TOM IV 2007

SPIS TREŚCI

Rozprawy i Studia

Roman Krzywy (Uniwersytet Warszawski)
„A ja arma virumque zaczynam canere…”.Uwagi o kształcie literackim poematu „Deketeros akroama” Andrzeja Rymszy
pobierz PDF (4,4 MB)

Bartłomiej Czerski (Uniwersytet Warszawski)
Similia antyczne w Hodoeporicon Moschicum Franciszka Gradowskiego.Uwagi o warsztacie humanistycznego poety-epika
pobierz PDF (2,4 MB)

Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Środowisko literackie protestantów w Wilnie pierwszej połowy XVII wieku. Krąg pisarzy zborowych
pobierz PDF (2,0 MB)

Mariola Jarczykowa (Katowice)
„Heretycki biskup” – Eustachy Wołłowicz w kręgu Radziwiłłów birżańskich
pobierz PDF (2,4 MB)

Adam Soćko (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Od fortalicji do pałacu. Szlachecki dom w Gardzienicach na przestrzeni XVII wieku
pobierz PDF (6,0 MB)

Piotr Ługowski (Mazowiecki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie)
De aedificis parochialis przy kościele św. Stanisława w Siedlcach
pobierz PDF (7,0 MB)

Marcin Sawicki (Wrocław)
Honor w mentalności szlachty województwa mińskiego w czasach saskich,w świetle korespondencji
pobierz PDF (3,2 MB)

Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski)
Machajskiego teoria socjalistycznej rewolucji
pobierz PDF (2,2 MB)

Emil Noiński (Siedlce)
Między konspiracją i denuncjacją a pracą organiczną. Szkic do portretu pozytywisty warszawskiego Leopolda Mikulskiego (1846–1881)
pobierz PDF (2,8 MB)

Danuta Danilkiewicz (Lublin)
„Kultura” w ujęciu rosyjskich filozofów religii. Rozanow – Bierdiajew – Szestow
pobierz PDF (3,1 MB)

Halina Rarot (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Fiodor Dostojewski wobec problemu nihilizmu zachodnioeuropejskiego
pobierz PDF (4,0 MB)

Ryszard Polak (Akademia Podlaska, Siedlce)
August Cieszkowski a katolicyzm
pobierz PDF (1,9 MB)

Eligiusz Podolan (Uniwersytet Zielonogórski, Biblioteka Neofilologiczna)
Teoria cykliczności dziejów w poglądach Heinricha Rückertai Nikołaja Danilewskiego
pobierz PDF (1,6 MB)

Isabel Vonlanthen
„Mój wiersz to nie strumyk – huczy, szarpie i błyska”.Międzywojenna twórczość Jerzego Pietrkiewicza
pobierz PDF (4,1 MB)

Jarosław Joniec (Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu)
Grupy społeczne i antagonizmy. Socjologia Aleksandra Hertza
pobierz PDF (2,5 MB)

Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Wiece sprawozdawcze posłów i senatorów Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej w latach 1928-1939
pobierz PDF (3,6 MB)

Marcin Kruszyński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Przemysł Federacji Zakaukaskiej w latach 20-tych XX w.Przyczynek do badań nad ekonomicznym aspektem działalności polskich placówek dyplomatycznych w ZSRR
pobierz PDF (3,8 MB)

Grzegorz Joniec (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie)
Antypolskie kampanie prasowe w sowieckiej prasie polskojęzycznej w latach 1939-1941
pobierz PDF (3,5 MB)

Bartłomiej Bernacki (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie)
Prasa sowiecka na Zachodniej Ukrainie w latach 1939-1941
pobierz PDF (4,2 MB)

Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska (Instytut Badań Literackich PAN)
„Bez tego jakże by się żyło?” O niepublikowanych humorystycznych tekstach Zbigniewa Herberta i Zygmunta Hertza
pobierz PDF (2,5 MB)

Mieczysław Wieliczko (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)
Postać Konrada Adenauera w historiografii polskiej lat ostatnich
pobierz PDF (2,1 MB)

Lech Zdybel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Co jest takiego złego w teorii Darwina? O pożytku płynącym z pewnej debaty, albo przyczynek do idei krytycznego myślenia (w tym o konieczności odróżniania człowieka od zwierzęcia) czyli ostatecznie o tzw. antropologicznej wyobraźni
pobierz PDF (5,8 MB)

