T. V 2008

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom V (2008)

Kolegium redakcyjne: Artur Górak (redaktor), Dariusz Magier (z-ca), Jerzy Ternes (sekretarz)

Redakcja: Jacek Lejman (dział: filozofia), Dariusz Chemperek (dział: historia literatury)

Recenzenci prac zamieszczonych w tomie: dr hab. Dariusz Chemprek, prof. dr hab. Leszek Gawor, prof. dr hab. Lesław Hostyński, prof. dr hab. Arkadiusz Kołodziejczyk, prof. dr hab. Marek Mądzik, prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. dr hab. Jadwiga Puzynina

Korekta językowa: Adam Świć

Opracowanie graficzne, skład, łamanie i wyd. elektroniczne: Przemysław Tytus Krupski

Tłumaczenia: Grażyna Gałązka (j. angielski), Joanna Kozak (j. rosyjski)

Wydawca: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – Radzyńskie Towarzystwo Naukowe „Libra”
© RaSIL
ISSN 1731-982X

SPIS TREŚCI

Studia i Rozprawy

Jerzy Kroczak (Uniwersytet Wrocławski), Staropolskie pływanie i jego konteksty, pobierz PDF (15,9 MB)

Ryszard Polak (Akademia Podlaska), Gospodarka Wyszogrodu od XVI do XVIII wieku, pobierz PDF (9,2 MB)

Monika Kucharczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Sposoby kreacji postaci Jana Karola Chodkiewicza w „Pamiątce rycerstwa sarmackiego” Wojciecha Rakowskiego (?) i „Chorągwi Sauromatckiej w Wołoszech” Marcina Paszkowskiego, pobierz PDF (4,9 MB)

Andrzej Chojnacki (Siedlce), Wywiad pograniczny w Departamencie Siedleckim w świetle raportów podprefektów w lipcu i sierpniu 1812 roku, pobierz PDF (11,4 MB)

Eligiusz Podolan (Uniwersytet Zielonogórski), Wpływ francuskiej myśli historycznej na historiografię rosyjską XVIII wieku w kwestii średniowiecznego systemu feudalnego, pobierz PDF (8,0 MB)

Ш. А. Гапуров, М. С. Арсанукаева (Академия Наук Чеченской Республики, Грозный), Русско-вайнахские отношения на рубеже XVIII-XIX вв. (историко-правовой аспект), pobierz PDF (24,8 MB)

Marek Rutkowski (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok), Uwarunkowania oraz bilans handlu zagranicznego Królestwa Polskiego wczesnej epoki paskiewiczowskiej, pobierz PDF (6,9 MB)

Maciej Ulita (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów), John Ruskin, myśliciel zapomniany? pobierz PDF (9,5 MB)

Irina Bikkułowa (Państwowy Uniwersytet, Briańsk), Przełom wieku XIX i XX – „srebrny wiek” kultury rosyjskiej, pobierz PDF (2,8 MB)

Jan Kozłowski (Końskie), Naczelnicy powiatów w guberni kieleckiej w latach 1867-1914, pobierz PDF (15,1 MB)

Вячеслав Сербиненко (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa), Об утопических мотивах в творчестве Гоголя, pobierz PDF (10,8 MB)

Tomasz Korpysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), O potrzebie uwzględniania kategorii komizmu w badaniach twórczości Cypriana Norwida, pobierz PDF (9,6 MB)

Halina Rarot (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Zagrożenie utopią w rosyjskiej myśli religijnej Dymitra Mierieżkowskiego. Rozprawa z nihilizmem, pobierz PDF (11,7 MB)

Jacek Głażewski (Warszawa), „Gdzie człek w człeku widzi brata”. Idea braterstwa w okolicznościowej poezji masońskiej, pobierz PDF (4,0 MB)

Wiesław Charczuk (Akademia Podlaska), Wizja państwa polskiego o ustroju narodowym w koncepcji Obozu Narodowego w latach 1939-1947, pobierz PDF (8,8 MB)

Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski), Dystopia Stanisława Ignacego Witkiewicza, pobierz PDF (4,7 MB)

Jarosław Joniec (Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu), Jana Wolskiego idea spółdzielczości, pobierz PDF (6,8 MB)

Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Komunikat informacyjny Oddziału II Sztabu Głównego z dnia 15 października 1933 roku, pobierz PDF (21,2 MB)

Artur Wiktor (Rzeszów), Parcelacja wielkiej własności na Rzeszowszczyźnie w myśl dekretu PKWN z 6 września 1944 roku. Motywy, przebieg i skutki , pobierz PDF (20,9 MB)

Arkadiusz Uss (Biała Podlaska), Biblioteka w sidłach bezpieki. Mało znana działalność Mikołaja Kozakiewicza, pobierz PDF (5,8 MB)

Daniel Henseler (Uniwersytet we Fryburgu Szwajcarskim), Mariusza Wilka „tropografia”. Inspiracje Bouvierowskie, pobierz PDF (6,8 MB)

Wiesław Romanowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Biała Podlaska), Praca w świadomości młodzieży pogranicza polsko-białoruskiego, pobierz PDF (5,0 MB)

Krzysztof Kołodziejczyk (Archiwum Państwowe w Lublinie), Ks. Dominik Maj kontra lubelska bezpieka, pobierz PDF (6,6 MB)

Materiały i Źródła

Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Lublinie; Akademia Podlaska), Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej „Samopomoc” w opinii władz
państwowych II Rzeczypospolitej, pobierz PDF (20,0 MB)

Wiesław Charczuk (Akademia Podlaska), „Młody Polak” – zapomniane pismo młodzieżówki Narodowych Sił Zbrojnych
w Siedlcach, pobierz PDF (4,5 MB)

Polemiki. Recenzje. Omówienia

Marcin Cybulski (Państwowy Uniwersytet, Briańsk), Wojna Polsko-Ruska pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej – mechanizmy destrukcji świata i języka, pobierz PDF (8,2 MB)

Karol Kollinger, Władysław Duczko, Ruś Wikingów. Historia obecności Skandynawów we wczesnośredniowiecznej Europie Wschodniej, tł. N. Kreczmar, Warszawa 2007, pobierz PDF (1,7 MB)

Karol Kollinger, Леонтій Войтович, Княжа доба на Русі: портрети еліти, Біла Церква 2006, pobierz PDF (1,9 MB)

Robert Jop (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Grzegorz Jacek Pelica, Z dziejów straży pożarnej w Łęcznej. Jubileusz i historia OSP, Łęczna 2008, ss. 99 + 4 nlb., pobierz PDF (3,5 MB)

Emil Noiński (Siedlce)
Ochotnicze Straże Pożarne Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza – dzieje i teraźniejszość, praca zbiorowa pod redakcją R. Dmowskiego, A. Kołodziejczyka i Z. Todorskiego, Komisja Historyczna Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Ochotnicza Straż Pożarna i Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, Warszawa-Siedlce 2007, ss. 227, pobierz PDF (3,1 MB)

Agnieszka Gątarczyk (Radzyń Podlaski), Konstanty Rostworowski, Zmierzch Gałęzowa, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2007, ss. 312, fot., pobierz PDF (2,6 MB)

Marek Sioma (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Piotr Cichoracki, Polesie nieidylliczne. Zaburzenia porządku publicznego w województwie poleskim w latach trzydziestych XX w., Wydawnictwo LTW, Łomianki 2007, ss. 274, 2 nlb., fot., pobierz PDF (3,6 MB)

Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Lublinie; Akademia Podlaska), Początki pop-komunizmu. Bettina Röhl, Zabawa w komunizm. Ulrike Meinhof, Klaus Rainer Röhl i prawdziwe korzenie Nowej Lewicy (1958-1968), wyd. Fronda, Warszawa 2007, ss. 776 + fot., pobierz PDF (1,9 MB)

Mariusz Kargul (Krasnystaw), Hayden White, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska i M. Wilczyński, Wyd. Uniwersitas, Kraków 2000, ss. 388, pobierz PDF (2,1 MB)

Kinga Witkowska (Lublin), Świat jako duchowy dom człowieka. Hanna Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, wyd. UNIVERSITAS, Kraków 2006, ss. 323, pobierz PDF (4,4 MB)

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa