М. С. Арсанукаева

(Академия Наук Чеченской Республики, Грозный)

Русско-вайнахские отношения на рубеже XVIII-XIX вв.

(историко-правовой аспект)

pobierz PDF (24,8 MB)

Marek Rutkowski (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok)
Uwarunkowania oraz bilans handlu zagranicznego Królestwa Polskiego
wczesnej epoki paskiewiczowskiej
pobierz PDF (6,9 MB)

Maciej Ulita (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów)
John Ruskin, myśliciel zapomniany?
pobierz PDF (9,5 MB)

Irina Bikkułowa (Państwowy Uniwersytet, Briańsk)
Przełom wieku XIX i XX – „srebrny wiek” kultury rosyjskiej
pobierz PDF (2,8 MB)

Jan Kozłowski (Końskie)
Naczelnicy powiatów w guberni kieleckiej w latach 1867-1914
pobierz PDF (15,1 MB)

Вячеслав Сербиненко (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa)
Об утопических мотивах в творчестве Гоголя

pobierz PDF (10,8 MB)

Tomasz Korpysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
O potrzebie uwzględniania kategorii komizmu
w badaniach twórczości Cypriana Norwida
pobierz PDF (9,6 MB)

Halina Rarot (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Zagrożenie utopią w rosyjskiej myśli religijnej Dymitra Mierieżkowskiego.
Rozprawa z nihilizmem
pobierz PDF (11,7 MB)

Jacek Głażewski (Warszawa)
„Gdzie człek w człeku widzi brata”. Idea braterstwa w okolicznościowej poezji masońskiej
pobierz PDF (4,0 MB)

Wiesław Charczuk (Akademia Podlaska)
Wizja państwa polskiego o ustroju narodowym w koncepcji Obozu Narodowego
w latach 1939-1947
pobierz PDF (8,8 MB)

Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski)
Dystopia Stanisława Ignacego Witkiewicza
pobierz PDF (4,7 MB)

Jarosław Joniec (Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu)
Jana Wolskiego idea spółdzielczości
pobierz PDF (6,8 MB)

Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Komunikat informacyjny Oddziału II Sztabu Głównego
z dnia 15 października 1933 roku
pobierz PDF (21,2 MB)

Artur Wiktor (Rzeszów)
Parcelacja wielkiej własności na Rzeszowszczyźnie w myśl dekretu PKWN
z 6 września 1944 roku. Motywy, przebieg i skutki
pobierz PDF (20,9 MB)

Arkadiusz Uss (Biała Podlaska)
Biblioteka w sidłach bezpieki. Mało znana działalność Mikołaja Kozakiewicza
pobierz PDF (5,8 MB)

Daniel Henseler (Uniwersytet we Fryburgu Szwajcarskim)
Mariusza Wilka „tropografia”. Inspiracje Bouvierowskie
pobierz PDF (6,8 MB)

Wiesław Romanowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Biała Podlaska)
Praca w świadomości młodzieży pogranicza polsko-białoruskiego
pobierz PDF (5,0 MB)

Krzysztof Kołodziejczyk (Archiwum Państwowe w Lublinie)
Ks. Dominik Maj kontra lubelska bezpieka
pobierz PDF (6,6 MB)

Materiały i Źródła

Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Lublinie; Akademia Podlaska)
Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej „Samopomoc” w opinii władz
państwowych II Rzeczypospolitej
pobierz PDF (20,0 MB)

Wiesław Charczuk (Akademia Podlaska)
„Młody Polak” – zapomniane pismo młodzieżówki Narodowych Sił Zbrojnych
w Siedlcach
pobierz PDF (4,5 MB)

Polemiki. Recenzje. Omówienia

Marcin Cybulski (Państwowy Uniwersytet, Briańsk)
Wojna Polsko-Ruska pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej
– mechanizmy destrukcji świata i języka
pobierz PDF (8,2 MB)

Karol Kollinger
Władysław Duczko, Ruś Wikingów. Historia obecności Skandynawów
we wczesnośredniowiecznej Europie Wschodniej, tł. N. Kreczmar, Warszawa 2007
pobierz PDF (1,7 MB)

Karol Kollinger
Леонтій Войтович, Княжа доба на Русі: портрети еліти, Біла Церква 2006

pobierz PDF (1,9 MB)

Robert Jop (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Grzegorz Jacek Pelica, Z dziejów straży pożarnej w Łęcznej. Jubileusz i historia OSP, Łęczna 2008, ss. 99 + 4 nlb.
pobierz PDF (3,5 MB)

Emil Noiński (Siedlce)
Ochotnicze Straże Pożarne Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza – dzieje i teraźniejszość, praca zbiorowa pod redakcją R. Dmowskiego, A. Kołodziejczyka i Z. Todorskiego, Komisja Historyczna Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Ochotnicza Straż Pożarna i Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, Warszawa-Siedlce 2007, ss. 227
pobierz PDF (3,1 MB)

Agnieszka Gątarczyk (Radzyń Podlaski)
Konstanty Rostworowski, Zmierzch Gałęzowa, Wydawnictwo Norbertinum,
Lublin 2007, ss. 312, fot.
pobierz PDF (2,6 MB)

Marek Sioma (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Piotr Cichoracki, Polesie nieidylliczne. Zaburzenia porządku publicznego w województwie poleskim w latach trzydziestych XX w., Wydawnictwo LTW, Łomianki 2007, ss. 274, 2 nlb., fot.
pobierz PDF (3,6 MB)

Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Lublinie; Akademia Podlaska)
Początki pop-komunizmu.
Bettina Röhl, Zabawa w komunizm. Ulrike Meinhof, Klaus Rainer Röhl i prawdziwe korzenie Nowej Lewicy (1958-1968), wyd. Fronda, Warszawa 2007, ss. 776 + fot.
pobierz PDF (1,9 MB)

Mariusz Kargul (Krasnystaw)
Hayden White, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska i M. Wilczyński,
Wyd. Uniwersitas, Kraków 2000, ss. 388
pobierz PDF (2,1 MB)

Kinga Witkowska (Lublin)
Świat jako duchowy dom człowieka.
Hanna Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii
przestrzeni, wyd. UNIVERSITAS, Kraków 2006, ss. 323
pobierz PDF (4,4 MB)

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa