T. I 2004

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom I (2004)

Łamy naszego czasopisma otwarte są dla prac z zakresu nauk humanistycznych. Tak szeroka podstawa programowa zrazu może wydawać się błędem. Jednak zważywszy na znaczną hermetyzację periodyków poszczególnych dyscyplin postanowiliśmy podjąć próbę odbudowywania wspólnej przecież platformy nauki humanistycznej. Takie podejście spotkało się z czasem wręcz entuzjastyczną reakcją filozofów i historyków literatury. Nasze założenia okazały się więc trafne.
Na łamach periodyku pragniemy odtwarzać spuściznę kulturową I Rzeczypospolitej oraz późniejsze dzieje ziem w jej skład wchodzących. Szczególnie zainteresowani jesteśmy jej wschodnimi obszarami w rozumieniu ówczesnym i dzisiejszym.
W odniesieniu do układu Wschodniego Rocznika Humanistycznego zdecydowano się nie nadawać podziału na bloki poszczególnych dyscyplin naukowych, stąd artykuły historyczne bezpośrednio sąsiadują z tekstami z zakresu nauk pomocniczych historii, filozofii, socjologii, ekonomii, filologii etc. Tematyka i zakres poszczególnych prac jest zróżnicowana. Obok autorów o ugruntowanej pozycji i dorobku naukowym na łamach Rocznika publikujemy również prace badaczy młodego pokolenia.
WRH powstaje w ramach aktywności Instytutu Badawczego libra stanowiącego część RASIL. Jednak nie ogranicza się do zagadnień lokalnych. Wręcz przeciwnie. Uznajemy, że promowanie Radzynia Podlaskiego oraz Regionu lubelskiego i Południowego Podlasia może się odbywać jeszcze skuteczniej poprzez wydawnictwa skierowane do odbiorców kultury wyższej w całym kraju i za granicą. Że takie założenia są skuteczne świadczy rozszerzający się krąg autorów oraz docierające do nas głosy niemalże zdziwienia, że taka inicjatywa odniosła sukces właśnie w Radzyniu?! Jednym słowem Radzyń być może nie zaistniał w świecie nauk humanistycznych dzięki WRH ale z pewnością dzięki niemu jest w nim stale obecny.
WRH podobnie jak i RRH ukazuje się dzięki w pełni społecznej pracy kilku osób. Koszty funkcjonowania obejmują jedynie druk, skład i tłumaczenia. W porównaniu np. do wydawnictwa UMCS nasze koszty są czterokrotnie niższe. Mimo to zgromadzenie nawet skromnych funduszy jest znacznym problemem.
WRH bazuje na aktywności naukowej pracowników wydziałów humanistycznych głownie UMCS, AP w Siedlcach. Odzwierciedla to skład rady redakcyjnej WRH:
JM ks. Hieronim Fokciński SJ, rektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie
dr Urszula Głowacka-Maksymiuk, dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach
prof. dr hab. Albin Koprukowniak, IH UMCS
prof. dr hab. Artur Korobowicz, Wydział Prawa i Administracji UMCS
dr Janusz Nowak, Kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, europoseł, KUL
dr hab. Marek Plewczyński, prof. AP w Siedlcach
dr hab. Krzysztof Skupieński, prof. UMCS
dr Maria Starnawska, AP w Siedlcach
dr hab. Tadeusz M. Trajdos, prof. MWSHP w Łowiczu
dr hab. Marek Wagner, prof. AP w Siedlcach

Kolejny tom WRH, którego druk jest na ukończeniu ukaże się pod patronatem Wydziału Humanistycznego UMCS – traktujemy to jako wyraz uznania dla naszej działalności. Na najbliższym posiedzeniu Rady redakcja zamierza zaproponować dokooptowanie jeszcze dwóch członków reprezentujących filozofię i historię literatury. W ten sposób skład rady w większym niż dotychczas stopniu odzwierciedlałby program naszego periodyku.
Grono osób działających na rzecz WRH, członków rady redakcyjnej, osób życzliwych w Radzyniu, Siedlcach i Lublinie oraz samej redakcji ma nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się ze zrozumieniem i wsparciem, które pozwoli nam na dalszą działalność.

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

ANDRZEJ ROZWAŁKA, Radzyń i okolice w pradziejach, średniowieczu i okresie nowożytnym w świetle źródeł archeologicznych, pobierz PDF (3,1 MB)

JAROSŁAW STOLICKI, Sejmiki ziem Podola i Ukrainy wobec wojny z Portą w latach 1672-1676, pobierz PDF (1,7 MB)

DOROTA WEREDA, Diariusz podróży Stanisława Samuela Szemiota, pobierz PDF (1,5 MB)

MAREK WAGNER, Obóz wojsk koronnych pod Bracławiem w latach 1791-1792, pobierz PDF (1,8 MB)

DARIUSZ ROLNIK, Postawy szlachty litewskiej wobec konfederacji targowickiej, pobierz PDF (3,7 MB)

MIROSŁAW ROGUSKI, Działalność Deputacji Komisji Porządkowej Ziemi Liwskiej w 1794 roku, pobierz PDF (2,3 MB)

ARTUR GÓRAK, Geneza rosyjskiego systemu kancelaryjnego akt spraw, pobierz PDF (3,1 MB)

SEBASTIAN PIĄTKOWSKI, Małachowscy herbu Nałęcz jako nabywcy i dzierżawcy dóbr skarbowych na Podlasiu w pierwszej połowie XIX wieku, pobierz PDF (1,5 MB)

HELENA KIVAKO, Znaczenie świata rzeczy w strukturze dramatów Gabrieli Zapolskiej i Maksyma Gorkiego, pobierz PDF (0,8 MB)

KRZYSZTOF LATAWIEC, Ewakuacja cywilnej administracji ogólnej szczebla powiatowego z guberni lubelskiej latem 1915 roku, pobierz PDF (2,1 MB)

ALEKSANDER SMOLIŃSKI, Jazda i artyleria konna Dywizji Litewsko-Białoruskiej oraz Grupy Poleskiej, a następnie Frontu Litewsko-Białoruskiego (luty – początek lipca 1919 r.), pobierz PDF (3,0 MB)

SŁAWOMIR MAŃKO, Stosunki ludnościowe i rozwój Międzyrzeca Podlaskiego w okresie II Rzeczypospolitej, pobierz PDF (1,8 MB)

GRZEGORZ JONIEC, Publicystyka i transformacje ideowe Józefa Łobodowskiego w okresie 1931-1935, pobierz PDF (1,7 MB)

MIROSŁAW PIOTROWSKI, Władze Bezpieczeństwa wobec niepodległościowych dążeń społeczeństwa powiatu Radzyń Podlaski po II wojnie światowej,pobierz PDF (2,1 MB)

MARIUSZ D. BEDNARSKI, Reforma rolna w Lubelskiem w latach 1944-1946, pobierz PDF (3,5 MB)

WIESŁAW CHARCZUK, Przeobrażenia personalne w Podlaskiej Komendzie NSZ w latach 1945-1947, pobierz PDF (1,6 MB)

JACEK LEJMAN, Człowiek jako interfejs, pobierz PDF (2,0 MB)

WŁODZIMIERZ KOWALIK, Odyseja świadomości, czyli o “Traktacie teologicznym” Czesława Miłosza, pobierz PDF (1,3 MB)

KRZYSZTOF CZUBASZEK, Stanówka – jedna nazwa trzech rzek, pobierz PDF (0,8 MB)

ANETA PIETRZELA, Charakterystyka powiatu radzyńskiego w świetle reformy podziału terytorialnego kraju z 1999 roku, pobierz PDF (2,8 MB)

MATERIAŁY I ŹRÓDŁA

ANDRZEJ GIL, Dokument z 1521 r. dla cerkwi w Opolu koło Włodawy (w części brzeskiej diecezji włodzimierskiej). Z kart działalności edytorskiej Wileńskiej Komisji Archeograficznej, pobierz PDF (1,3 MB)

MARIA TROJANOWSKA, Dokumenty prezent na unickie beneficja parafialne w XVII i XVIII wieku, pobierz PDF (4,9 MB)

PAWEŁ SYGOWSKI, Stan ilościowy cerkwi na terenie Lubelszczyzny (prawosławna diecezja chełmska) w 1914 r. (próba ustalenia stanu faktycznego), pobierz PDF (3,1 MB)

POLEMIKI, RECENZJE, OMÓWIENIA

WALDEMAR CHORĄŻYCZEWSKI, Czy istniała kancelaria ruska? (na marginesie edycji regestów Metryki Ruskiej i monografii Petro Kułakowśkiego), pobierz PDF (1,2 MB)

