TOM XI 2015

„Ekologiczne postrzeganie świata”, red. Leszek Gawor, Artur Górak. Jacek Lejman

Strona redakcyjna

Pobierz całość

Spis treści

Leszek Gawor, Jacek Lejman, Wstęp. Ekologiczne postrzeganie świata.

Część I. Ekologizm

Zdzisława Piątek (Uniwersytet Jagielloński), Ekologiczny pakt z biosferą, jego uwarunkowania i konsekwencje.

Dariusz Liszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Ekologiczna wizja świata

Piotr Skubała (Uniwersytet Śląski), Wokół tajemnicy życia na Ziemi.

Andrzej Kuczumow (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Ekologia a katastrofy.

Zbigniew Hull (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Paradygmat ekologiczny a idea zrównoważonego rozwoju.

Artur Pawłowski (Politechnika Lubelska), Zasada, czy zasady, zrównoważonego rozwoju.

Andrzej Papuziński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), Bezpieczne środowisko jako przedmiot sprawiedliwości. Przyczynek do koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Wiesław Sztumski (Uniwersytet Śląski), Podstawowe zagadnienia sozofilozofii.

Krzysztof Bochenek (Uniwersytet Rzeszowski), Ekologia w kontekście filozofii chrześcijańskiej.

Włodzimierz Tyburski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Problem ekologiczny w myśli protestanckiej.

Krzysztof Karski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Ekoterroryzm: ideologiczne i filozoficzne podstawy radykalnego enwironmentalizmu, od teorii do praktyki.

Część II. Varia ekologiczne

Ignacy St. Fiut (Akademia Górniczo-Hutnicza), Od etyki pozytywnej do etyki ekologicznej. Poglądy etyczne Tadeusza Garbowskiego.

Stanisław Jedynak (Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej), Konstanty Ciołkowski o naturze życia.

Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski), Oblicza polskiej sozologii: Walery Goetel i Julian Aleksandrowicz.

Сергей Павлович Щавелев (Курский государственный медицинский университет), Как преподают экологию российским студентам-гуманитариям, или некоторые философские проблемы экологии в современной России.

Елена Сергеевна Кравцова (Курский государственный медицинский университет), Проблема «Человек – Природа» на страницах дореволюционной российской периодики.

Justyna Tymieniecka-Suchanek (Uniwersytet Śląski), Problemy ekologiczne w literaturze rosyjskiej. Od Antona Czechowa do Andrieja Bitowa.

Альфия Исламовна Смирнова (Московский городский педагогический университет), Экофилософия литературы: от охраны природы к экологической космологии в русской прозе конца ХХ века.

Część III. Animal Studies

Honorata Korpikiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Zwierzę cierpiące. O potrzebie etyki patocentrycznej.

Dominika Dzwonkowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Kulturowe i etyczne implikacje relacji człowiek-zwierzę.

Jacek Lejman (Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej), Człowiek i zwierzę. Biologiczne i kulturowe źródła antropocentryzmu.

Dariusz Gzyra (Warszawa), Teda Bentona krytyka Reganowskiej koncepcji praw zwierząt.

Karolina Durka, Julia Sikorska, Maciej Trojan (Uniwersytet Warszawski), Postrzeganie oraz przestrzeganie dobrostanu zwierząt laboratoryjnych, hodowlanych i przetrzymywanych w ogrodach zoologicznych w kontekście obowiązującego prawa.

Barbara Grabowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Czy wszyscy powinniśmy zostać wegetarianami?

Инна Анатольевна Швед (Брестский государственный университет), Птица и человек: некоторые сценарии взаимоотношений в мифопоэтической традиции белорусов (на общеславянском фоне).