Jacek Lejman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Komu tak naprawdę brakuje wyobraźni: ewolucjonistom czy kreacjonistom?W odpowiedzi na artykuł Lecha Zdybla
pobierz PDF (1,8 MB)

Materiały i Źródła

Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska (Instytut Badań Literackich PAN)
Wujów dwóch
pobierz PDF (1,6 MB)

Grażyna Korneć (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Początki okupacji Kresów Wschodnich przez Związek Sowiecki (1939-1941)
pobierz PDF (5,3 MB)

Jacek Wysocki
Próby zmian nazw miejscowości na południowym Podlasiu w 1974 r.
pobierz PDF (2,2 MB)

Polemiki, Recenzje, Omówienia

Dariusz Magier (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Władimir Abarinow, Oprawcy z Katynia, wyd. Znak, Kraków 2007, ss. 344
pobierz PDF (1,7 MB)

Wiesław Charczuk (Siedlce)
Jarosław Cabaj, „Walczyć nauką za sprawę Ojczyzny”. Zjazdy ponadzaborowe polskich środowisk naukowych i zawodowych jako czynnik integracji narodowej (1869-1914), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, ss. 397
pobierz PDF (0,7 MB)

Albin Koprukowniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Kielce i kielczanie w XIX i XX wieku, pod redakcją Urszuli Oettingen,wyd. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2005, ss. 334
pobierz PDF (0,4 MB)

Wojciech Szczepański
Władimir Kogan, Semnadcat raskazov starogo fizika, wyd. Charkowskij Nacionalnnij Uniwersitet i MNC „MD”, Charkow 2002, ss. 128, fot. (20)
pobierz PDF (0,5 MB)

Kinga Witkowska
Spotkanie i dialog z portretem. Rec. Anna Kossowska, Aksjologiczne treści portretów, wyd. El-Press, Lublin 2003, ss. 300
pobierz PDF (1,2 MB)

Rafał Dmowski (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Dariusz Magier, Lata 1980-1981 w województwie bialskopodlaskim. Wybór teleksów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wyd. Instytut Badawczy „Libra”, Radzyń Podlaski 2006, ss. 250
pobierz PDF (0,4 MB)

Maciej Ulita
Szukając Ruskina. Sprawozdanie z kwerendy bibliotecznej w Bibliotece Ruskinowskiej (Lancaster University)
pobierz PDF (1,0 MB)

Albin Koprukowniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Adrian Uljasz, Hieronim Łopaciński 1860-1906. Człowiek, dzieło, pamięć, wyd. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, Lublin 2006, ss. 393
pobierz PDF (0,5 MB)

Grzegorz Joniec (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie)
Joanna Janicka, Żydzi Zamojszczyzny 1864-1915, wyd. Norbertinum, Lublin 2007, ss. 360
pobierz PDF (1,7 MB)

Mariusz Nowak (Akademia Świętokrzyska w Kielcach)
Mirosław Ustrzycki, Ziemianie polscy na Kresach 1864-1914. Świat wartości i postaw, wyd. ARCANA, Kraków 2006, ss. 406
pobierz PDF (1,1 MB)

Jan Gromnicki (Warszawa)
Piotr Szymon Łoś, Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2005, ss. 727
pobierz PDF (1,6 MB)

Wiesław Charczuk (Siedlce)
Jak należy badać „teczki bezpieki”? Przewodnik po zasobach archiwalnych aparatu terroru komunistycznego. Rec. Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, pod redakcją Filipa Musiała, wyd. Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, Kraków 2006, ss. 432
pobierz PDF (2,0 MB)

Grzegorz Joniec (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie)
Lech Zdybel, Idea spisku i teorie spiskowe w świetle analiz krytycznych i badań historycznych, wyd. UMCS, Lublin 2002, ss. 602
pobierz PDF (1,3 MB)

Roman Kawecki
Barbara Szymczak, Fryderyk Wilhelm. Wielki Elektor. Wrocław – Warszawa – Kraków 2006, ss. 313
pobierz PDF (1,7 MB)

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa
oraz
Województwa Lubelskiego