HIERONIM FOKCIŃSKI SI, Ladislao Sas Kulczycki ed il Vaticano, pobierz PDF (1,0 MB)

MARIA STARNAWSKA, Luigi Canetti, Frammenti di eternita. Corpi e reliquie tra Antichita e Medioevo, Sacro/Santo (nuova serie) nr 6, Viella, Roma 2002, ss. 237, pobierz PDF (0,6 MB)

JAN GROMNICKI, Zygmunt Podhorski, Tak zapamiętałem. Wspomnienia i dokumenty (od 13 marca do 10 października 1939 roku), Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, Grudziądz 2002, ss. 130, il., fot. i aneksy, pobierz PDF (0,4 MB)

SEBASTIAN PIĄTKOWSKI, Inga Jaguś, Lecznictwo ludowe w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2002, ss. 147, pobierz PDF (0,4 MB)

DARIUSZ MAGIER, Krzysztof Czubaszek, Ulan. Dzieje parafii i wsi do niej należących, Warszawa 2003, ss. 298, fot., pobierz PDF (0,2 MB)

JOANNA KOWALIK, Radziwiłłowie. Obrazy literackie – biografie – świadectwa historyczne, Lublin 2003, ss. 505, pobierz PDF (0,8 MB)

JOANNA KOWALIK, Studia z dziejów ziemian lubelskich w XIX i XX wieku, red. Albin Koprukowniak, Lublin 2002, ss. 191, pobierz PDF (0,3 MB)

JOANNA KOWALIK, Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały z II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 22-24 maja 2002. oprac. Róża Maliszewska, Kozłówka 2003, ss. 640, pobierz PDF (0,4 MB)

DARIUSZ MAGIER, Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne, nr 1/2003, ss. 363, pobierz PDF (0,4 MB)

TOMASZ DEMIDOWICZ, “Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego”, R. 2003, Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków, Lublin 2003, ss. 286, il. 206, pobierz PDF (0,6 MB)

MARTA ROGALSKA, Rocznik Bialskopodlaski, tom X, Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2002, ss. 337, pobierz PDF (0,5 MB)

JOANNA KOWALIK, Rocznik Międzyrzecki, tom XXXIII, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim, Międzyrzec Podlaski 2002, ss. 280, pobierz PDF (0,3 MB)

TOMASZ DEMIDOWICZ, Ryszard Kornacki, Międzyrzec w życiorysy wpisany. Słownik Biograficzny, Wydanie drugie uzupełniające i poszerzone, Międzyrzeckie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Międzyrzec Podlaski 2003, ss. 293, il. 170, pobierz PDF (0,4 MB)

JANUSZ KULIGOWSKI, Rocznik Mińskomazowiecki, zeszyt 11, Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, Mińsk Mazowiecki 2003-2004, ss. 230, pobierz PDF (0,4 MB)

JANUSZ KULIGOWSKI, Rocznik Kałuszyński, zeszyt 3, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej, Kałuszyn 2003, ss. 191, pobierz PDF (0,4 MB)

ADAM ŚWIĆ, Nota wydawnicza wydawnictw radzyńskich, pobierz PDF (0,3 MB)

KATARZYNA ŚLUSARSKA, Nota wydawnicza wydawnictw chełmskich, pobierz PDF (0,2 MB)

MIROSŁAWA KAMECKA-SKRAJNA, RAFAŁ KSIĘŻOPOLSKI, ARKADIUSZ ZAWADZKI, Publikacje Instytutu Historii Akademii Podlaskiej w latach 2002-2003, pobierz PDF (3,7 MB)

BEATA MAGIER, Sesja naukowa pt. “Monografia Radzynia. Projekty i materiały”, Radzyń Podlaski 2002, pobierz PDF (0,3 MB)

ZBIGNIEW SMÓŁKO, Sesja naukowa pt. “Świątynia i ludzie – dzieje pounickiego kościółka w Bezwoli”, Wohyń 2003, pobierz PDF (0,4 MB)

AGNIESZKA GĄTARCZYK, Sesja naukowa z okazji 75-lecia szkoły im. ks. Seweryna Czetwertyńskiego w Suchowoli, Suchowola 2003, pobierz PDF (0,7 MB)

ADAM ŚWIĆ, Pierwsza Konferencja Naukowa o postaci, epoce i twórczości literackiej Stanisława Samuela Szemiota. Komarówka Podlaska – Przegaliny 2004, pobierz PDF (0,4 MB)