T. XVI (2019), № 3

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom XVI (2019), № 3:
Rzeczpospolita i Wschód, pod red. Artura Góraka

Strona tytułowa, spis treści

Strona redakcji: http://wrh.edu.pl

Table of Content, spis treści
Page: http://wrh.edu.pl

SCIENTIFIC COUNCIL:
prof. dr hab. Rolf Fieguth, University of Fribourg, Switzerland
prof. dr Oleg Witaljewicz Gorbaczow, Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania
dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, State Orenburg University, Russia
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Scientific Library of Wróblewski in Vilnius, Lithuania
dr Janusz Nowak, The Princes Czartoryski Library in Krakow, Poland
dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandée, La Roche-sur-Yon, France
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Catholic University of Lublin, Poland
prof. dr hab. Marek Plewczyński, The Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Maria Curie-SkłodowskaUniversity, Lublin, Poland
dr George Soroka, Harvard University, USA
dr hab. Maria Starnawska, The Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Rosja
prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos, Institute of History of the Polish Academy of Sciences, Warsaw
dr hab. Marek Wagner, prof. The Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

EDITORAIL BOARD:
prof. dr hab. Leszek Gawor, Rzeszow University, (section: philosophy),
dr Artur Goszczyński (Secretary),
dr hab. Artur Górak (Editor in Chief),
prof. u. dr hab Krzysztof Latawiec, Uniwersytet Maria Curie-Skłodowska University, (section: history),
prof. u. dr hab. Dariusz Magier, The Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, (deputy editor-in-chief),
prof. dr Ludmiła Mazur, Ural Federal University, Ekaterinburg. Russian Federation, (section: document and archives science),
prof. dr Ludmiła Posochowa, Kharkov National University, Ukraine, (section: history),
prof. dr Adrian Selin, Высшая школа экономики “Национальный исследовательский университет”, St. Petersburg, Russian Federation, (section: history)
prof. u. dr hab. Tomasz Stępniewski, The Catholic University of Lublin, (section: international relations),
dr Andrzej Szabaciuk, The Catholic University of Lublin, (section: political science).

REDAKCJA i KOLEGIUM REDAKCYJNE
Redaktor naczelny: Artur Górak.
Z-ca redaktora naczelnego: Dariusz Magier.
Sekretarz: Artur Goszczyński.
Redaktor działu „filozofia”: Leszek Gawor.
Redaktor działu „historia”: Krzysztof Latawiec.
Redaktor działu „historia literatury”: vacat.
Redaktor działu „stosunki międzynarodowe”: Tomasz Stępniewski.
Redaktor działu „politologia”: Andrzej Szabaciuk.

CZASOPISMO RECENZOWANE

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Tytus Przemysław Krupski
Korekta: Patrycja Kanak (ang.), Jakub Hapka (pol.), Artur Górak (ros.)
Tłumaczenia angielskie: Robert Stępień, rosyjskie: Artur Górak

Wydawca: Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, ul. Szeligowskiego 8/97, 20-883 Lublin
© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X

Rzeczpospolita i Wschód,
pod red. Artura Góraka

Mariusz Bartnicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Tcherven’ – The Golden Grail of Polish historiography, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), № 3: Rzeczpospolita i Wschód, s. 7-20, 
doi: 10.36121/mbartnicki.16.2019.3.007
Czerwień – Złoty Graal polskiej historiografii.

Robert Stępień (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), O początkach kościoła i parafii p.w. św. Wawrzyńca w Sieciechowie w okresie średniowiecza, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), № 3: Rzeczpospolita i Wschód, s. 21-40,
doi: 10.36121/rstepien.16.2019.3.021
Abot the beginnings of the church and parish of St. Lawrence in Sieciechów during the Middle Ages.

Adam Panasiuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Łomazy, Pieszczatka Woin – dawne miasta królewskie w starostwie brzeskim (województwo brzesko – litewskie) w świetle lustracji z 1566 r. Studium gospodarczo – przestrzenne, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), № 3: Rzeczpospolita i Wschód, s. 41-71
doi: 10.36121/apanasiuk.16.2019.3.041
Łomazy, Pieszczatka Woin – former royal cities in the Brest Starostvo (Brest-Lithuanian Voivodeship) in the light of the lustration from 1566. Economic and spatial study.

Adam Drozdek (Duquesne University, Pittsburgh), Aleksandr Koval’kov: between orthodoxy and masonry, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), № 3: Rzeczpospolita i Wschód, s. 71-82
doi: 10.36121/adrozdek.16.2019.3.071
Aleksandr Kowalkow: między prawosławiem a masoństwem.

Daniel Sawicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Tradycje śpiewania wozzwachow funkcjonujące na południowo-zachodniej Rusi na przykładzie wybranych Irmologionów z XVI-XVIII, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), № 3: Rzeczpospolita i Wschód, s. 83-106
doi: 10.36121/dsawicki.16.2019.3.083
Traditions of singing evening psalms functioning in south-western Ruthenia, based on the example of selected 16th-18th century Irmologions.

Bohdan Horodnickij (Полтавський національний педагогічний університет), Miejski i sądowy ustrój Hetmanatu w drugiej połowie XVII wieku, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), № 3: Rzeczpospolita i Wschód, s. 107-126
doi: 10.36121/bhorodnytskyi.16.2019.3.107
Municipal and judicial system of Hetmanat in the second half of the 17th century.

Wiesław Bondyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Dobra ziemskie Felicjana Eleuterego Gałęzowskiego, kasztelana lubelskiego (zm. 1737), „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), № 3: Rzeczpospolita i Wschód, s. 127-140
doi: 10.36121/wbondyra.16.2019.3.127
Landed estate of Felicjan Gałęzowski, the castellan of Lublin (deceased in 1737).

Степан Джунджузов (Оренбургский государственный педагогический университет), Алексей Бошняксербский волонтер на русской государственной службе опыт бюрократической аккультурации (1730-1770-е гг.), „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), № 3: Rzeczpospolita i Wschód, s. 141-150
doi: 10.36121/sdzudzuzov.16.2019.3.141
Alexey Boshniak – Serbian volunteer in the Russian public service: the experience of bureaucratic acculturation (1730-1770s).

Kamil Jakimowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa Ziemi Lubelskiej i Powiatu Urzędowskiego jako instytucja administracyjno-samorządowa, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), № 3: Rzeczpospolita i Wschód, s. 151-168
doi: 10.36121/kjakimowicz.16.2019.3.151
Civil-Military Order Commission of the Lublin Region and the District of Urzędów as an administrative and self-government institution.

Малика Арсанукаева (Правовая Академия Минюста РФ, Москва), Административно-территориальное деление Крыма в составе Российской империи и его особенности (1783–1917 гг.), „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), № 3: Rzeczpospolita i Wschód, s. 169-178
doi: 10.36121/marsanukayeva.16.2019.3.169
Administrative and territorial division of Crimea within the Russian Empire and its features (1783–1917).

Галина Двоеносова (Российский Государственный Гуманитарный Университет, Москва), Дворянская родословная книга 1785-1917 гг. как источник по истории российской бюрократии, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), № 3: Rzeczpospolita i Wschód, s. 179-188
doi: 10.36121/gdvoyenosova.16.2019.3.179
Noble genealogy book in the period 1785-1917. as a source on the history of Russian bureaucracy.

Александр Журавлев (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет), Реформы высшей медицинской школы в 1917-1920 гг. (на основании материалов Петроградского медицинского института), „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), № 3: Rzeczpospolita i Wschód, s. 189-200
doi: 10.36121/azhuravlev.16.2019.3.189
Reforms of the higher medical school in 1917-1920 (based on materials from the Petrograd Medical Institute).

Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Mścisław Wartenberg (1868-1938) – filozof, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), № 3: Rzeczpospolita i Wschód, s. 201-210
doi: 10.36121/mprzenioslomprzenioslo.16.2019.3.201
Mścisław Wartenberg (1868-1938) – philosopher, professor at the Jan Kazimierz University in Lvov.

Ireneusz Łuć (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Military coins during the reign of Commodus. Types VICT BRIT, CONC MIL, FID EXERC, FIDEI COHORTIVM AVG and FIDEI COH, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), № 3: Rzeczpospolita i Wschód, s. 211-228
doi: 10.36121/iluc.16.2019.3.211
Wojskowe monety Kommodusa. Typy VICT BRIT, CONC MIL, FID EXERC, FIDEI COHORTIVM AVG i FIDEI COH.

Noty autorskie – Autors