t. XVI (2019), № 4

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom XVI (2019), № 4: Kampania i wybory do parlamentu europejskiego w kontekście problemów historii najnowszej, pod red. Dariusza Magiera

Numer wydany we współpracy
z Fundacją Konrada Adenauera

 

 

Strona tytułowa, spis treści

Strona redakcji: http://wrh.edu.pl

RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria
prof. dr Oleg Witaljewicz Gorbaczow, Uralski Federalny Uniwersytet, Jekaterynburg, Rosja
dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa
dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Finlandia
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa
dr Janusz Nowak, kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie
dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandée, La Roche-sur-Yon, Francja
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr George Soroka, Harvard University, USA
dr hab. Maria Starnawska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny z Siedlcach
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja
prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

REDAKCJA i KOLEGIUM REDAKCYJNE
prof. dr hab. Leszek Gawor (dział: filozofia),
dr Artur Goszczyński (sekretarz),
dr hab. Artur Górak (redaktor naczelny),
prof. u. dr hab Krzysztof Latawiec (dział: historia),
prof. u. dr hab. Dariusz Magier (z-ca redaktora naczelnego),
prof. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina,
prof. dr Adrian Selin, Uniwersytet Naukowo-Badawczy „Wyższa Szkoła Ekonomii w Sankt-Petersburgu, Federacja Rosyjska,
prof. u. dr hab. Tomasz Stępniewski (dział: stosunki międzynarodowe),
dr Andrzej Szabaciuk (dział: politologia).

CZASOPISMO RECENZOWANE

Opracowanie graficzne: Tytus Przemysław Krupski, skład i łamanie: Amadeusz Targoński.
Korekta: Patrycja Kanak (ang.), Anna Paprocka (pol.), Jakub Hapka (pol.), Artur Górak (ros.)
Tłumaczenia angielskie: Robert Stępień, rosyjskie: Artur Górak

Wydawca: Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, ul. Szeligowskiego 8/97, 20-883 Lublin
© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X

450-a rocznica Unii Lubelskiej 1569 roku

Kampania i wybory do parlamentu europejskiego w 2019 roku

Agnieszka Łukasik-Turecka (The John Paul II Catholic University of Lublin), Elections to the European Parliament in 2019 on Billboards – about the Outdoor Election Advertisement. Based on the Example of the City of Lublin, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XVI (2019) № 4, s. 7-18
doi: 10.36121/alukasik.16.2019.4.007
(Eurowybory 2019 na billboardach czyli rzecz o zewnętrznej reklamie wyborczej. Na przykładzie miasta Lublin).

Małgorzata Adamik-Szysiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), YouTube w kampanii wyborczej do Europarlamentu w 2019 roku. Analiza zawartości kanałów wybranych polskich partii politycznych, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XVI (2019) № 4, s. 19-32
doi: 10.36121/madamik.16.2019.4.019
(YouTube in elections campaigns to the European Parliament in 2019 – analysis of the content of channels of selected Polish political parties).

Agnieszka Zaręba (The John Paul II Catholic University of Lublin), The European Parliament elections campaign in Poland, 2019, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XVI (2019) № 4, s. 33-46
doi: 10.36121/azareba.16.2019.4.033
(Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2019 roku).

Robert Szwed (The John Paul II Catholic University of Lublin), Political representations of Europe. Analysis of electoral conventions before European Parliament Elections in 2019, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XVI (2019) № 4, s. 47-62
doi: 10.36121/rszwed.16.2019.4.047
(Polityczne reprezentacje Europy. Analiza konwencji wyborczych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku).

Wybrane problemy historii najnowszej

Janusz Balicki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa), Zjednoczona prawica w Polsce wobec wyzwań kryzysu migracyjnego w Europie. Perspektywa politologiczno-etyczna, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XVI (2019) № 4, s. 63-84
doi: 10.36121/jbalicki.16.2019.4.063
(United Right-Wing Coalition in Poland to the Challenges of the Migration Crisis in Europe).

