t. XVII (2020), № 3

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom XVII (2020), № 3:
Dwór w Rzeczypospolitej i państwach ościennych, pod red. Artura Goszczyńskiego

Двор в Речи Посполитой и соседних странах, под редакцией Артура Гощинского

Court in the Polish-Lithuanian Commonwealth and neighboring countries, edited by Artur Goszczyński

Strona tytułowa, spis treści
Strona redakcji: http://wrh.edu.pl

RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria
prof. dr Oleg Witaljewicz Gorbaczow, Uralski Federalny Uniwersytet, Jekaterynburg, Rosja
dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa
dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Finlandia
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa
dr Janusz Nowak, kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie
dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandée, La Roche-sur-Yon, Francja
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr George Soroka, Harvard University, USA
dr hab. Maria Starnawska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny z Siedlcach
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja
prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

REDAKCJA i KOLEGIUM REDAKCYJNE
prof. dr hab. Leszek Gawor, Uniwersytet Rzeszowski, (dział: filozofia),
dr Artur Goszczyński (sekretarz),
dr hab. Artur Górak (redaktor naczelny),
prof. u. dr hab Krzysztof Latawiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, (dział: historia),
prof. u. dr hab. Dariusz Magier, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, (z-ca redaktora naczelnego),
prof. dr Ludmiła Mazur, Uralski Uniwersytet Federalny im. pierwszego prezydenta Rosji B. N. Jelcyna, Jekaterynburg. Federacja Rosyjska, (dział: nauki o dokumencie i archiwach),
prof. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina, (dział: historia),
prof. dr Adrian Selin, Uniwersytet Naukowo-Badawczy „Wyższa Szkoła Ekonomii w Sankt-Petersburgu, Federacja Rosyjska, (dział historia)
prof. u. dr hab. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: stosunki międzynarodowe),
dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: politologia).

CZASOPISMO RECENZOWANE: kolegium recenzentów http://wrh.edu.pl/kolegium-recenzentow/

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Tytus Przemysław Krupski
Korekta: Patrycja Kanak (ang.), Jakub Hapka (pol.), Artur Górak (ros.)
Tłumaczenia angielskie: Robert Stępień, rosyjskie: Artur Górak

Wydawca: Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, ul. Szeligowskiego 8/97, 20-883 Lublin
© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X

Artur Goszczyński
Wstęp

Vitaliy Nagirnyy (Uniwersytet Jagielloński)
Otoczenie księcia kijowskiego Włodzimierza Rurykowicza
(The entourage of Kyiv prince Volodymyr Rurykovych)
doi: 10.36121/vnagirnyy.17.2020.3.011
s. 11-30

Yanina Ryier (Mogilev State A. Kuleshov University)
About the terms concerning the ruler and the state in the Grand Duchy of Lithuania in the epoch of Mindaugas` reign
(O terminologii dotyczącej władzy i państwa w Wielkim Księstwie Litewskim w czasach rządów Mendoga)
doi: 10.36121/yryier.17.2020.3.031
s. 31-44

Magdalena Ujma (Uniwersytet Opolski)
Ceremoniał za panowania dwóch pierwszych królów elekcyjnych doby pojagiellońskiej w świetle relacji rodzimych i cudzoziemskich
(Ceremonial during the reign of the first two elective kings of the post-Jagiellonian era in the light of domestic and foreign relations)
doi: 10.36121/mujma.17.2020.3.045
s. 45-70

Адриан Селин (Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики, Санкт-Петербург)
Дипломатическая риторика первых тявзинских переговоров в сентябре 1592 – январе 1593 гг.
(Diplomatic Rhetoric in the discourse of Tyavzino Peace Talks, September 1592 – January 1593)
doi: 10.36121/aselin.17.2020.3.071
s. 71-82

Justyna Gałuszka (Uniwersytet Jagielloński)
„Powinność oddajecie Waszmościowie patriarsze”. Mowa Feliksa Kryskiego na pogrzebie prymasa Jana Tarnowskiego 9 października 1604 r. jako element staropolskiego ceremoniału pogrzebowego
(„Powinność oddajecie Waszmościowie patriarsze”. Feliks Kryski’s speech at Primate Jan Tarnowski’s funeral on October 9th, 1604 as an Old Polish funeral ceremony element)
doi: 10.36121/jgaluszka.17.2020.3.083
s. 83-96

Александр Малов (Институт российской истории Российская Академия Наук, Москва)
Подьячий Никифор Иванов сын Шипулин на русско-польских переговорах в мае – начале июня 1619 г.: материалы к биографи
(Podyachy Nikifor Ivanov, the son of Shipulin in the Russian-Polish negotiations in May – early June of 1619: materials to the biography)
doi: 10.36121/amalow.17.2020.3.097
s. 97-120

Izabella Korczagina (Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego)
Europejczycy w Moskwie w XVII w. „Obcy” czy „swoi”?
(Europeans in Moscow in the 17th century. Strangers or Locals?)
doi: 10.36121/ikoczargina.17.2020.3.121
s. 121-136

Hanna Mazheika (National Historical Archives of Belarus)
The Radziwiłł Cousins, Prophecies and False News in Mid-Seventeenth Century Europe
(Bracia Radziwiłłowie, proroctwa i fałszywe wiadomości w Europie w drugiej połowie XVII w.)
doi: 10.36121/hmazheika.17.2020.3.137
s. 131-154

Jarosław Pietrzak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Ceremoniał koronacyjny i jego znaczenie dla pozycji polskich królowych w XVII i XVIII wieku
(The coronation ceremony and its significance for the position of Polish Queens in the 17th and 18th centuries)
doi: 10.36121/jpietrzak.17.2020.3.155
s. 155-206

Agnieszka Słaby (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Ceremoniał urzędniczy w życiu szlachty czasów saskich
(Ceremonies of the civil servants of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the life of nobility in the Saxon times)
doi: 10.36121/aslaby.17.2020.3.207
s. 207-224

Katarzyna Kuras (Uniwersytet Jagielloński)
Królewicz się żeni. Uroczystości weselne Fryderyka Augusta Wettyna i Marii Józefy Habsburg na tle osiemnastowiecznej kultury dworskiej
(The prince is getting married. The wedding celebrations of Frederick Augustus Wettin and Maria Josepha Habsburg at the background of the 18th century court culture)
doi: 10.36121/kkuras.17.2020.3.225
s. 225-242

Adam Perłakowski (Uniwersytet Jagielloński)
„Koza z wózkiem, na którym wiozła kota i pieska za arlekiny poubierane…”. Wizyta Hohenzollernów na dworze drezdeńskim w 1728 roku
(„A goat with a cart, on which she was carrying a cat and a dogf or harlequins dressed up …”. The Hohenzollern visit to the Dresden court in 1728)
doi: 10.36121/aperlakowski.17.2020.3.243
s. 243-263

Stanisław Nicieja (Uniwersytet Opolski)
Historia i mitologia Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej
(The History and Mythology of Poland’s Eastern Borderlands)
doi: 10.36121/snicieja.17.2020.3.265
s. 265-286

Małgorzata Krakowiak (Uniwersytet Śląski)
Kresy, bezkresy, bezkresowisko
(Borderland: boundlessness, no limits land)
doi: 10.36121/mkrakowiak.17.2020.3.287
s. 287-303

Daniel Sawicki (Biała Podlaska)
Syntetyczność melodii staroruskiego śpiewu cerkiewnego na przykładzie wybranych sticher niedziel o celniku i faryzeuszu oraz o synu marnotrawnym
(The syntheticity of the melody of the Old Ruthenian church singing on the example of selected of the Sunday sticher about the Publican and the Pharisee, and the Prodigal Son)
doi: 10.36121/dsawicki.17.2020.3.305
s. 305-325

Noty autorskie – Authors note