TOM XII 2015

Strona redakcyjna

Pobierz całość

Spis treści

Studia i rozprawy

Natalia Kovalchuk (Uniwersytet Kijowski im. Borysa Hrinczenki), Archetyp sofijności w zakresie kultury Rusi Kijowskiej.

Wioletta Pawlikowska-Butterwick (Instytut Historii, Polska Akademia Nauk), Znaczenie szlachectwa i wykształcenia przy obejmowaniu przez cudzoziemców wyższych godności kościelnych na Litwie w drugiej połowie XVI wieku.

Maria Wichowa (Uniwersytet Łódzki), Jakuba Kazimierza Haura dyskurs o pijaństwie na tle wypowiedzi na ten temat staropolskich autorów.

Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej), Syloret Wacława Potockiego – czas powstania, koło literatów małopolskich.

Aleksandr Slesarenko (Dniepropietrowski Uniwersytet Narodowy), Cechy i specyfika regulacji handlu zagranicznego w Rosji w czasie wojny północnej (1700 – 1721).

Adam Drozdek (Duquesne University, Pittsburgh), Baturin versus Saint-Martin.

Константин Анатольевич Матаков (Брянский государственный университет), Тютчев о России и Европе.

Ewelina W. Klimczak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), „Styczniowa wolność” – insurekcja polska 1863–1864 a prawa człowieka i obywatela. Casus ks. Antoniego Mackiewicza w świetle Ech z powstania styczniowego (1922).

Artur Górak (Maria Curie-Sklodowska University), Governors in governorate’s Kingdom of Poland: selection of candidates and the political goals of the Empire.

Ryszard Polak (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, filia w Białej Podlaskiej), Poglądy socjologiczne Gabriela Tarde’a i ich znaczenie.

Mariusz Nowak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Spory królewiackich ugodowców wokół perspektyw koniunktury politycznej dla sprawy polskiej u schyłku XIX w. (sprawa „Sigmy”).

Piotr Adam Tusiński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu Ustawodawczego (1919−1922) jako podmiot polityki zagranicznej w pierwszych latach II Rzeczypospolitej

Agnieszka Kania (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Okoliczności powstania Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919/1920).

Paweł Borek (Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej), Garnizony wojskowe na Południowym Podlasiu (1918-1939).

Jan Ratuszniak (Uniwersytet Łódzki), Пол в „обществе будущего” в концепциях Александры Коллонтай.

Анна Капитоновна Гагиева (Республиканская Академия Государственной Службы и Управления Коми), Передача архивной отрасли СССР в систему НКВД в 30-е гг. XX века.

Федор Кузьмич Ярмолич (Санкт-Петербургский институт истории Российской Академии Наук), Цензура и цензурируемые в СССР в 1920-е – 1930-е гг. (на материалах Ленинграда).

Joanna Wiśniewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Gra na podwójnej scenie – kreacja przestrzeni edukacyjnej Polski Ludowej (wybrane zagadnienia).

Marcin Kruszyński (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie), O potrzebie badania dziejów uniwersytetów i inteligencji z czasów Polski Ludowej i PRL czyli… tematy niemodne. Refleksje „historyka – praktyka”.

Grzegorz Pawlikowski (Uniwersytet Rzeszowski), Między komunistyczną a demokratyczną praworządnością. Problem byłych ukraińskich więźniów Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie.

Marcin Cybulski (Lublin), Tak różni – tak podobni. Filmy Leonida Gajdaja i Stanisława Barei jako zwierciadło epoki.

Magdalena Budnik (Uniwersytet w Białymstoku), Cenzurowanie tematu Nowej Huty w pierwszej połowie lat 50. XX wieku. Wybrane przykłady.

Kamila Budrowska (Uniwersytet w Białymstoku), Autsajderzy literatury: Kornel Makuszyński i Władysław Umiński.

Wiktor Gardocki (Uniwersytet w Białymstoku), Okoliczności powstania Przy budowie Tadeusza Konwickiego.

Євген Сергійович Рачков (Харківський національний університет), Візуальна складова практик саморепрезентації класичних університетів України кінця ХХ – початку ХХІ століття.

Marzanna Karolczuk (Uniwersytet w Białymstoku), Postawy uczniów szkół średnich wobec Rosji i Rosjan. Wnioski z badań.

Materiały i źródła

Александр Алексеевич Журавлёв (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет), Записка министра народного просвещения Александра Николаевича Шварца по вопросу студенческих организаций.

Tomasz Czarnota (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Wytyczne Wydziału Organizacyjnego KC PZPR w sprawie korzystania z protokółów Komitetów Wojewódzkich i Komitetów Powiatowych (Komitetów Miejskich, Komitetów Dzielnicowych) z lipca 1968 roku.

Recenzje, sprawozdania, polemiki

Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski), Profesor Stanisław Jedynak (1939-2015).

Jolanta Zdybel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisława Jedynaka za lata 2009-2015.

Damian Kutyła (Uniwersytet Rzeszowski), Marzenia i polityka. Recenzja książki Stanisława Jedynaka pt. Marzenia i polityka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, ss. 107.

Artur Goszczyński (Uniwersytet Jagielloński), Ukraina, Ruś w epoce nowożytnej. Instytucje i elity. Międzynarodowa konferencja naukowa. Kraków, 18-20 listopada 2015 roku.

Grzegorz Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Recenzja wydawnictwa źródłowego Protokoły Rady Ministrów Księstwa Warszawskiego, t. I. 1808 – 1809 pod redakcją Marka Krzymkowskiego i Piotra M. Pilarczyka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, ss. 176.

Wiesław Charczuk, „Obława! Obława! Na młode wilki obława!” Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-1953, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, ss. 516.

Paweł Nastrożny (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Recenzja książki Władimira Bieszanowa Twierdza Brzeska, tłum. i red. Witold Stefanowicz, Warszawa 2012, wyd. Bellona, ss. 310 + 1 nlb.

Konrad Kazimierz Szamryk (Uniwersytet w Białymstoku), Recenzja pracy Literatura w graniach prawa (XIX–XX w.) pod red. Kamili Budrowskiej, Elżbiety Dąbrowicz, Marcina Lula, Warszawa 2013, ss. 575.