Amadeusz Urbanik (Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie), Ethnic policies of non-EU members neighbouring with Poland, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XVI (2019) № 4, s. 85-100
doi: 10.36121/aurbanik.16.2019.4.085
(Polityki etniczne państw spoza UE sąsiadujących z Polską).

Andrzej Wawryniuk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Chełm), The Shaping of the Eastern Polish Border along the Section with Ukraine as one of the factors Influencing the Post-War European System, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XVI (2019) № 4, s. 101-112
doi: 10.36121/awawryniuk.16.2019.4.101
(Kształtowanie wschodniej granicy Polski z Ukrainą jako jeden z czynników wpływających na powojenny system europejski).

Serhij Litowczenko, Ludmiła Posochowa (Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina), Współpraca wydziału historycznego Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Karazina z uniwersytetami i instytucjami naukowymi w Polsce, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XVI (2019) № 4, s. 113-122
doi: 10.36121/slitovchenkolposokhova.16.2019.4.113
(Cooperation historical faculty of V.N. Karazin Kharkiv National University with universities and scientific institutions
of Poland).

Зигмунт Станкевич (Российская Академия Социальных Наук, Москва), «Поздний» Советский Союз – «ранняя» Российская Федерация: две эпохи – две бюрократии, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XVI (2019) № 4, s. 123-136
doi: 10.36121/zstankiewicz.16.2019.4.123
(“Late” Soviet Union – “early” Russian Federation: two eras – two bureaucracies).

Светлана Глотова (Российский Государственный Гуманитарный Университет, Москва), Применение нормативно-правовой базы в сфере государственной гражданской службы Российской Федерации в деятельности коммерческих организаций, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XVI (2019) № 4, s. 137-148
doi: 10.36121/sglotova.16.2019.4.137
(Application of the regulatory framework in the field of state civil service of the Russian Federation in the activities of commercial organizations).

Сергей Дроков (Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Документоведения и Архивного Дела, Москва), О рисках политики управления документами, связанных с отсутствием политической воли и безответственностью высшего уровня принятия управленческих решений, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XVI (2019) № 4, s. 149-160
doi: 10.36121/sdrokov.16.2019.4.149
(About the risks of document management policies related to a lack of political will and irresponsibility of the highest level of management decision making).

Dariusz Magier (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities), From Satire to Tanks in the Streets. Communist Regime against ‘Solidarity Carnival’ in Poland, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XVI (2019) № 4, s. 161-174
doi: 10.36121/dmagier.16.2019.4.161
(Od satyry do czołgów na ulicach. Reżim komunistyczny przeciwko „Karnawałowi Solidarności” w Polsce).

Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Studia prawnicze na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XVI (2019) № 4, s. 175-202
doi: 10.36121/mprzenioslomprzenioslo.16.2019.4.175
(Law studies at the Stefan Batory University in Vilnius 1919-1939).

Beata Kozaczyńska (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities), The value of bread in the German transit camp in Zamość in the light of memories, testimonies and oral history accounts of former prisoners – Poles displaced from the Zamość region (1942-1943), „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XVI (2019) № 4, s. 203-214
doi: 10.36121/bkozaczynska.16.2019.4.203
(Wartość chleba w niemieckim obozie przejściowym w Zamościu w świetle wspomnień, zeznań i relacji historii mówionej byłych więźniów  – Polaków wysiedlonych z Zamojszczyzny (1942-1943)).

Konrad Majchrzyk (Maria Curie-Skłodowska University), Events on the Eastern Front in the relations of the “Nowy Głos Lubelski”, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XVI (2019) № 4, s. 215-230
doi: 10.36121/kmajchrzyk.16.2019.4.215
(Wydarzenia na froncie wschodnim w relacjach „Nowego Głosu Lubelskiego” ).

Noty autorskie – Autors